ผลการจัดโปรแกรมเสริมกรดอินทรีย์และไวตามินรวมในน้ำดื่มของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด

Main Article Content

ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
อนันทญา แสนสวัสดิ์

บทคัดย่อ

          การศึกษาการจัดโปรแกรมการเสริมกรดอินทรีย์รวมและไวตามินในน้ำดื่มของไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้สภาพโรงเรือนเปิดต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และจุลินทรีย์ในไส้ตัน ได้ใช้ไก่เนื้อเพศผู้อายุ 7 วัน จำนวน 160 ตัว วางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 ไม่ได้รับสารเสริม (CO; กลุ่มควบคุม), กลุ่มที่ 2 เสริมกรดอินทรีย์รวม (OA) ในน้ำดื่ม ปริมาณ 1 มล./น้ำ 1 ลิตร, กลุ่มที่ 3 เสริมไวตามินรวม (VM) ปริมาณ 1 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ตั้งแต่อายุ 7-35 วัน และกลุ่มที่ 4 เสริม VM ที่อายุ 7-21 วัน และ OA ที่อายุ 22-35 วัน (VO)  ไก่ทุกกลุ่มจะได้รับอาหารสำเร็จรูปทางการค้าจนกระทั่งอายุ 42 วัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม VO มีน้ำหนักสุดท้ายมากกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่ม VM (P<0.01) ไก่เนื้อที่ได้รับสารเสริมของทุกกลุ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น (WG) และค่าดัชนีการผลิต (PI) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01) เปอร์เซ็นต์ซากและคุณภาพซากของทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบเปอร์เซ็นต์ม้ามของกลุ่ม OA และVO สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ (P<0.05)  การเสริมกรดอินทรีย์และ ไวตามินในน้ำดื่มส่งผลให้ไก่เนื้อมีปริมาณแบคทีเรียแลคติกสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กลุ่ม VO และ OA ได้รับค่าตอบแทนจากการขายไก่มีชีวิตมากกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01)  ดังนั้นการจัดโปรแกรมเสริม VM ที่อายุ 7-21 วัน ร่วมกับ OA ที่อายุ 22-35 วัน ในน้ำดื่ม ส่งผลให้ไก่เนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือนเปิดมีดัชนีการผลิตและผลตอบแทนการลงทุนดีที่สุด รวมทั้งส่งผลให้ไก่เนื้อมีปริมาณเชื้อ E. coli ในลำไส้ตันลดลงด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Açıkgöz, Z., Bayraktar, H. & Altan, Ö. (2011). Effects of formic acid administration in the drinking water on performance, intestinal microflora and carcass contamination in male broilers under high ambient temperature. Asian-Aust. Journal of Animal Science. 24(1), 96-102. doi:10.5713/ajas.2011.10195.

Adil, S., Banday, T., Bhat, G.A., Mir, M.S., & Rehman, M. (2010). Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology, and serum biochemistry of broiler chicken. Veterinary medicine international, 2010, 1-7. doi:10.4061/2010/479485.

Ali, A.M., Elagrb, H.M., Hamoud, M.M., Gamal, A.M., Mousa, M.R., Nasr, S.A.E., El-Shater, M.A.H., Laban, S.F., Zahran, O.K. & Ali, M.M. (2020). Effect of acidified drinking water by organic acids on broiler performance and gut health. Advances in Animal and Veterinary Sciences. 8(12), 1301-1309. doi:10.17582/journal.aavs/2020/8.12.1301.1309.

Arce-Menocal, J., Roa-Flores, M., López-Coello, C., Ávila-González, E., Herrera-Camacho, J., & Cortes-Cuevas, A. (2020). Organic acids employment in water and its effect on productive performance in broiler chicks. Abanico Veterinario. 10, 1-17. doi:10.21929/abavet2020.36.

Bouassi, T., Libanio, D., Mesa, M.D., Oke, O.E., Gil A.H., Tona, K., & Ameyapoh, Y. (2021). Supplementation with liquid whey and ACIDAL® ML in drinking water affect gut pH and microflora and productive performance in laying hens.

British Poultry Science. 62(1), 138-146. doi:10.1080/00071668.2020.1824291.

