เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ความต้านทานสารเคมีแมนโคเซบของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรค ลำต้นเน่าและใบไหม้ของทุเรียนในแหล่งปลูกภาคตะวันออกของประเทศไทย

พัชรินทร์ เนียรวิชัย, วีระณีย์ ทองศรี, ณัฐสุดา ธาราพุตร์, วริษา ศรีโสภา, กมลวรรณ สีฉาย, นภลภัส บุษบงก์, ปัฐวิภา สงกุมาร, มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม

225-235

ผลการใช้ถั่วคาวาลเคดทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแกะรุ่น

ทัสนันทน์ หงสะพัก, จิดาภา บุญศรี, เรณุกา สมศรีธนากร, อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, สุนิรันท์ ทองสน, ลักษณ์ เพียซ้าย

236-245

การทดแทนปลาป่นด้วยดักแด้ไหมอีรี่ (Samia ricini) หรือดักแด้ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม (j108 x Nhaglai) ในอาหารปลาทอง (Carassius auratus) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ความเข้มสี และดัชนีสุขภาพ

อรณี ศรีนวล, วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ , วรรณพร ทะพิงค์แก, สุธิรา พลเจริญ, ทิพรรณี เสนะวงศ์, เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์, สงกรานต์ จันทะรัง, สุจนีย์ พรโสภิณ, นภสินธุ์ สมมิตร, อภิชาติ ศรีภัย

260-271

ผลของการใช้น้ำเมี่ยงที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ

นิราภรณ์ ชัยวัง, ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร, จินตนา สุวรรณมณี, ธนาพร บุญมี, จินดา กลิ่นอุบล, พัฒธาวินท์ เสทธะยะ

315-326