การสำรวจเนื้ออกไก่กระทงที่พบตำหนิริ้วสีขาวและศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีกายภาพระหว่างการเก็บรักษา

Main Article Content

สุภาพรรณ ศฤงฆาร
จันทร์เพ็ญ เอื้อสกุลรุ่งเรือง
ศุภลักษณ์ สรภักดี

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเนื้ออกไก่กระทงและศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีกายภาพของเนื้ออกไก่ที่พบตำหนิริ้วสีขาว แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 ทำการสุ่มสำรวจเนื้ออกไก่จาก 4 บริษัท คือ A, B, C และ D ที่วางจำหน่ายแบบแพ็กถาดในห้างสรรพสินค้า การทดลองที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีกายภาพของเนื้ออกไก่ที่พบตำหนิริ้วสีขาวระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็นเป็นเวลา 3 วัน ผลการศึกษาพบว่าบริษัท A พบเปอร์เซ็นต์การเกิดตำหนิริ้วสีขาวมากกว่า บริษัท D บริษัท B และบริษัท C ตามลำดับ โดยบริษัท A พบการเกิดตำหนิริ้วสีขาวระดับปานกลาง 9% บริษัท D พบ 7% บริษัท B พบ 5% และบริษัท C พบ 2% ตามลำดับ และพบความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้ออกไก่กับระดับการเกิดตำหนิริ้วสีขาว (r = 0.806, P<0.01) โดยพบว่าเนื้ออกไก่ที่พบตำหนิริ้วสีขาวส่วนใหญ่มีน้ำหนักมากกว่าเนื้ออกไก่ที่ไม่พบตำหนิริ้วสีขาว ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีกายภาพของเนื้ออกไก่ที่พบตำหนิริ้วสีขาว ผลการศึกษาพบว่าเนื้ออกไก่ที่พบตำหนิริ้วสีขาวในระดับที่มากขึ้นส่งผลเพิ่มการสูญเสียน้ำระหว่างการเก็บรักษา การออกซิเดชันของไขมัน ค่าแรงเฉือน และค่าความสว่าง (P<0.05) นอกจากนี้เนื้ออกไก่ที่มีระดับการเกิดตำหนิริ้วสีขาวในระดับปานกลางและผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 3 วัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพเนื้อในด้านเหล่านี้มากกว่ากลุ่มที่ไม่พบตำหนิริ้วสีขาว และกลุ่มที่เกิดตำหนิริ้วสีขาวในระดับเบาบาง ตามลำดับส่วนค่าสีแดง (a* value) และค่าสีเหลือง (b* value) มีค่าไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. 2006. Official methods of analysis of AOAC international. Maryland: AOAC international.
Buege, J. A., and Aust, S. D. 1978. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol 52: 302-304.
Brambila, G. S., Bowker, B. C., and Zhuang, H. 2016. Comparison of sensory texture attributes of broiler breast fillets with different degree of white striping. Poultry Science 95: 2472-2476.
Bauermeister, L. J., Morey, A. U., Moran, E. T., Singh, M., Owens, C. M., and McKee, S. R. 2009. Occurrence of WS in chicken breast fillets in relation to broiler size. Poultry Science 88: 104 (Abstract).
Bowker, B., and Zhuang, H. 2016. Impact of white striping on functionality attributes of broiler breast meat. Poultry Science 95:
1957-1965.
Ferreira, T. Z., Casagrande, R. A., Vieira, S. L., Driemeier, D., and Kindlein, L. 2014. An investigation of a reported case of white striping in broilers. Journal of Applied Poultry Research 23: 748-753.
Griffin, J. R., Moraes, L., Wick, M., and Lilburn, M. S. 2018. Onset of white striping and progression into wooden breast as defined by myopathic changes underlying Pectoralis major growth. Estimation of growth parameters as predictors for stage of myopathy progression. Avian Pathology 47: 2-13.
Honikel, K. O. 1998. Reference methods for the assessment of physical characteristics of meat. Meat Science 49: 447-457.
Kuttappan, V. A., Brewer, V. B., Waldroup, P. W., and Owens, C. M. 2012a. Influence of growth rate on the occurrence of white striping in broiler breast fillets. Poultry Science 91: 2677-2685.
Kuttappan, V. A., Lee, Y. S., Erf, G. F., Meullenet, J. F. C., McKee, S. R., and Owens, C. M. 2012b. Consumer acceptance of visual appearance of broiler breast meat with varying degrees of white striping. Poultry Science 91: 1240-1247.
Kuttappan, V. A., Brewer, V. B., Mauromoustakos, A., McKee, S. R., Emmert, J. L., Meullenet, J. F., and Owens, C. M. 2013. Estimation of factors associated with the occurrence of white striping in broiler breast fillets. Poultry Science 92: 811-819.
Kuttappan, V. A., Hargis, B. M., and Owens, C. M. 2016. White striping and woody breast myopathies in the modern poultry industry:
a review. Poultry Science 95: 2724-2733.
Lorenzi, M., Mudalal, S., Cavani, C., and Petracci, M. 2014. Incidence of white striping under commercial conditions in medium and heavy broiler chickens Italy. Journal of Applied Poultry Research 23: 754-758.
Mudalal, S., Babini, E., Cavani, C., and Petracci, M. 2014. Quantity and functionality of protein fractions in chicken breast fillets affected by WS. Poultry Science 93: 1-9.
Mudalal, S., Lorenzi, M., Soglia, F., Cavani, C., and Petracci, M. 2015. Implications of white striping and wooden breast abnormalities on quality traits of raw and marinated chicken meat. Animal Consortium 9: 728-734.
National Chicken Council. 2017. White striping: what is white striping in chicken? Does white striping affect the nutritional value of chicken meat?. https://www.chickencheck.in/faq/white-striping-in-chicken/. (25 October 2019).
Petracci, M., Sirri, F., Mazzzoni, M., and Meluzzi, A. 2013. Comparison of breast muscle traits and meat quality characteristics in
2 commercial chicken hybrids. Poultry Science 92: 2438-2447.
Russo, E., Drigo, M., Longoni, C., Pezzotti, R., Fasoli, P., and Recordati, C. 2015. Evaluation of white striping prevalence and predisposing factors in broilers at slaughter. Poultry Science 94: 1843-1848.
Tijare, V., Yang, F., Kuttappan, V., Alvarado, C., Coon, C., and Owens, C. 2016. Meat quality of broiler breast fillets with white striping and woody breast muscle myopathies. Poultry Science 95: 2167-2173.
Trocino, A., Piccirillo, A., Birolo, M., Radaelli, G., Bertotto, D., Filiou, E., Petracci, M., and Xiccato, G. 2015. Effect of genotype, gender and feed restriction on growth, meat quality and the occurrence of white striping and wooden breast in broiler chickens.
Poultry Science 94: 2996-3004.
Yuwares, M., U-chupaj, J., Srimarut, Y., Chaiwiwattrakul, P., Uengwetwanit, T., Arayamethakorn, S., Punyapornwithaya, V., Sansamur, C., Kirschke, C. P., Huang, L., et al. 2018. Monitoring of white striping and wooden breast cases and impacts on quality of breast meat collected from commercial broilers (Gallus gallus). Asian-Australasian Journal of Animal Science 31: 1807-1817.