เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของหอยน้ำจืดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในอ่างเก็บน้ำ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กิตติชัย จันธิมา, ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์, กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง, อภิญญาณี อุปจักร์

1-6

การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยในชุดดินกำแพงแสน เขตภาคกลางฝั่งตะวันตก ประเทศไทย

สุชาดา กรุณา, นภาพร พันธุ์กมลศิลป์, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, วิภาวรรณ ท้ายเมือง, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สิรินภา ช่วงโอภาส

38-47

การออกแบบการทดลองแบบผสมผลไม้แห้งในข้าวพองอัดแท่งเพื่อเป็นอาหารสุขภาพในอาเซียน

ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ, นริศรา วังมะนาว, วีระศักดิ์ สมยานะ, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

48-57

ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย

พีรณัฐ รวยบุญส่ง, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชนิดา เกิดชนะ

76-84