ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน จ.เชียงราย

Main Article Content

พีรณัฐ รวยบุญส่ง
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
ชัยสิทธิ์ ทองจู
จุฑามาศ ร่มแก้ว
ชนิดา เกิดชนะ

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพผลผลิตของชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วางแผนการทดลอง randomized complete block design (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ 5 ตำรับการทดลอง ดังนี้ ตำรับที่ 1 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ (วิธีปฏิบัติเกษตรกร) (T1) ตำรับที่ 2-5 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่  โดยตำรับที่ 2 ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรา 36 กก. K2O/ไร่ (T2) ตำรับที่ 3 ร่วมกับโพแทสเซียมซัลเฟต อัตรา 36 กก. K2O/ไร่ (T3) ตำรับที่ 4 ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรา 36 กก. K2O/ไร่ และแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 10 กก./ไร่ (T4) ตำรับที่ 5 ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตอัตรา 36 กก. K2O/ไร่ และแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 10 กก./ไร่ (T5) พบว่า ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นชาน้ำมันไม่แตกต่างกันระหว่างตำรับการทดลองที่ระยะ 3 6 9 และ 12 เดือน ขณะที่การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต 36 กก./ไร่ และแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 10 กก./ไร่ ทำให้จำนวนผล (p<0.05) น้ำหนักผลสด (p<0.05) น้ำหนักเมล็ดแห้ง (p<0.05) น้ำหนักเมล็ดแห้งกะเทาะเปลือก (p<0.05) และปริมาณน้ำมัน (p<0.05) สูงสุด การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตร่วมกับแมกนีเซียมมีแนวโน้มส่งเสริมปริมาณน้ำมันเมล็ดชาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต 36 กก./ไร่ ทำให้ความเข้มข้นไนโตรเจน (18.4 ก./กก.) ฟอสฟอรัส (0.5 ก./กก.) โพแทสเซียม (6.1 ก./กก.) แมกนีเซียม (2.1 ก./กก.) ในใบสูงสุด การใส่ปุ๋ยอัตราสูงขึ้นมีผลให้ปริมาณธาตุอาหารในใบสูงขึ้น และส่งเสริมให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จำเป็น อ่อนทอง, อรพิน โพกุล, ญันยงค์ ปล้องอ่อน และพิรุณ ติระพัฒน์. 2546. การปรับปรุงดินและการจัดการปุ๋ยในสวนไม้ผล. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/4523/7/appen3.pdf (10 สิงหาคม 2563).

ชัยรัตน์ นิลนนท์, ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ประกิจ ทองคำ และวรรณา เลี้ยววาริณ. 2544. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน. วารสารสงขลานครินทร์ 23 (ฉบับพิเศษ): 649-659.

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2559. บทบาทของธาตุแมกนีเซียมในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.http://www.natres.psu.ac.th/researchcenter/Palm-Research/menu/pic-paper/56-teerapong-palm5.pdf (6 สิงหาคม 2563).

ยงยุทธ โอสถสภา. 2543. ธาตุอาหารพืช. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุทธิ์เดชา ขุนทอง, ณัฐพร ประคองเก็บ, มนต์ระวี มีแต้ม, นิยม สุรักษ์, วิวัฒน์ สวยสม, ชนิดา เกิดชนะ และชนินาถ การะภักดี. 2563. อันตรกิริยาระหว่างแมงกานีสกับธาตุอาหารพืชอื่น ๆ ในดินปลูกชาน้ำมันบ้านปางมะหันจังหวัดเชียงราย. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 7(3): 218-234.

สุปรียา ศุขเกษม และวิไลศรี ลิมปพยอม. 2559. การศึกษาคุณภาพเมล็ดชาน้ำมัน (Camellia oleifera) และน้ำมันเมล็ดชา. วารสารวิชาการเกษตร 34(3): 270-285.

Abdelrahman, M. A., Yassin, M. I. D., and Osman, A. A. 2014. Impact of Sulphur fertilizer on sugarcane performance Under heavy clay soils “Vertisols” sudan. Journal of Agriculture and Environmental Sciences 3(1): 1-9.

Bray, R. A., and Kurtz, L. T. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Science 59: 39-45.

Bremner, J. M. 1996. Method of Soil Analysis. Part3: Chemical Methods. U.S.A.: Soil Science Society of American Inc.

Ceccotti, S. 1996. Rodiguez Fertilizers and Environment. Netherland: Springer.

Chapman, H. D. 1965. Methods of Soil Analysis: Cation Exchange Capacity. Madison, Wisconsin: American Society of Agronomy Inc.

Day, P. R. 1965. Particle Fraction and Particle Size Analysis. In Methods of Soil Analysis, Vol. 9, C.A. Black, ed. pp. 545-567. Madison, Wisconsin: American Society Agronomy.

Ding, R., Deng, X. M., Ru, C., Bao, Y., and Li, Y. I. 2012. Nutrient limiting factors in red soil from different parent rocks at oil-tea forest land of Guangdong province. Nonwood Forest Research 30: 61-67.

