ผลการใช้ถั่วคาวาลเคดทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแกะรุ่น

Main Article Content

ทัสนันทน์ หงสะพัก
จิดาภา บุญศรี
เรณุกา สมศรีธนากร
อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
สุนิรันท์ ทองสน
ลักษณ์ เพียซ้าย

บทคัดย่อ

     งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ถั่วคาวาลเคดทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแกะรุ่น โดยใช้แกะพันธุ์ลูกผสมซานต้าอิเนส เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 8 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 16.5±2.0 กิโลกรัม วางแผนแบบการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หญ้ารูซี่สด (T1) กลุ่มที่ 2 หญ้ารูซี่สด เสริมอาหารข้น 1% ของน้ำหนักตัว (T2) กลุ่มที่ 3 หญ้ารูซี่สด:ถั่ว        คาวาลเคดสด 50:50 % โดยน้ำหนัก (T3) กลุ่มที่ 4 หญ้ารูซี่สดเสริมถั่วคาวาลเคดสด 1 % ของน้ำหนักตัว (T4) ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่เสริมอาหารข้น 1% ของน้ำหนักตัว มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันสูงที่สุด (P<0.01) กลุ่มที่เสริมถั่วคาวาลเคด 1% ของน้ำหนักตัว มีปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง (g/kgBW0.75) สูงที่สุด (P<0.01) ส่วนกลุ่มที่ได้รับหญ้ารูซี่:ถั่วคาวาลเคด 50:50 % โดยน้ำหนัก มีปริมาณการกินได้ของโปรตีนรวมสูงที่สุด (P<0.01) และมีค่าปริมาณการกินได้ของเยื่อใยต่ำที่สุด (P<0.01) กลุ่มที่ได้รับหญ้า รูซี่มีค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือดต่ำที่สุด (P<0.05) ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่ากลุ่มที่เสริมอาหารข้น 1% ของน้ำหนักตัว และกลุ่มที่เสริมถั่วคาวาลเคด 1% ของน้ำหนักตัว มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 58.13 และ 60.77 บาท/ตัว (P>0.05) ดังนั้น การเสริมถั่วคาวาลเคด 1% ของน้ำหนักตัว ร่วมกับหญ้ารูซี่ในแกะพันธุ์ลูกผสมซานต้าอิเนส  สามารถเป็นทางเลือกของแหล่งโปรตีนในการทดแทนการใช้อาหารข้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anonymous. (2011). Clinical Chemistry Reference Intervals Veterinary Medical. Retrieved from: https://www.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk491/files/local_resources/pdfs/lab_pdfs/UC_Davis_VMTH_Chem_Reference_Intervals.pdf.

AOAC (1990). Official Methods of Analysis. 15th ed. Arlington, VA. : Association of Official Analytical Chemist.

García-Ferrer, L., Bolaños-Aguilar E. D., Lagunes-Espinoza, L. C., Ramos-Juárez, J., & Osorio-Arce M. M. (2016) Concentration of phenolic compounds in tropical forage fabaceae at different regrowth time. Agrociencia. 50(4), 429-440.

Goering, H. K. & Van Soest, P. J. (1970). Forage Fiber Analysis (Apparatus Reagents, Procedures and Some Applications). Agriculture Handbook No. 379. Washington DC. : U.S. Government Printing Office.

Hare, M.D. (1995). Potential for forage and forage seed production in Northeast Thailand. Ubon-Ratchathani: Faculty of Agriculture, Ubon-Ratchathani University.

Lewis. D. (1957). Blood-urea concentration in relation to protein utilization in the ruminant. Journal of Agricultural Science. 48(4), 438-446.

Mertens, D. R. (1995). Defining Effective Fiber and fiber Recommendations for Dairy cows. U.S.Dairy Forage Research Center. Retrieved from: https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/50901500/RS95_pdfs/fu2.pdf.

National Research Council. (2007). Nutrient requirements of small ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. Washington DC. : The National Academies Press.

Cheva-Isarakul, B., Angthong, W., Cheva-Isarakul, B., & Promma, S. (2001). phalangngān sutthi khō̜ng ʻāhān pǣt chanit thī pramœ̄n dōi withī wat parimāt kǣt læ pH nai rū mēn mư̄a khō dai rap ʻāhān tāng chanit kan. [Net energy of 8 feedstuffs evaluated by Gas Test and ruminal pH of cows consuming different rations]. In Proceedings of the 39th Kasetsart University Annual Conference: Animals, Veterinary Medicine. (pp.104-112). Bangkok: Kasetsart University.

Department of Livestock Development. (2002). yārūsī. [Ruzi grass]. Bangkok: The Agricultural Co-Operative Federation of Thailand Printing Press, Ltd.

Department of Livestock Development. (2004). khunkhā thāng phōtchana khō̜ng thūakhāwān khēt hǣng. [Nutritional value of dried cavalcades]. Retrieved from: http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/ArtileW.htm.

Department of Livestock Development. (2021). khō̜mūn čhamnūan kasēttrakō̜n phū līang sat læ pasu sat pī sō̜ngphanhārō̜ihoksipsī [Number of farmers and animal populations 2021]. Retrieved from: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/d7681470-0120-47ab-8315-5cd28b9539c8/resource/1b116b37-ce19-415d-ae04-dd734add184f/download/-2564.pdf.

Harakord, W. (2009). kān sœ̄m thūakhāwān khēt nai ʻāhān phæ nư̄a raya lang čharœ̄n tœ̄ptō. [Supplementation of Cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) in Growing Meat Goat Diet]. Master’s thesis. Suranaree University.

Jindaniradool, A. (2013). kānchai phư̄t ʻāhān sat khunnaphāp dī tō̜ kān čharœ̄n tœ̄ptō chotchœ̄i nai phæ nư̄a lūkphasom ʻǣngkōnnū bīan. [Good Quality Forage Utilization on compensatory Growth of Anglo-Nubian Crossbred Goats]. Master’s thesis. Kasetsart University.

Mungman, J. (2007). phon khō̜ng kānchai thūakhāwān khēt [ Centrosema pascuorum cv . Cavalcade ] hǣng rūam kap fāng khāo rư̄ sang khāophōt pen lǣng ʻāhān yāp nai sūt ʻāhān phasom samret tō̜ parimān kānkin dai kān yō̜i dai krabūankān mak nai krapho̜ rū mēn kānhai phonphalit læ ʻongprakō̜p namnom nai khō hai nom [Effects of levels of cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) hay with rice straw or corn cobs as roughage sourced in total mixed ration on intake digestibility, rumen fermentation, milk production and milk composition in lactating dairy cows]. Master’s thesis. Khon Kaen University.

Phonbumrung, T., Chitbantao, T., Ritnamkhum, S., & Ritruechai, V. (1999). kānchai thūakhāwān khēt hǣng pen ʻāhān yāp līang khōnom. [The use of dried cavalcade as a roughage for dairy cattle]. Department of Livestock Development. Retrieved from: http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/Pro34.htm.

Namsele, R., Khuamangkorn, P., Pholsen, P., & Martosot, S. (2003). kānsưksā khunnaphāp phư̄t mak thī ʻāyu kān mak tāng tāng kan khō̜ng yārū sī thūathā phrasatai lōha yā phǣng kōlā læ thūakhāwān khēt [The Study on Silage Quality of Ruzi (Brachairia ruziziensis), Thapra Stylo (Stylosanthes guainensis CIAT 184), Pangola (Digitaria erantha) and Cavalcade (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) at Different Stages of Fermentation]. In Animal Nutrition Division Annual Research Report 2003. (126-140). Bangkok: Department of Livestock Development.

Pholsen, S., Rodchum, P., Sommart, K., Ta-un, M., & Higgs, D.E.B. (2014) phonphalit læ khunnaphāp khō̜ng phư̄t ʻāhān sat thī dai čhāk yā ʻāhān sat sām chanit læ withī phalit bǣp ʻinsī thī mī læ mai mī thūa plūkphasom. [Dry matter yield and quality of forages derived from three grass species with and without legumes using organic production methods]. Khon Kaen Agriculture Journal. 42(1), 65-80.

Pootaeng-on, Y., Kimsri, N., Sooksom, S., Tangchaitam, S., & Na Chiangmai, P. (2015) Condensed Tannins in Some Tropical Legumes Residue. Silpakorn University Science and Technology Journal. 9(1), 51-60.

Snitwong, C., Jongjaipak, P., & Pholsen, P. (2003). khunkhā thāng phōtchana khō̜ng thūakhāwān khēt læ radap kān sœ̄m thūakhāwān khēt nai khō nư̄a. [The Nutritive Value of Cavalcade Hay and Supplementation levels of Cavalcade Hay for Beef Cattle]. In Animal Nutrition Division Annual Research Report 2003. (264-276). Bangkok: Department of Livestock Development.

Vearasilp, T. (1997). phōtchana sāt sat khīeoʻư̄ang. [Ruminant Nutrition]. Chiang Mai: Trio advertising & media Co.,Ltd.

Wanapat, M. (1990). phōtchana sāt sat khīeoʻư̄ang. [Ruminant Nutrition]. Bangkok. Funny publishing.