การทดแทนปลาป่นด้วยดักแด้ไหมอีรี่ (Samia ricini) หรือดักแด้ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม (j108 x Nhaglai) ในอาหารปลาทอง (Carassius auratus) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ความเข้มสี และดัชนีสุขภาพ

Main Article Content

อรณี ศรีนวล
วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
วรรณพร ทะพิงค์แก
สุธิรา พลเจริญ
ทิพรรณี เสนะวงศ์
เสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์
สงกรานต์ จันทะรัง
สุจนีย์ พรโสภิณ
นภสินธุ์ สมมิตร
อภิชาติ ศรีภัย

บทคัดย่อ

     ดักแด้ไหมอีรี่ (ESM) และดักแด้ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม j108 x Nhaglai (CSM) ป่นได้รับการประเมินเพื่อใช้ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลาทอง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ความเข้มสี และดัชนีสุขภาพ โดยใช้ปลาทองอายุสองสัปดาห์ ได้รับอาหารที่มี ESM และ CSM แทนที่ปลาป่นที่ระดับ 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งอุณหภูมิของน้ำอยู่ในช่วงระหว่าง 25 ถึง 29 ◦ซ ในตู้ปลาจำนวน 30 ตู้  (ขนาด 1.5 ลบ.ม.) ภายใต้ระบบหมุนเวียนน้ำ ทั้งนี้จากผลการทดลองพบว่า น้ำหนักสุดท้ายของปลามีค่าสูงที่สุดในปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร ESM (100%) นอกจากนี้ปลาที่ได้รับ CSM แทนที่ FM ที่ระดับ 25% ในสูตรอาหาร มีน้ำหนักสุดท้าย และอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) อีกทั้งปลาที่เลี้ยงด้วย ESM 25% และ 50% มีค่าความเข้มสีเหลือง (b*) ของสีผิว และดัชนีตับ (HSI) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทางตรงกันข้ามค่าความสว่าง (L*), ความเข้มสีแดง (a*), b* ของสีผิว และดัชนีสุขภาพในกลุ่มที่ได้รับ CSM ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ESM และ CSM สามารถแทนที่ FM ได้ถึง 25% ในอาหารปลาทอง นอกจากนี้ ESM และ CSM ยังสามารถใช้เพิ่มความเข้มของสีของผิวปลาทองได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alegbeleye, W. O., Obasa, S. O., Olude, O. O., Otubu, K., & Jimoh, W. (2012). Preliminary evaluation of the nutritive value of the variegated grasshopper (Zonocerus variegatus L.) for African catfish Clarias gariepinus (Burchell. 1822) fingerlings. Aquaculture Research. 43(3), 412-420.

Begum, N. N., Chakraborty, S. C., Zaher, M., Abdul, M. M., & Gupta, M. V. (1994). Replacement of fishmeal by low-cost animal protein as a quality fish feed ingredient for indian major carp, labeo rohita, fingerlings. Journal of the Science of Food and Agriculture. 64(2), 191-197.

Chieco, C., Morrone, L., Bertazza, G., Cappellozza, S., Saviane, A., Gai, F., Di Virgilio, N., & Rossi, F. (2019). The effect of strain and rearing medium on the chemical composition, fatty acid profile and carotenoid content in silkworm (Bombyx mori) pupae. Animals. 9(3), 103-116.

Dheke, S., & Gubhaju, S. R. (2013). Growth response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on substitution of shrimp meal by different protein sources. Nepalese Journal of Zoology. 1(1), 24-29.

Hasan, M. (2001). Nutrition and feeding for sustainable aquaculture development in the third millennium. In The 3rd Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture. (pp. 193-219). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Henry, M., Gasco, L., Piccolo, G., & Fountoulaki, E. (2015). Review on the use of insects in the diet of farmed fish: past and future. Animal Feed Science and Technology. 203, 1-22.

Hossain, M., Nahar, N., & Kamal, M. (1997). Nutrient digestibility coefficients of some plant and animal proteins for rohu (Labeo rohita). Aquaculture. 151(1-4), 37-45.

Jahanbakhshi, A., Pourmozaffar, S., Adeshina, I., Mahmoudi, R., Erfanifar, E., & Ajdari, A. (2021). Selenium nanoparticle and selenomethionine as feed additives: Effects on growth performance, hepatic enzymes’ activity, mucosal immune parameters, liver histology, and appetite-related gene transcript in goldfish (Carassius auratus). Fish Physiology and Biochemistry. 47(2), 639-652.

Jeyachandran, P., & Paulraj, S. (1976). Experiments with artificial feeds on Cyprinus carpio fingerlings. Journal of Inland Fisheries Society of India. 8(1976), 33-37.

Karthick Raja, P., Aanand, S., Stephen Sampathkumar, J., & Padmavathy, P. (2019). Silkworm pupae meal as alternative source of protein in fish feed. Journal of Entomology and Zoology Studies. 7(4), 78-85.

Kotake-Nara, E., Yamamoto, K., Nozawa, M., Miyashita, K., & Murakami, T. (2002). Lipid profiles and oxidative stability of silkworm pupal oil. Journal of Oleo Science. 51(11), 681-690.

Longvah, T., Mangthya, K., & Ramulu, P. (2011). Nutrient composition and protein quality evaluation of eri silkworm (Samia ricinii) prepupae and pupae. Food chemistry. 128(2), 400-403.

Meicai, W., & Gaoqiang, L. (2001). The research and exploitation of insect protein. Journal of Central-south Forestry College. 21(2), 86-90.

Putra, D. F., Qadri, A., El-Rahimi, S. A., & Othman, N. (2020). Effects of astaxanthin on the skin color of green swordtail, Xyphophorus helleri. E3S Web of Conferences. 151, 01065-01069.

Rana, K. J., Siriwardena, S., & Hasan, M. R. (2009). Impact of rising feed ingredient prices on aquafeeds and aquaculture production. Stirling: University of Stirling.

Rangacharyulu, P., Giri, S., Paul, B., Yashoda, K., Rao, R. J., Mahendrakar, N., Mohanty, S., & Mukhopadhyay, P. (2003). Utilization of fermented silkworm pupae silage in feed for carps. Bioresource Technology. 86(1), 29-32.

Rumpold, B. A., & Schlüter, O. K. (2013). Potential and challenges of insects as an innovative source for food and feed production. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 17, 1-11.

Sales, J., & Janssens, G. P. (2003). Nutrient requirements of ornamental fish. Aquatic Living Resources. 16(6), 533-540.

Sheikh, I., Banday, M., Baba, I., Adil, S., Nissa, S. S., Zaffer, B., & Bulbul, K. (2018). Utilization of silkworm pupae meal as an alternative source of protein in the diet of livestock and poultry: a review. Journal of Entomology and Zoology Studies. 6(4), 1010-1016.

Tacon, A. G., Metian, M., & Hasan, M. R. (2009). Feed ingredients and fertilizers for farmed aquatic animals: sources and composition. Rome: Fisheries and Aquaculture Management Div.

Tola, S., Bureau, D. P., Hooft, J. M., Beamish, F. W., Sulyok, M., Krska, R., Encarnação, P., & Petkam, R. (2015). Effects of wheat naturally contaminated with Fusarium mycotoxins on growth performance and selected health indices of red tilapia (Oreochromis niloticus × O. mossambicus). Toxins. 7(6), 1929-1944.

Wanchooplao, N., Jintasataporn, O., Tabthipwon, P., & Areechon, N. (2009). Utilization of protein hydrolysates from Eri silkworm pupae (Philosamia ricini) in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). In The Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference. (pp. 1-47). Bangkok: Kasetsart University.