ผลของจุลินทรีย์ Lactobacillus ingluviei C37 รูปแบบเซลล์ตายในอาหาร ต่อลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และสุขภาพลำไส้ของไก่เนื้อที่ได้รับความเครียดจากความร้อน

Main Article Content

สิทธิพงษ์ รักงาม
เมริษา ศิริโสภาพงษ์
ชญาณ์นันท์ ปักกัง
สุทิศา เข็มผะกา

บทคัดย่อ

     ความเครียดจากความร้อนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพจุลินทรีย์ L. ingluviei C37 รูปแบบเซลล์ตาย (DC-LIC37) ต่อลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และสุขภาพลำไส้ของไก่เนื้อภายใต้ภาวะความเครียดจากความร้อน ใช้ไก่เนื้อเพศผู้สายพันธุ์รอส 308 (อายุ 1 วัน) จำนวน 360 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 ซ้ำ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 1) กลุ่มควบคุมเลี้ยงภายใต้สภาวะที่อยู่อย่างสบาย อุณหภูมิ 21 ± 1°C และได้รับอาหารพื้นฐาน (control) ขณะที่กลุ่ม 2-6 เลี้ยงภายใต้ภาวะที่ได้รับความเครียดจากความร้อนแบบเรื้อรัง อุณหภูมิ 32 ± 1°C วันละ 5 ชั่วโมง ตั้งแต่อายุ 15 วัน จนสิ้นสุดการทดลองและได้รับอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้  2) กลุ่มควบคุมลบได้รับอาหารพื้นฐานที่ปราศจากสารเสริม (NC)  3) กลุ่มควบคุมบวกได้รับอาหารพื้นฐานและเสริม Zinc bacitracin ที่ระดับ 0.05 ก./กก. อาหาร (PC)  4-6) กลุ่มทดลองที่ได้รับอาหารพื้นฐานและเสริม DC-LIC37 ระดับ 1×107  1×108 และ 1×109 ซีเอฟยู/กก. อาหาร ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า DC-LIC37 สามารถปรับปรุงน้ำหนักมีชีวิต ซาก เนื้ออก หัวใจ ม้ามและตับของไก่เนื้อในภาวะความเครียดจากความร้อนได้  นอกจากนี้ DC-LIC37 ยังช่วยลดผลกระทบจากการเกิดลิปิดออกซิเดชัน (TBARS) เพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH) ในเนื้อสะโพก ปรับปรุงสัญฐานวิทยาของลำไส้ และปรับเปลี่ยนประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ ผลการทดลองบ่งชี้ว่าการเสริม DC-LIC37 ในอาหารที่ระดับ 1×109 ซีเอฟยู/กก. อาหาร สามารถปรับปรุงลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และสุขภาพลำไส้ในไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adams, C. A. (2010). The probiotic paradox: Live and dead cells are biological response modifiers. Nutrition Research Reviews. 23(1), 37–46.

Ahmed, E., Abdelrahman, M., & Gahreeb, K. (2019). Effect of probiotic on growth performance, carcass traits, and clinical health parameters of broilers reared under heat stress in upper Egypt. SVU-International Journal of Veterinary Sciences. 2(2), 27–44.

Akbarian, A., et al. (2016). Association between heat stress and oxidative stress in poultry; mitochondrial dysfunction and dietary interventions with phytochemicals. Journal of Animal Science and Biotechnology. 7(1), 1–14.

Azad, M. A. K., Kikusato, M., Sudo, S., Amo, T., & Toyomizu, M. (2010). Time course of ROS production in skeletal muscle mitochondria from chronic heat-exposed broiler chicken. Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology. 157(3), 266–271. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2010.07.011

Cao, C., Chowdhury, V. S., Cline, M. A., & Gilbert, E. R. (2021). The microbiota-gut-brain axis during heat stress in chickens: A review. Frontiers in Physiology. 12(October), 1-12. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.752265

Cramer, T. A., et al. (2018). Effects of probiotic (Bacillus subtilis) supplementation on meat quality characteristics of breast muscle from broilers exposed to chronic heat stress. Poultry Science. 97(9), 3358–3368. https://doi.org/10.3382/ps/pey176

Danladi, Y., Loh, T. C., Foo, H. L., Akit, H., & Tamrin, N. A. (2022). Effects of probiotics and paraprobiotics as replacements for antibiotics on growth performance, carcass characteristics, small intestine histomorphology, immune status and hepatic growth gene expression in broiler chickens. Animals. 12(197), 1-18.

