ผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ในระยะตัวเต็มวัย

Main Article Content

สุภาพร มอญจันทร์
ทินนากรณ์ หล่ำชู
จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพลาสมาเย็นต่อการตายของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ระยะตัวเต็มวัย โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in Completely randomized design (CRD) มี 2 ปัจจัยคือ ระยะห่างและระยะเวลาในการให้พลาสมาเย็น โดยในแต่ละ ทรีตเมนต์จะใช้แมลงจำนวน 30 ตัว ทรีตเมนต์ละ 3 ช้ำ บันทึกผลการตายของด้วงงวงข้าวภายหลังจากได้รับพลาสมา ผลการทดลองพบว่าพลาสมาเย็นมีผลต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวในระยะตัวเต็มวัย โดยส่งผลให้เกิดอัตราการตายที่มากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ผลการทดลองพบว่าเมื่อด้วงงวงข้าวที่ไม่มีข้าวสารได้รับพลาสมาเย็นโดยตรงที่ระยะห่าง 4 เซนติเมตร เป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 วินาที และระยะห่าง 8 เซนติเมตร เป็นเวลา 120 วินาทีนั้น ทำให้เกิดการตายของด้วงงวงข้าวสูงที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หลังจากให้พลาสมาเย็นกับด้วงงวงข้าวในข้าวสาร ที่ระยะห่าง 4 เซนติเมตร เป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 วินาทีนั้น พบอัตราการตายของด้วงงวงข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 10.0±3.33, 8.89±1.92, 11.11±1.92 และ 17.78±5.09 เปอร์เซ็นต์ และที่ระยะห่าง 8 เซนติเมตร พบอัตราการตายของด้วงงวงข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 1.11±1.92, 5.86±1.92 และ 6.67±0.00 เปอร์เซ็นต์ภายหลังจากที่ได้รับพลาสมาเย็นเป็นเวลา 60, 90 และ 120 วินาทีตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการตายของด้วงงวงข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการให้พลาสมาเย็นเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันการตายของด้วงงวงข้าวลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างหัวเจ็ทและแมลงเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบชนิดของก๊าซที่ใช้ในการผลิตพลาสมาเย็น 2 ชนิด ได้แก่ อาร์กอน และ ฮีเลียมพบการตายภายหลังจากได้รับพลาสมาเย็นที่ผลิตจากก๊าซฮีเลียมสูงกว่าก๊าซอาร์กอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abd El-Aziz, M. F., Mahmouf, E. A., & El-Aragi, G. M. (2014). Non thermal plasma for control of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: pyralidae). Journal of Stored Products Research. 59, 215-221.

Bures, B. L., Donohue, K. V., Roe, R. M., & Bourham, M. A. (2005). Visualization of helium dielectric barrier discharge treatment of green peach aphids on tobacco leaves. IEEE Transactions on Plasma Science. 33(2), 290-291.

Chapman, R. F. (1998). The insects-structure and function. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, C. L., Dunshea, F. R., Henman, D. J., McCauley, I., & King, R. H. (2005). The apparent ileal digestibility of amino acids in common vetch (Vicia sativa cv. Morava). Australian Journal of Experimental Agriculture. 45(6), 705-709.

Division of Rice Research and Development, Rice Department. (2016). Harvesting and proper post-harvest practices. Retrieved from: http://library.ricethailand.go.th (in Thai).

Donohue, K. V., Bures, B. L., Bourham, M. A., & Roe, R. M. (2006). Mode of action of a novel nonchemical method of insect control: atmospheric pressure plasma discharge. Journal of Economic Entomology. 99(1), 38-47.

Jaworek, H. A. & Czech, T. (1996). Back-corona generated plasma for decomposition of hydrocarbon gaseous contaminants. Journal of Physics D: Applied Physics. 29(9), 2439-2446.

Kwon, D. H., Seung K. H., & Park, M.R. (2019). Plasma-based organism evaluation equipment using atmospheric-pressure plasma jets: efficacy for controlling insect pests. Journal of Asia-Pacific Entomology. 22(3), 868-873.

Laroussi, M. (2002). Nonthermal decontamination of biological media by atmospheric pressure plasmas: review, analysis, and prospects. IEEE Transactions on Plasma Science. 30(4), 1409-1415.

Limsangouan, N. (2020). Neo technology for food processing and preservation: Cold plasma technology. Food Journal. 50(1), 13-21.

Nasr, M. E. H., Zinhoum, R. A., & Lotfy, K. (2020). Efficacy of cold plasma against three of stored grain insects. International Journal of Entomology Research. 5(1), 113-117.

Nualvatna, K., Visarathanonth, P., Chankaewmanee, B., Uraichuen, J., Kengkanpanich, R., Pengkum, K. ฿ Tongpan, J. (2005). Insect pests of paddy rice and control. Bangkok: Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture.

Rajendran, S. (2001). Alternatives to methyl bromide as fumigants for stored food commodities. Pesticide Outlook. 12(6), 249-253.

Sayed, W. A. A., Hassan, R, S., Sileem, T., & Rumpold, B. (2021). Impact of plasma irradiation on Tribolium castaneum. Journal of Pest Science. 94(9), 1405-1414.

Singh, G. & Sharma, R.K. (2015). Alternatives to phosphine fumigation of stored grains: The Indian perspective. Himachal Journal of Agricultural Research. 41(2), 104-113.

Sutar, S. A., Thirumdas, R., Chaudhari, B. B., & Deshmukh, R. R. (2021). Effect of cold plasma on insect infestation and keeping quality of stored wheat flour. Journal of Stored Products Research. 92(6), 101774.

Ukeh, D. A., Sylvia, B. A. U., Alan, S. B., Jennifer, M. L. A., John, A. P., & Michael, A. B. (2012). Alligator pepper, Aframomum melegueta and ginger, Zingiber officinale, reduce stored maize infestation by the maize weevil, Sitophilus zeamais in traditional African granaries. Crop Protection. 32, 99-103.

Visarathanonth, P., Nualvatna, K., Chankaewmanee, B., Uraichuen, J., Kengkanpanich, R., Pengkum, K., Tongpan, J., Suthisut, D., Romyen, L., & Noochanapai, P. (2005). Stored pest insect and control. Bangkok: Postharvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture.