ผลของการสะสมของแอมโมเนียที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของลูกปลาดุกแอฟริกา

Main Article Content

สราวุธ เย็นเอง
อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาดุกแอฟริกาที่อนุบาลภายใต้สภาวะควบคุมการสะสมของแอมโมเนียที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำตลอดช่วงอนุบาล วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completery Ramdomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ำ คือ ไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำ (ชุดควบคุม) เปลี่ยนถ่ายน้ำ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแอมโมเนียสะสม 1-2 , 4-5 และ 25-26 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ ลูกปลาทดลองมีอายุเริ่มต้น 15 วัน น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.42 ±0.03 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 3.85±0.11 เซนติเมตร อนุบาลด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ ให้กินจนอิ่ม วันละ 3 ครั้ง ทดลองในถังพลาสติกจุน้ำ 50 ลิตร ใส่ลูกปลาถังละ 50 ตัว ใช้เวลา 31 วัน ผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ช่วงแอมโมเนีย 1-2 และ 4-5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ลูกปลาเจริญเติบโตดีที่สุด สูงกว่าชุดควบคุม (P≤0.05) และลูกปลา  รอดตายสูงกว่าทุกสิ่งทดลอง (P≤0.05) เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ช่วงแอมโมเนีย 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาวะนี้ใช้น้ำ 15 ลิตร ต่อผลผลิตลูกปลา 1 ตัว ความเป็นกรด-ด่าง 7.03-7.87 อุณหภูมิน้ำ 28.24-30.03 องศาเซลเซียส ความเป็นด่าง 76.67-193.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ออกซิเจนละลายน้ำ 0-4.85 มิลลิกรัมต่อลิตร และความขุ่น 0-51.70 เอ็นทียู  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boyd, C. E. (1982). Water Quality Management for Pond Fish Culture. Elsevier Sci. Pulb. CO., Amsterdam. 30 pp.

Britz, P. J. (1988). Environmental Requirement for the Hatchery Rearing of African Catfish Clarias gariepinus (pisces:

Clariidae) Larvae and Juveniles. Degree of Master of Science: Rhodes University.

Department of Fisheries [DOF]. (2022). Fisheries Statistics Of Thailand. 2020. Bangkok: Fisheries Development Policy and

Planning Division.

FAO/NACA. (1995). Regional study and workshop on the environmental assessment and management of aquaculture

development. (TCP/RAS/2253). NACA Environment and Aquaculture Development. Series No.1 NACA, Bangkok, Thailand.

Ip, Y. K., Chew, S. F., & Randall, D. J. (2001). Ammonia toxicity, tolerance and excretion. In: Wright, P. A., Anderson, P. M. (Eds.)

Fish Physiology, Nitrogen Excretion. 20, 109-148.

Krupa, S. V. (2003). Effects of atmospheric ammonia (NH3) on terrestrial vegetation: a review. Environmental Pollution. 124,

-221.

Lemarie, G., Dosdat, A., Coves, D., Dutto, G., Gasset, E., & Ruyet, J. P. (2004). Effect of Chronic ammonia exposure on

growth of European seabass (Dicentrarchus labrax) juveniles. Aquaculture. 229, 471-491.

Lowson, T. B. (1995). Fundamental of Aquacultural Engineering. New York: Chapman and Hall.

Marimuthua, K., Palaniandya, H., & Muchlisin, Z. A. (2019). Effect of different water pH on hatching and survival rates of African catfish Clarias gariepinus (Pisces: Clariidae). Aceh Journal of Animal Science. 4, 80-88.

Mckenzie, D. J., Peterson, D. W., Peterson, D. L., & Thornton, P. E. (2003). Climatic and biophysical controls on conifer

species distributions in mountain forests of Washington State, USA. Journal of Biogeography. 30, 1093-1108.

Nan, I., Ruimei, W., Jian, Z., Zetian, F., & Xiaoshun, Z. (2009). Developing a knowledge-based early warning system for fish

disease/health via water quality management. Expert Systems with Applications. 36, 6500-6511.

Na-Nakorn, U. (2001). Catfish. (2nded). Bangkok: Kasetsart University Press.

