สารเคลือบไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยกานพลูต่อคุณภาพภายในและอายุการเก็บรักษาไข่ไก่

Main Article Content

ณัฐา จริยภมรกุร
นิภารัตน์ ศรีธเรศ

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยกานพลูต่อคุณภาพภายในและอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ ทำการทดลองในไข่ไก่จำนวน 300 ฟอง เคลือบไข่ไก่ด้วยสารละลายไคโตซานเข้มข้น 2 % ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยกานพลูเข้มข้น 1 2.5 และ 5 % เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง วัดค่าคุณภาพภายในได้แก่ การสูญเสียน้ำหนัก ค่าฮอกยูนิต ดัชนีไข่แดง ดัชนีไข่ขาว ความสูงของช่องอากาศ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของไข่ขาว ในวันที่ 0 7 4 21 28 และ 35 ของการทดลอง ผลการทดลองพบว่า ไข่ไก่ที่ได้รับการเคลือบไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยกานพลูมีค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก และค่าความสูงของช่องอากาศต่ำกว่าไข่ที่ไม่ได้รับการเคลือบอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในวันที่ 28 และ 35 และพบว่า ตัวอย่างที่เคลือบด้วยไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยกานพลู มีค่าฮอกยูนิต ค่าดัชนีไข่แดงและดัชนีไข่ขาวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ผลดังกล่าวอาจเกิดจากความสามารถของสารเคลือบในการปิดรูพรุนบนผิวเปลือกไข่ จึงช่วยชะลอการสูญเสียน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางรูพรุน สรุปได้ว่า การใช้สารเคลือบไข่ไก่ที่มีส่วนประกอบของไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยกานพลูที่ความเข้มข้น 2.5 และ 5.0 % สามารถช่วยลดการสูญเสียน้ำหนัก รักษาค่าฮอกยูนิต ดัชนีไข่แดง ดัชนีไข่ขาวได้ ดังนั้นสารเคลือบดังกล่าว จึงอาจช่วยถนอมคุณภาพภายในและยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bhale, S., No, H. K., Prinyawiwatkul, W., Farr, A. J., Nadarajah, K., & Meyers, S. P. (2003). Chitosan Coating Improves Shelf Life of Eggs. Journal of Food Science. 68(7), 2378-2383. doi:10.1111/j.1365-2621.2003.tb05776.x

Haugh, R. (1937). A new method for determining the quality of an egg. US Egg Poultry. 39, 27-49.

Heiman, V., & Carver, J. S. (1936). The Albumen Index as a Physical Measurement of Observed Egg Quality. Poultry Science. 15(2), 141-148. doi:10.3382/ps.0150141

Hu, Q., Zhou, M., & Wei, S. (2018). Progress on the Antimicrobial Activity Research of Clove Oil and Eugenol in the Food Antisepsis Field. Journal of Food Science. 83(6), 1476-1483. doi:10.1111/1750-3841.14180

Jirangrat, W., Torrico, D. D., No, J., No, H. K., & Prinyawiwatkul, W. (2010). Effects of mineral oil coating on internal quality of chicken eggs under refrigerated storage. International journal of food science and technology. 45(3), 490-495. doi:10.1111/j.1365-2621.2009.02150.x

Keener, K.M., LaCrosse, J.D. & Babson, J.K. (2001). Chemical method for determination of carbon dioxide content in egg yolk and egg albumen. Poultry Science. 80(7), 983-983. doi: 10.1093/ps/80.7.983. PMID: 11469666.

Kim, S., Youn, D., No, H., Choi, S., & Prinyawiwatkul, W. (2009). Effect of chitosan coating and storage position on quality and shelf life of eggs. International journal of food science and technology. 44, 1351-1359. doi:10.1111/j.1365-2621.2009.01964.x

Lekjing, S., & Chinarak, K. (2018). Effect ofClove Essential Oil onFilm Properties, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Chitosan Film. KKU Research Journal (Graduate Studies). 19(4), 172-189.

Lucisano, M., Hidalgo, A., Comelli, E. M., & Rossi, M. (1996). Evolution of Chemical and Physical Albumen Characteristics during the Storage of Shell Eggs. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 44(5), 1235-1240. doi:10.1021/jf950485o

Mudannayaka, A., Rajapaksha, D. S., & Kodithuwakku, H. (2016). Effect of Beeswax, Gelatin and Aloe vera Gel Coatings on Physical Properties and Shelf Life of Chicken Eggs Stored at 30°C. 6-13. Journal of World's Poultry Research. 6(1), 171-179.