Fanning, S., et al. (2012). Bifidobacterial surface-exopolysaccharide facilitates commensal-host interaction through immune modulation and pathogen protection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 109(6), 2108–2113. https://doi.org/10.1073/pnas.1115621109

Humam, A. M., Loh, T. C., Foo, H. L., & Samsudin, A. A. (2019). Effects of feeding different postbiotics produced by Lactobacillus plantarum on growth performance, carcass yield, intestinal morphology, gut microbiota composition, immune status, and growth gene expression in broilers under heat stress. Animals. 9(644), 1-20.

Jahromi, M. F., et al. (2016). Dietary supplementation of a mixture of Lactobacillus strains enhances performance of broiler chickens raised under heat stress conditions. International Journal of Biometeorology. 60(7), 1099–1110. https://doi.org/10.1007/s00484-015-1103-x

Kers, J. G., et al. (2018). Host and environmental factors affecting the intestinal microbiota in chickens. Frontiers in Microbiology, 9(2), 1–14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00235

Kim, H. W., Yan, F. F., Hu, J. Y., Cheng, H. W., & Kim, Y. H. B. (2016). Effects of probiotics feeding on meat quality of chicken breast during postmortem storage. Poultry Science. 95(6), 1457–1464. https://doi.org/10.3382/ps/pew055

Konstantinov, S. R., et al. (2008). S layer protein A of Lactobacillus acidophilus NCFM regulates immature dendritic cell and T cell functions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105(49), 19474–19479. https://doi.org/10.1073/pnas.0810305105

Lara, L. J., & Rostagno, M. H. (2013). Impact of heat stress on poultry production. Animals. 3(2), 356–369. https://doi.org/10.3390/ani3020356

Liu, Z., et al. (2017). Characterization and bioactivities of the exopolysaccharide from a probiotic strain of Lactobacillus plantarum WLPL04. Journal of Dairy Science. 100(9), 6895–6905. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11944

Metzler-Zebeli, B. U., et al. (2019). Feed restriction modifies intestinal microbiota-host mucosal networking in chickens divergent in residual feed intake. American Society for Microbiology. 4(1). https://doi.org/10.1128/msystems.00261-18

Mohammed, A. A., Jacobs, J. A., Murugesan, G. R., & Cheng, H. W. (2018). Animal well-being and behavior: Effect of dietary synbiotic supplement on behavioral patterns and growth performance of broiler chickens reared under heat stress. Poultry Science. 97(4), 1101–1108. https://doi.org/10.3382/ps/pex421

Mujahid, A., Akiba, Y., & Toyomizu, M. (2007). Acute heat stress induces oxidative stress and decreases adaptation in young white leghorn cockerels by downregulation of avian uncoupling protein. Poultry Science. 86(2), 364–371. https://doi.org/10.1093/ps/86.2.364

Navidshad, B., Liang, J. B., & Jahromi, M. F. (2012). Correlation coefficients between different methods of expressing bacterial quantification using real time PCR. International Journal of Molecular Sciences. 13(2), 2119–2132. https://doi.org/10.3390/ijms13022119

Nguyen, P. T., et al. (2020). Exopolysaccharide production by lactic acid bacteria: The manipulation of environmental stresses for industrial applications. AIMS Microbiology. 6(4), 451–469. https://doi.org/10.3934/MICROBIOL.2020027

NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9thEdition. National Academy Press, Washington D.C

Odore, R., et al. (2015). Cytotoxic effects of oxytetracycline residues in the bones of broiler chickens following therapeutic oral administration of a water formulation. Poultry Science. 94(8), 1979–1985. https://doi.org/10.3382/ps/pev141

Piqué, N., Berlanga, M., & Miñana-Galbis, D. (2019). Health benefits of heat-killed (Tyndallized) probiotics: An overview. International Journal of Molecular Sciences. 20(10), 1–30. https://doi.org/10.3390/ijms20102534

Quinteiro-Filho, W. M., et al. (2012). Heat stress impairs performance and induces intestinal inflammation in broiler chickens infected with Salmonella Enteritidis. Avian Pathology. 41(5), 421–427. https://doi.org/10.1080/03079457.2012.709315

