การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR

Main Article Content

หทันรัตน์ อุไรรงค์
กฤตพร รำจวนเกียรติ
กัณฐวุฒิ บุญมี
ธนัสสร ถวิลเชื้อ
สุดารัตน์ สินชัย

บทคัดย่อ

          ข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพว่าเป็นข้าวระดับพรีเมียมของตลาดโลก การมีข้าวพันธุ์อื่น ๆ ปนในข้าวหอมมะลิเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยลดลง เพื่อรักษาความนิยมของข้าวนี้โดยมีเป้าหมายที่ตลาดบน สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยว่าต้องมีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92%  ในการบังคับใช้มาตรฐานนี้ มีการใช้วิธีการตรวจสอบการปลอมปนของข้าวหลายวิธีแต่ไม่สามารถตรวจพบข้าวปนได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามเมื่อใช้วิธีการตรวจ DNA ของข้าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถตรวจสอบการปลอมปนของข้าวได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการคัดเลือกไพรเมอร์ SSR จำนวน 5 คู่ ได้แก่ RM213, RM336, RM337, RM474 และ BV21014 ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมมะลิไทย นอกจากนี้ได้พัฒนาวิธีการสกัด DNA ของเมล็ดข้าวอย่างง่ายด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ในหลอดไมโครเซ็นติฟิวก์หลอดเดียว ผลการทดสอบพบว่าดีเอ็นเอมีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR นอกจากนี้มีการศึกษาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ในการสุ่มตรวจเมล็ดปนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Apanich, N. (2004). Seed testing. Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). 6-17.

Apanich, N., & Urairong, H. (2004). Improving verification method for Thai Hom Mali Rice and Pathum Thani rice variety. Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). 1-13.

Chamarerk, V., Cobelli, P., Jairin, J., Mekwattanakarn, P., Leelakud, P., & Wongnongwa, J. (2016). Development of molecular markers for purity testing in Thai Jasmine rice. Advances in Ecological and Environmental Research. 35-44.

Chamarerk, V., Mekwatanakarn, P., Cobelli, P., Leelakud, P.., & Kawichai, R. (2011). Purity test of Thai Hom Mali Rice samples from retail and wholesale markets in People Republic of China using DNA markers. Thai Rice Research Journal. 5(1), 50-58.

Cobelli, P., Chamarerk, V., & Mekwatanakarn, P. (2007). Rice varietal purity test by using molecular marker. Thai Rice Research Journal. 1(1), 44-51.

Cobelli, P., Chamarerk, V., Mekwatanakarn, P., Leelakud, P., & Wangsomboondee T. (2016). SSR Markers for varietal genetic purity testing of rice. Thai Rice Research Journal. 7(2), 77-91.

Doyle, J. J., & Doyle, J. (1987). A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin. 19(1), 11-15.

International Seed Testing Association. (1996). International Rules for Seed Testing. Zurich: International Seed Testing Association.

Kongseree, N. (1999). Adulteration of high amylose rice in Hom Mali rice. In Rice and temperate cereal crops annual conference 1999. (pp.47). Suphan Buri: Rice Research Institute.

Ma, Z., Wang, Y., Wei, W., & Ru, Z. (2019). A new harmless, high-throughput endosperm-based DNA extraction method for wheat. Ciência Rural, Santa Maria. 49(9), 1-10.

Miles, S. R. (1963). Handbook of tolerances and of measures of precision for seed testing. In Proceedings of the International Seed Testing Association. (pp. 130–156). Bassersdorf: International Seed Testing Association (ISTA).

Ngorian, S., Urairong, H., A-phanit, N., & Pitaktansakul, R. (2007). DNA fingerprint of new Thai rice varieties. Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). 524.

Saengkiew, J., & Srikaew, K. (2012). Test kit for determination of contaminated Hom Mali rice. In Extended abstracts of the 2nd national rice research conference. (pp. 694). Bangkok: National Science and Technology Development Agency.

Tamari, F., Hinkley, C. S., & Ramprashad, N. (2013). A companion of DNA extractor methods using Petunia hybrids Tissues. Journal of Biomolecular Techniques. 24(3), 113–118.

Vejchasarn, P., Jairin, J., Phansenee, Y., Suthanthangjai, A. Danaisilichaichon, C., Narawatthana, S., Cobelli, P., & Chamarerk, V. (2019). Application of next-generation sequencing technologies for purity testing in Thai jasmine rice. Thai Rice Research Journal. 10(2), 59-65.

Verma, D., Srivastav, P., & Nadaf, A. (2018). Aromatic rice from different countries; An overview. In Verma, D. K. & Srivastav, P. P. (Eds.), Science and Technology of Aroma, Flavor, and Fragrance in Rice. (pp. 35-58). New York: Apple Academic Press.

Wen-yyue, C., Hai-rui, C., Jin-song, B. A. O., Xiang-sheng, Z. H. O. U., & Qing-yao, S. H. U. (2006). A simplified rice DNA extraction protocol for PCR analysis. Rice Science. 13(1), 67.

Yoshihashi, T. (2000). Simple and rapid DNA extraction from milled rice and its application to Thai aromatic rice (Oryza sativa L.) variety, Khao Dawk Mali 105. JIRCAS Journal. 8, 41-47.