ผลของการใช้น้ำเมี่ยงที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และเนื้อในไก่เนื้อ

Main Article Content

นิราภรณ์ ชัยวัง
ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
วัชรพงษ์ วัฒนกูล
กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
จินตนา สุวรรณมณี
ธนาพร บุญมี
จินดา กลิ่นอุบล
พัฒธาวินท์ เสทธะยะ

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเป็นโพรไบโอติกของน้ำเมี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของไก่เนื้อ การศึกษาครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อทางการค้า (Ross308) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ T1. กลุ่มควบคุม T2. กลุ่มที่เสริมน้ำเมี่ยงโดยไม่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่น T3. กลุ่มที่เสริมน้ำเมี่ยงผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่น T4. กลุ่มที่เสริมโพรไบโอติกทางการค้า โดยใช้ไก่กลุ่มละ 70 ตัวโดยแบ่งเป็น 5 ซ้ำๆ ละ 14 ตัวรวมทั้งหมด 280 ตัว ให้อาหารตามความต้องการของไก่เนื้อตาม NRC (1994) เลี้ยงนาน 5 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพซากและเนื้อของไก่เนื้อ จากผลการทดลองพบว่าสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่เสริมด้วยน้ำเมี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน พบว่าน้ำหนักตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณอาหารที่กินได้ พบความแตกต่างในสัปดาห์ที่ 5 กลุ่มควบคุมกินอาหารมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คุณภาพซาก พบว่าน้ำหนักมีชีวิต น้ำหนักซากอุ่น น้ำหนักซากเย็น เครื่องในรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในด้านคุณภาพเนื้ออกและสะโพกพบว่าองค์ประกอบทางเคมี ค่าความเป็นกรดด่างที่ 45 นาทีหลังสัตว์ตาย ค่าความเป็นสีแดง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มการทดลอง (P<0.05) สำหรับค่าการสูญเสียน้ำจากการละลายพบความแตกต่างในเนื้ออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นจากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าการใช้เมี่ยงผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชั่นมีผลต่อสรรถภาพการผลิต คุณภาพซากและเนื้อ โดยให้ผลดีเทียบเท่ากับการใช้โพรไบโอติกทางการค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abdel-Rahman, H., Shawky, S., Ouda, H., Nafeaa, A. & Orabi, S. (2013). Effect of two probiotics and bioflavonoids supplementation to the broilers diet and drinking water on the growth performance and hepatic antioxidant parameters. Global Veterinaria. 10(6), 734–741.

Afsharmanesh, M., & Sadaghi, B. (2014). Effects of dietary alternatives (probiotic, green tea powder and Kombucha tea) as antimicrobial growth promoters on growth, ileal nutrient digestibility, blood parameters, and immune response of broiler chickens. Comparative Clinical Pathology. 23(3), 717-724.

AOAC. (1995). Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.

Bai K., et al. (2018). Dietary effects of Bacillus subtilis fmbj on growth performance, small intestinal morphology, and its antioxidant capacity of broilers. Poultry Science. 97, 2312-2321.

Chitanont, W., et al. (2007). Effects of probiotics on growth performance, carcass composition, meat cholesterol level and fat content level in broilers. In Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference. (pp. 51-58).The Thailand Research Fund, Bangkok (Thailand).

Dalloul, R., Lillehoj, H., Shellem, T., & Doerr, J. (2003). Enhanced mucosal immunity against Eimeria cervuline in broilers fed a Lactobacillus-based probiotic. Poultry Science. 82(1), 62–66.

Gyawali, I., et al. (2022). Effect of novel Lactobacillus paracaesi microcapsule on growth performance, gut health and microbiome community of broiler chickens. Poultry Science. 101(8), 101912.

Jaturasitha, S. (2004). Kānčhatkān nư̄a sat [Meat management]. Chiang Mai: Mingmuang Press.

Jayaraman, S., et al. (2013). Bacillus subtilis PB6 improves intestinal health of broiler chickens challenged with Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis. Poultry Science. 92(2), 370–374.

Kabir, S.M.L. (2009). The Role of Probiotics in the Poultry Industry. International Journal of Molecular Sciences. 10, 3531-3546.