Quinteiro-Filho, W. M., et al. (2010). Heat stress impairs performance parameters, induces intestinal injury, and decreases macrophage activity in broiler chickens. Poultry Science. 89(9), 1905–1914. https://doi.org/10.3382/ps.2010-00812

Rahimi, S., & Khaksefidi, A. (2006). A comparison between the effects of a probiotic (Bioplus 2B) and an antibiotic (virginiamycin) on the performance of broiler chickens under heat stress condition. Iranian Journal of Veterinary Research. 7(3), 23–28.

Renaudeau, D., et al. (2012). Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in livestock production. Animal. 6(5), 707–728. https://doi.org/10.1017/S1751731111002448

ROSS. 2019. Nutritional specifications. An Aviagen Brand.

Rostagno, M. H. (2020). Effects of heat stress on the gut health of poultry. Journal of Animal Science. 98(4), 1–9. https://doi.org/10.1093/jas/skaa090

Shazali, N., Foo, H. L., Loh, T. C., Choe, D. W., & Abdul Rahim, R. (2014). Prevalence of antibiotic resistance in lactic acid bacteria isolated from the faeces of broiler chicken in Malaysia. Gut Pathogens. 6(1). https://doi.org/10.1186/1757-4749-6-1

Sirisopapong, M., Okratok, S., Pukkung, C., & Khempaka, S. (2021). kān sœ̄m læk tōbāsinlat ʻinkalūwiʻi sī sām sip čhet chūai lot

khwāmkhrīat thāng phūmkhumkan læ phœ̄m kān sadǣngʻō̜k khō̜ng yīn thī kīeokhō̜ng kap khwām khængrǣng khō̜ng lamsai nai kai nư̄athī thūk kratun dūai laipōphōlīsǣkkhārai [Lactobacillus ingluviei C37 supplementation alleviates immunological stress and improves intestinal barrier gene expression in lipopolysaccharide challenged broiler chickens]. Khon Kaen Agriculture Journal. 42(2), 929.

Sohail, M. U., et al. (2013). Effect of supplementation of mannan oligosaccharide and probiotic on growth performance, relative weights of viscera, and population of selected intestinal bacteria in cyclic heat-stressed broilers. Journal of Applied Poultry Research. 22(3), 485–491. https://doi.org/10.3382/japr.2012-00682

Sugiharto, S., Yudiarti, T., Isroli, I., Widiastuti, E., & Kusumanti, E. (2017). Dietary supplementation of probiotics in poultry exposed to heat stress - A review. Annals of Animal Science. 17(3), 591–604. https://doi.org/10.1515/aoas-2016-0062

Tsukagoshi, M., et al. (2020). Lactobacillus ingluviei C37 from chicken inhibits inflammation in LPS-stimulated mouse macrophages. Animal Science Journal. 91(1), 1–7. https://doi.org/10.1111/asj.13436

Van Boeckel, T. P., et al. (2015). Global trends in antimicrobial use in food animals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 112(18), 5649–5654. https://doi.org/10.1073/pnas.1503141112

Weng, K., et al. (2022). Fiber characteristics and meat quality of different muscular tissues from slow - and fast-growing broilers. Poultry Science. 101(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101537

Wu, Z., Pan, D., Guo, Y., Sun, Y., & Zeng, X. (2015). Peptidoglycan diversity and anti-inflammatory capacity in Lactobacillus strains. Carbohydrate Polymers. 128, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.04.026

Zaboli, G., Huang, X., Feng, X., & Ahn, D. U. (2019). How can heat stress affect chicken meat quality? - A review. Poultry Science. 98(3), 1551–1556. https://doi.org/10.3382/ps/pey399

Zeferino, C. P. et al. (2016). Carcass and meat quality traits of chickens fed diets concurrently supplemented with vitamin C and E under constant heat stress. The Animal consortium. 10(1), 163–171. http://doi.org/10.1017/S1751731115001998

Zhu, C., et al. (2020). Effect of heat-inactivated compound probiotics on growth performance, plasma biochemical indices, and cecal microbiome in Yellow-Feathered broilers. Frontiers in Microbiology. 11(October), 1–16. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.585623