Nongtaodum, S., Jangchud, A., Jangchud, K., Dhamvithee, P., No, H. K., & Prinyawiwatkul, W. (2013). Oil coating affects internal quality and sensory acceptance of selected attributes of raw eggs during storage. Journal of Food Science. 78(2), S329-335. doi:10.1111/1750-3841.12035

Nuñez, L., & Aquino, M. D. (2012). Microbicide activity of clove essential oil (Eugenia caryophyllata). Brazilian journal of microbiology. 43(4), 1255-1260. doi:10.1590/S1517-83822012000400003

Padron, M. (1990). Salmonella typhimurium penetration through the eggshell of hatching eggs. Avian Disease. 34(2), 463-465.

Pirak, T. (2012). Chitosan: Alternative choice of antimicrobial agent and antioxidant in meats and meat products. Food Journal. 42(1), 24-29.

Samli, H. E., Agna, A. & Senkoylu, N. (2005). Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. Journal of Applied Poultry Research. 14(3), doi:548-533. 10.1093/japr/14.3.548

Stadelman, W. (2017). Quality identification of shell eggs. In: Stadelman, W.J., and Cotterill, O.J. Egg science and technology (pp. 39-66). Florida: CRC Press.

Suresh, P., Raj, K. R., Nidheesh, T., Pal, G. K., & Sakhare, P. (2015). Application of chitosan for improvement of quality and shelf life of table eggs under tropical room conditions. Journal of Food Science and Technology. 52(10), 6345-6354. doi: 10.1007/s13197-015-1721-7

Torrico, D. D., No, H. K., Sriwattana, S., Ingram, D., & Prinyawiwatkul, W. (2011). Effects of initial albumen quality and mineral oil–chitosan emulsion coating on internal quality and shelf‐life of eggs during room temperature storage. International journal of food science and technology. 46(9), 1783-1792. doi:10.1111/j.1365-2621.2011.02665.x

Vandyousefi, S., & Bhargava, K. (2017). Formulation and application of cinnamon oil–chitosan emulsion coating to increase the internal quality and shelf‐life of shelled eggs. Journal of Food Processing and Preservation. 41(2), e12859.

Vlčková, J., Tůmová, E., Míková, K., Englmaierová, M., Okrouhlá, M., & Chodová, D. (2019). Changes in the quality of eggs during storage depending on the housing system and the age of hens. Poultry Science. 98(11), 6187-6193. doi:10.1111/jfpp.12859

Wang, Y.-F., Jia, J.-X., Tian, Y.-Q., Shu, X., Ren, X.-J., Guan, Y., & Yan, Z.-Y. (2018). Antifungal effects of clove oil microcapsule on meat products. LWT - Food Science and Technology. 89, 604-609. doi:10.1016/j.lwt.2017.11.042

Wardy, W., Torrico, D. D., Herrera Corredor, J. A., No, H. K., Zhang, X., Xu, Z., & Prinyawiwatkul, W. (2013). Soybean oil‐chitosan emulsion affects internal quality and shelf‐life of eggs stored at 25 and 4 C. International journal of food science and technology. 48(6), 1148-1156. doi:10.1111/ijfs.12068

Wardy, W., Torrico, D. D., Jirangrat, W., No, H. K., Saalia, F. K., & Prinyawiwatkul, W. (2011). Chitosan-soybean oil emulsion coating affects physico-functional and sensory quality of eggs during storage. LWT - Food Science and Technology. 44(10), 2349-2355. doi:10.1016/j.lwt.2011.07.009

Winterowd, J. G., & Sandford, P. A. (1995). Chitin and chitosan. New York: Marcel Dekker.

Xu, D., Wang, J., Ren, D., & Wu, X. (2018). Effects of chitosan coating structure and changes during storage on their egg preservation performance. Coatings. 8(9), 317. doi:10.3390/coatings8090317

Zheng, L.-Y., & Zhu, J.-F. (2003). Study on antimicrobial activity of chitosan with different molecular weights. Carbohydrate polymer. 54(4), 527-530. doi:10.1016/j.carbpol.2003.07.009

Zhong, Z., Aotegen, B., & Xu, H. (2011). The influence of the different inductivity of acetyl phenyl–thiosemicarbazone–chitosan on antimicrobial activities. International journal of biological macromolecules. 48(5), 713-719. doi:10.1016/j.ijbiomac.2011.01.029

Zivanovic, S., Chi, S., & Draughon, A. F. (2005). Antimicrobial activity of chitosan films enriched with essential oils. Journal of Food Science. 70(1), 45-51. doi:10.1111/j.1365-2621.2005.tb09045.x