Fageria, V.D. 2001. Nutrient interaction in crop plants. Journal of Plant Nutrition 24(8): 1269-1290.

Faisal, M. A., Yahya, K. J., and Saad, A. M. 2013. Effect of date and quantity of potassium fertilizer application on growth, yield and oil quality of sunflower Helianthus annuus L. var. flame. Journal of Agriculture and Veterinary Science 4(1): 33-40.

Havlin, J. L., Beaton, J. D., Tisdale, S. L., and Nelson, W. L. 2003. Soil fertility and fertilizers. An Introductory to Nutrient Management 6th ed. Delhi: Pearson Education India Branch.

He, F., Wang, Y., Lu, F., Zhang, C., and Zhu, C. 1996. Biomass accumulation and nutrient cycle in oil tea Camellia plantations. Journal of Scientia Silvae Sinicae 32: 403-410.

Jeschke, M., and Diedrick, K. 2010. Sulfur fertility for crop production. Crop Insights 20: 1-12.

Johnson, C. M., and Ulrich, A. 1959. Analytical methods for use in plant analyses. Los Angeles: University of California.

Jones, B. J. 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. Boca Raton Fla: CRC Press.

Kopsell, D. A., Kopsell, D. E., and Curran-Celentano, J. 2005. Carotenoid and chlorophyll pigments in sweet basil grown in the field and greenhouse. HortScience 40(5): 1230-1233.

Land development department. 2015. Doi Pui series: Dp. Land development department. http://oss101.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Dp.htm (3 July 2020).

Lee, C. P., and Yen, G. C. 2006. Antioxidant activity and bioactive compounds of tea seed (Camellia oleifera Abel.) oil. Journal of Agricultural & Food Chemistry 54(3): 779-784.

Liu, J., Wu, L., Chen, D., Yu, Z., and Wei, C. 2018. Development of a soil quality index for Camellia oleifera forestland yield under three different parent materials in southern China. Soil and Tillage Research 176: 45-50.

Luo, J., Zhou, X. Y., Tian, Y. Z., and Chen, L. S. 2020. Distribution of nutrients in Camellia Oleifera Abel and their correlation with soil nutrients over the period of fruit maturation. Bangladesh Journal of Botany 49(3): 499-505.

Mahmoud, T. S. M., Mohamed, E. S. A., and El-Sharony, T. F. 2017. Influence of foliar application with potassium and magnesium on growth, yield and oil quality of “Koroneiki” olive trees. American Journal of Food Technology 12: 209-220.

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. London: Academic Press Ltd.

Mekki, B. B., El-Kholy, M. A., and Mohamed, E.M. 1999. Yield, oil and fatty acids content as affected by water deficit and potassium fertilization in two sunflower cultivars. Egyptian Journal of Agronomy 21: 67-85.

Reuter, D. J., and Robinson, J. B. 1997. Plant analysis. An interpretation manual. 2nd ed. Melbourne: CSIRO Publishing.

Saron, G., and Giri, G. 1990. Influence of nitrogen, phosphorus and sulphur on mustard under semi-arid rainfall conditions of North West India. Indian Journal of Agronomy 35: 313-316.

Seo, G. S., Jo, J. S., and Choi, C. Y. 1986. The effects of fertilization level on the growth and oil quality in sesame (Sesamum indicum L.). The Korean Journal of Crop Science 31: 24-29.

Singh, A. K., and Pathak, S. K. 2018. Potassium in tea (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) cultivation from soil to cup quality-A review. Agricultural Reviews 39(1): 40-47.

Soil Survey Division Staff. 1993. Soil Survey Manual. US. Dep. Agr.Handbook No. 18. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.

Song, X. C., Tang, J., Qin, Q. Y., Pan, B., and Cao, J. Z. 2014. Mechanism of biomass accumulation and nutrient distribution in Camellia oleifera mature forest. Journal Southern Agriculture 45: 255-258.

Steel, R. G. D., Torrie, J. H., and Dickey, D.1997. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

Sudradjat, S., Oky, D. P., Ega, F., Feni, S., and Supijatno, A. 2018. Roles and optimisation rate of potassium fertilizer for immature oil palm (Elaeisguineensis Jacq.) on an ultimo soil in Indonesia. Journal Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 119(1): 13-22.

Thomas, G. W. 1996. Soil pH and soil acidity. U.S.A.: Soil Science Society of American, Inc.

Venkatesan, S., and Murugesan, S. 2006. Influence of tea cultivation on soil characteristics with special reference to potassium. International Journal of Soil Science 1(1): 58-63.

Walkley, A., and Black, C. A. 1934. An examination of kjeldah method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chroma acid titration method. Soil Science 37: 29-35.

Xiao, H., Yao, Z., Peng, Q., Ni, F., Sun, Y., Zhang, C. X., and Zhong, Z. X. 2016. Extraction of squalene from camellia oil by silver ion complexation. Separation & Purification Technology 169: 196-201.

Zhang, L. L., Wang, Y. M., Wu, D. M., Xu, M., and Chen, H. 2011. Microwave-assisted extraction of polyphenols from camellia oleifera fruit hull. Molecules 16(6): 4428-4437.