Erener, G., Ocak, N., Altop, A., Cankaya, S., Aksoy, M.H. & Ozturk, E. (2011). Growth performance, meat quality and caecal coliform bacteria count of broiler chicks fed diet with green tea extract. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 24(8), 1128-1135. doi:10.5713/ajas.2011.10434.

Fajardo, P., Pastrana, L., Méndez, J., Rodríguez, I., Fuciños, C. & Guerra, P.N. (2012). Effects of feeding of two potentially probiotic preparations from lactic acid bacteria on the performance and faecal microflora of broiler chickens. The Scientific World Journal. 2012, 1-9. doi:10.1100/2012/562635.

Faul, F., Erdfelder E., Lang, A. G. & Buchner A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 39(2): 175-191.

Filho, J.A.B., Almeida, M., Shimokomaki, M., Pinheiro, W. J., Silva, A. C., Filho, T. M., Bueno, R. F. & Oba, A. (2017). Growth performance, carcass characteristics and meat quality of Griller- Farsani type broilers of four genetic lines. Brazilian Journal of Poultry Science. 19(1), 109-114. doi:10.1590/1806-9061-2016-0261.

Gallegos, R.C., Vázquez, R. S., Martínez, A. H. C., Soto, G.G.J., Garza, R.K.J., Hume, E.M. & Zamora, M.M.G. (2019). Performance, carcass variables, and meat quality of broilers supplemented with dietary Mexican oregano oil. Brazilian Journal of Poultry Science. 21(1), 001-010. doi:10.1590/1806-9061-2018-0801.

Hajati, H. (2018). Application of organic acids in poultry nutrition. International Journal of Avian & Wildlife Biology. 3(4), 324-329. doi:10.15406/ijawb.2018.03.00114.

Hamid, H., Shi, H.Q., Ma, G.Y., Fan, Y., Li, W.X., Zhao, L.H., Zhang, J.Y., Ji, C. & Ma, Q.G. (2018). Influence of acidified drinking water on growth performance and gastrointestinal function of broilers. Poultry Science. 97(10), 3601-3609. doi: 10.3382/ps/pey212.

Hassan, H. M. A., Mohamed, M. A., Youssef, Amani W. & Hassan, Eman R. (2010). Effect of using organic acids to substitute antibiotic growth promoters on performance and intestinal microflora of broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 23(10), 1348-1353. doi:10.5713/ajas.2010.10085.

Islam, A. M. & Nishibori M. (2017). Use of multivitamin, acidifier and Azolla in the diet of broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 30(5), 683-689. doi:10.5713/ajas.16.0395.

Jaturasitha, S., Kayan, A., & Wicke, M. (2008). Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbred. Archives Animal Breeding. 51(3), 283-294.

Kamalzadeh, A., Ila, N. & Heydarnejad, O. (2009). Effects of emulsified vitamins on broiler performance. World Journal of Zoology. 4(1), 42-46.

Khan, S. H. & Iqbal, J. (2016). Recent advances in the role of organic acids in poultry nutrition. Journal of Applied Animal Research. 44(1), 359-369. doi:10.1080/09712119.2015.1079527.

Khenjan, P., Sansawat, A., Chainam, J., Senkwankaew, C., & Sabangban, C. (2022). Effects of supplementing herb mixed drinking water on productive performance, carcass quality, and caecal microbial population. Khon Kaen Agriculture Journal. 50(3): 625-635. doi:10.14456/kaj.2022.54.

Kim, D. Y., Kim, J. H., Choi, W. J., Han, G. P. & Kil, D. Y. (2021). Comparative effects of dietary functional nutrients on growth performance, meat quality, immune responses, and stress biomarkers in broiler chickens raised under heat stress conditions. Animal Bioscience. 34(11), 1839-1848. doi: 10.5713/ab.21.0230.

Kim, J. W., Kim, H. J. & Kil, Y. D. (2015). Dietary organic acids for broiler chickens: a review. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 28, 109-123.

Lohakare, J. D., Ryu, M. H., Hahn, T. W., Lee, J. K. & Chae, B. J. (2005). Effects of supplemental ascorbic acid on the performance and immunity of commercial broilers. Journal of Applied Poultry Research. 14(1), 10-19. doi:10.1093/japr/14.1.10.