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards [ACFS]. (2018). GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI

AGRICULTURAL STANDARD, Good aquaculture practices for freshwater animal hatchery and nursery TAS

(G)-2518. Bangkok: Department of Fisheries.

Okomoda, V. T., Lateef, T. O., & Iortim, M. (2016). The Effect of Water Renewal on Growth of Clarias gariepinus Fingerling.

Croatian Journal of Fisheries, 25-29.

Pinto, W., Aragao, C., Soares, F., Dinis, M. T., & Conceicao, L. E. C. (2007). Growth, Stress response and free amino acid levels in Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup 1858) chronically exposed to exogenous ammonia. Aquaculture

Research. 38, 1198-1204.

Pollution Control Department [PCD]. (2014). Handbook for evaluating the amount of effluent and pollution from

aquaculture activities. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment.

Ren, Q., Li, M., Yuan, L., Song, M., Xing, X., Shi, G., Meng, F., & Wang, R. (2016). Acute ammonia Toxicity in crucian carp Carassius

auratus and effects of taurine on hyperammonemia. Comparative Biochemistry and Physiology. 190, 9-14.

Schram, E., Roques, J. A. C., Abbink, W., Spanings, T., De, V. P., Bierman, S. M., & Van de Vis, J. W. (2010). The impact of elevated water ammonia concentration on Physiology, growth and feed intake of African catfish (Clarias gariepinus).

Aquaculture. 306, 108-115.

Sheehan, R. J. & Lewis, W. M. (1986). Influence of pH and Ammonia Salts on Ammonia Toxicity and Water Balance in

Young Channel Catfish. American Fisheries Society. 115, 891-899.

Spencer, P., Pollock, R., & Dube, M. (2008). Effects of un-ionized ammonia on histological, endocrine, and whole organism

endpoints in slimy sculpin (Cottus cognatus). Aquatic Toxicology. 90, 300-309.

Svobodova, Z., Machova, J., Poleszczuk, G., Huda, J., Hamackova, J., & Kroupova, H. (2005). Nitrite poisoning of fish in aquaculture facilities with water-recirculating systems. Acta Veterinaria Brunensis. 74, 129-137.

Takasusuki, J., Araujo, M. M. R., & Fernandes, M. N. (2004). Effect of water pH on cop-per toxicity in the neotropical fish, Prochilodus

scrofa (Prochilodondidae). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 72, 1075-1082.

Tanthulwet, M. S. & Phornprapha, P. P. (1996). Water quality management and wastewater treatment in fish ponds and

other aquatic animals (3thed). Bangkok: Thammasat University Press.

Toko, I., Fiogbe, E. D., Koukpode, B., & Kestemont, P. (2006). Rearing of African catfish (Clarias gariepinus) and Vundu catfish

(Heterobranchus longifilis) in traditional fish ponds (whedos) effect of stocking density on growth, production and

body composition. Aquaculture. 262, 65-72.

Tomasso, J. R., Goudie, C. A., Simco, B. A., & Davis, K. B. (1980). Effects of Environmental pH and Calcium on Ammonia

Toxicity in Channel Catfish. American Fisheries Society. 109(2), 229-234.

Tucker, C. S. & Hargreaves, .J. A. (2003). Management of effluents from channel catfish (Ictalurus punctatus) embankment

ponds in the Southeastern United States. Aquaculture. 226, 5-21.

Tucker, C. S. & Hargreaves, J. A. (2004). Biology and Culture of Channel Catfish. Developments in Aquaculture and Fisheries

Science. 34, 68-72.

Tucker, C. C. & Robinson, E. H. (1990). Channel Catfish Farming Handbook. New York: Van Nostrand Reinhold.

Van Weerd, J. H. (1995). Nutrition and growth in Clarias species, a review. Aquat living resour. 8(4), 395-401.

Wajsbrot, N., Gasith, A., Krom, M. D., & Popper, D. M. (1991). Acute toxicity of Ammonia to juvenile gilthead

seabream Sparus aurata under reduced oxygen Levels. Aquaculture. 164, 227-288.