Khaksefidi, A., & Rahimi, Sh. (2005). Effect of Probiotic Inclusion in the Diet of Broiler Chickens on Performance, Feed Efficiency and Carcass Quality. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 18(8), 1153-1156.

Klayraung, S., Viernstein, H., Sirithunyalug, J., & Okonogi, S. (2008). Probiotic Properties of Lactobacilli Isolated from Thai Traditional Food. Scientia Pharmaceutica. 76(3), 485-503.

Laohaprasit, N. (2014). Khā thē chin [Catechin]. Retrieved from: http://www.ujizen.com/blog/คาเทชิน

Malaithong, W. (2011). Phon khō̜ng kān sœ̄m mīang mak nai ʻāhān tō̜ samatthana kānphalit khō̜ng kai nư̄a [Effects of pickled tea supplementation in diets on productive performances of broilers]. In The 2nd MJU-Phrae National Research Conference 1-2 September 2011. MJU-Phrae campus.

Mayra-Makinen, A. & Bigret M. (1993). Industrial use and production of lactic acid bacteria. In Lactic Acid Bacteria. (ed. By Salminen, S. and Wright, A. V.) New York. Marcel Dekkar.

Murry, A.C., Hinton, A., & Morrison, H. (2004). Inhibition growth of Escherichia coli, Salmonella typhimurium, and Clostridia perfringens on chicken feed media by Lactobacillus salivarius and Lactobacillus plantarum. International Journal of Poultry Science. 3,603-607.

Mohammadreza, P., Alireza, S., Leila, A., & res Martinez. (2015). Probiotic level effects on growth performance, carcass traits, blood parameters, cecal microbiota, and immune response of broilers. The Journal of Agricultural Science. 88(2), 78-89.

National Research Council. (1994). Nutrient Requirements of Poultry: 9th revised ed., 1994. Washington, DC: The National Academies Press.

Nguyen, H.T., Nguyen, T.V., Bui, H.D., & Pham, K.D. (2016). Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers. Livestock Research for Rural Development. 30(9), 224-228.

Nopparatmaitree, M., et al. (2018). The Effects of Multi-Strain Bacillus Species Supplementation in Drinking Water of Broilers on Performance, Carcass Characteristics, Meat Quality, Cholesterol and Fatty Acid in Meat. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 37(2), 192-200.

Okada, S., Takahashi, N., Ohara, N., Uchimura, T., & Kozaki, M. (1996). Microorganisms in Fermentation of Goishi-cha, Japanese Fermented Tea Leaves (Microorganisms Involving in the Fermentation of Japanese Fermented Tea Leaves Part II). Journal of Japanese Society of Food Science and Technology. 43(9), 1019-1027.

Pelicano, E.R.L., Souza, P.A., & Souza, H.B.A. (2005). Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science. 7, 221–229.

Popova, T. (2017). Effect of probiotics in poultry for improving meat quality. Current Opinion in Food Science. 14, 72–77.

Sampanvejsobha, S., Laohakunjit, N., & Sumonpun, P. (2012). Khrōngkān phatthanākān phalit mīang plō̜tphai [Development of safe processing of miang]. Report of Thailand Science Research and Innovation.

Serna-Cock L, & Vallejo-Castillo V. (2013). Probiotic encapsulation. African Journal of Microbiology Research. 7, 4743-53.

Siriwan, P., Maneewan, B., & Wanchaitanawong, P. (2008). Effect of Lactobacillus reuterii supplementation in diets on production performance and digestibility of nutrients in broilers. In Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Animals and Veterinary Medicine. The Thailand Research Fund, Bangkok.

Szliszka, E., & Krol, W. (2011). The role of dietary polyphenols in tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis for cancer chemoprevention. European Journal of Cancer Prevention. 20(1), 63-9.

Tanasupawat, S., Pakdeeto, A., Thawai, C., Yukphan, P., & Okada, S. (2007). Identification of lactic acid bacteria from fermented tea leaves (miang) in Thailand and proposals of Lactobacillus thailandensis sp. Nov., Lactobacillus camelliae sp. Nov., and Pediococcussiamensis sp. Nov. The Journal of General and Applied Microbiology. 53(1) 7-15.

Tellez, G., Pixley, C., Wolfenden, R.E., Layton, S.L., & Hargis, B.M. (2012). Probiotics/direct fed microbials for Salmonella control in poultry. Food Research International. 45(2), 628–633.