ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของหอยน้ำจืดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในอ่างเก็บน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

กิตติชัย จันธิมา
ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง
อภิญญาณี อุปจักร์

บทคัดย่อ

The study aims to analyze the relationship between environmental factors and the diversity of freshwater mollusks in reservoirs. The 3 samples were collected in Huai Yiu Reservoir and Khun Phong Reservoir with two count per unit of time methods between August and December 2018 to study the ecological indicators (extreme index, biodiversity index and distribution index) and aquatic environmental factors (acidity-alkali, temperature, dissolved oxygen content, all dissolved solids. conductivity and salinity values) in conjunction with correlation analysis The results of the study found a total of 522 freshwater mollusks classified into four genera, 5 species: Anentome helena (von dem Busch, 1847), Filopaludina martensi martensi (Frauenfeld, 1865), Filopaludina sumatrensis polygramma (Martens, 1860), Melanoides tuberculata (Müller, 1774), and Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819). The diversity index and distribution index are higher than freshwater shellfish in Huayongyu Reservoir. Analysis of canonic correlation showed that acidity-alkali is associated with the existence of all mollusks in Huai Yi reservoirs and Khun Phong reservoirs, which are highly valued, so it is better to reduce acidity-alkali and reduce waste emissions in Huayongyu Reservoir.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ. 2560. การกำหนดประเภทน้ำผิวดิน. http://www.pcd.go.th/info_serv (10 กรกฎาคม 2561).

กิจจา อภิรักษ์เสนา. 2557. การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของหอยและปลาน้ำจืด บริเวณสระน้ำในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน. 2561. ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26: 604-618.

เทศบาลตำบลงิ้ว. 2559. ประวัติอ่างเก็บน้ำห้วยงิ้ว. https://panidalookprakhom.blogspot.com (21 พฤษภาคม 2561).

เทศบาลตำบลปล้อง. 2558. อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง. http://www.crplong.myreadyweb.com/news/topic-73542.html (21 พฤษภาคม 2561).

ศิริพร บุญดาว, นิศานาถ ละอองพันธ์, อุไร เพ่งพิศ และอำพร คล้ายแก้ว. 2552. การประเมินผลตกค้างของสารควบคุมสาหร่ายชั้นต่ำโดยใช้สัตว์พื้นท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน.

สมศักดิ์ ระยัน, บุญทิวา ชาติชำนิ และอมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์. 2558. ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบางประการและความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. แก่นเกษตร 43 ฉบับพิเศษ 1: 595-602.

สุชาติ ผึ่งฉิมพลี. 2555. ชนิดและการแพร่กระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสักตอนล่าง. สระบุรี: สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.

สุชาติ ผึ่งฉิมพลี และฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์. 2556. ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำป่าสักตอนล่าง. กรุงเทพฯ: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.

Brandt, R.A.M. 1974. The non-marine aquatic Mollusca of Thailand. Arch. Moll 105: 1-143.

Chantima, K., Lekpet, S., Butboonchoo, P., and Wongsawad, C. 2020. Diversity and abundance of gastropods in relation to physio-chemical parameters in rice paddies, Chiang Rai province, Thailand. Agriculture and Natural Resources 54: 295–300.

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency. 2011. L05_AdminBoundary_Amphoe_2011_50k_ FDGS_beta. Bangkok: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency.

QGIS Development Team. 2018. QGIS Geographic Information System. http://qgis.osgeo.org (12 August 2018).

R Development Core Team. 2010. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.

Wang, Y.C., Ho, R.C.Y., Feng, C.C., Namsanor, J., and Sithithaworn, P. 2015. An ecological study of Bithynia snails, the first intermediate host of Opisthorchis viverrini in northeast Thailand. Acta Tropica 141: 244-252.