Ma, J., Wang, J. Mahfuz, S., Long, S., Wu, D., Gao, J. & Piao, X. (2021). Supplementation of mixed organic acids improves growth performance, meat quality, gut morphology and volatile fatty acids of broiler chicken. Animals. 11(11), 1-16. doi: 10.3390/ani11113020.

Martínez, Y., Almendares, C.I., Hernández, C.J., Avellaneda, M.C., Urquía, A.M. & Valdivié, M. (2021). Effect of acetic acid and sodium bicarbonate supplemented to drinking water on water quality, growth performance, organ weights, cecal traits and hematological parameters of young broilers. Animals. 11(1865), 1-15. doi:10.3390/ani11071865.

Mustafa, A., Bai, S., Zeng, Q., Ding, X., Wang, J., Xuan, Y., Su, Z. & Zhang, K. (2021). Effect of organic acids on growth performance, intestinal morphology, and immunity of broiler chickens with and without coccidial challenge. AMB Express. 11(1), 140. doi:10.1186/s13568-021-01299-1.

Ndelekwute, E.K., Essien, B.E. & Mbaba, N.E. (2019). Comparative effect of fish meal, acetic acid and enzymes on meat yield and economics of broiler chickens. Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Science. 5(4), 466-470. doi: 10.31031/APDV.2019.05.000619.

Ndelekwute, E.K., Okereke, C.O., Uzegbu, H.O & Amaefule, K.U. (2015). Economics of feeding drinking water containing organic acids to broiler chickens. Nigeria Agricultural Journal. 46(1), 133-138.

Nguyen, D. H. & Kim, I. H. (2020). Protected organic acids improved growth performance, nutrient digestibility, and decreased gas emission in broilers. Animals. 10(3), 1-11. doi:10.3390/ani10030416.

Nosrati, M., Javandel, F., Camacho, L.M., Khusro, A., Cipriano, M., Seidavi, A. & Salem, Z.M.A. (2017). The effects of antibiotic, probiotic, organic acid, vitamin C, and Echinacea purpurea extract on performance, carcass characteristics, blood chemistry, microbiota, and immunity of broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research. 26(2), 295-306. doi:10.3382/japr/pfw073.

Ózsvári, L., Tisóczki R., Bartha, A., & ÍHorváth, M.K. (2017). The cost-benefit analysis of application of vitamin and mineral supplements in broiler chicken production. Hungarian Agricultural Engineering. 31, 45-51. doi: 10.17676/HAE. 2017.31.45.

Pham, V.H., Kan, L., Huang, J., Geng Y., Zhen, W., Guo, Y., Abbas, W. & Wang, Z. (2020). Dietary encapsulated essential oils and organic acids mixture improves gut health in broiler chickens challenged with necrotic enteritis. Journal of Animal Science and Biotechnology. 11(18), 1-18. doi:10.1186/s40104-019-0421-y.

Phoprasit, P., Bunchasak, C., Rakangthong, C. & Poeikhampha, T. (2014). Effects of adding vitamins and organic acids into the drinking water on growth performance, carcass yield and meat quality of broilers raised under tropical condition. Journal of Applied Sciences. 14(24), 3493-3499. doi: 10.3923/jas.2014.3493.3499.

R studio. (2020). R Studio version 1.3.1056. Retrieved from: https://www.rstudio.com/.

Rahman, A.M., Parvin, S.M., Sarker, R.R. & Islam, T.M. (2012). Effects of growth promoter and multivitamin-mineral premix supplementation on body weight gain in broiler chickens. Journal of the Bangladesh Agricultural University. 10(2), 245-248.

Sadarman, Arisandi, R., Hamid, A., Saleh, E., Zain, N.H.W., Sholikin, M.M., Prihambodo, R.T., Harahap, P.R., Solfaine R., Sofyan, A. & Irawan A. (2021). The effects of mixed vitamins, minerals, fatty acids and amino acids supplementation into drinking water on broiler chickens’ performance and carcass traits. Journal of World's Poultry Research. 11(1), 47-52. https://doi.org/10.36380/jwpr.2021.7.

Weimer, S.L., Zuelly, S., Davis, M., Karcher, D.M., & Erasmus, M.A. (2022). Differences in carcass composition and meat quality of conventional and slow-growing broiler chickens raised at 2 stocking densities. Poultry Science. 101(6), 1-9. doi:10.1016/j.psj.2022.101833.