เผยแพร่แล้ว: 2023-04-30

การสำรวจปริมาณสารตกค้างไนโตรฟูแรนเมตาบอไลท์ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) จากตลาดสดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ณัชมน หวังวิบูลย์กิจ, อพัชชา จินดาประเสริฐ, โสรยา เกิดพิบูลย์, อดิศร เสวตวิวัฒน์

31-40

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวหอมมะลิไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR

หทันรัตน์ อุไรรงค์, กฤตพร รำจวนเกียรติ, กัณฐวุฒิ บุญมี, ธนัสสร ถวิลเชื้อ, สุดารัตน์ สินชัย

51-61

ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็มวัย

สุภาพร มอญจันทร์ , ทินนากรณ์ หล่ำชู, จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ, เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง

62-69

ความหลากหลายของสาหร่ายและดัชนีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสายหลัก จังหวัดนครศรีธรรมราช

มัณฑกา วีระพงศ์, สุภาวดี รามสูตร, ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์

70-80

อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวหอมวาริน ในดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

วรนัน คุ้นเคย, นพมาศ นามแดง, ฉันทมาศ เชื้อแก้ว, ธีรยุทธ ตู้จินดา, สุรีพร เกตุงาม

92-101

ผลของแหล่งไนโตรเจนต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ Spirulina (Arthrospira) platensis

เจณติ์ธิดา เกียรติ์มนตรี, สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์

102-111