องค์ประกอบทางโภชนะและผลการใช้เมล็ดข้าวโพดบดหมักและหญ้าเนเปียร์หมัก ในอาหารสุกรดำโครงการหลวง

Main Article Content

วราภัสร์ พุทธา
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลการทดแทนเมล็ดข้าวโพดบดหมักหรือหญ้าเนเปียร์หมักในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรดำโครงการหลวงต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ได้ทำการหมักเมล็ดข้าวโพดบดผสมกากน้ำตาล 1% เกลือ 1% และน้ำ 30% ในสภาพไม่มีอากาศเป็นเวลา 14 วัน (FC) ส่วนหญ้าเนเปียร์หมักในสภาพเดียวกัน 21 วันโดยไม่เติมน้ำ (FN) พบว่า FC มีจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (LAB) 31.0x105 cfu/g DM และมีโภชนะ (% of DM) ดังนี้ 8.40 CP, 3.24 CF และ 5.95 EE ส่วน FN มี LAB 32.2x105 cfu/g DM และ 10.60 CP, 26.88 CF, 3.85 EE ค่า ME ของ FC และ FN ที่คำนวณจากองค์ประกอบทางเคมีเท่ากับ 3.707 และ 2.680 kcal/g DM เมื่อใช้ FC และ FN เป็นอาหารสุกรดำโครงการหลวง โดยใช้สุกรดำ 30 ตัว เป็นเพศผู้และเมียอย่างละครึ่ง แบ่งแต่ละเพศเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ำ ให้กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับอาหารสำเร็จรูป กลุ่มที่ 2-5 ได้รับอาหารที่มี FC หรือ FN ผสมกับอาหารควบคุม 20 และ 40% air dry basis สูตรอาหารมี 2 ระยะ คือ 15-30 และ 30-60 กก. โดยมี 16 และ 14% CP ตามลำดับ ค่า ME ทั้ง 2 ระยะมีไม่น้อยกว่า 3.0 kcal/g ปรากฏว่า ADG และ FCR ของกลุ่ม FC หรือ FN ให้ผลด้อยกว่า และใช้เวลาเลี้ยงส่งตลาดนานกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) การใช้ FC ทั้งสองระดับ และ FN 40% มี FCG ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) ส่วนกลุ่ม 20% FN แม้ FCG จะไม่ต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น 18 วัน (P<0.05) การใช้วัตถุดิบหมักทั้ง 2 ชนิดช่วยลดความหนาไขมันสันหลัง และเพิ่มสัดส่วนเนื้อแดง โดยเฉพาะการใช้ FN ดังนั้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ชนิดเมล็ดข้าวโพด หรือหญ้าเนเปียร์ หมักด้วยกระบวนการอย่างง่าย จึงมีข้อดีในแง่คุณภาพซาก และลดต้นทุนค่าอาหารได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abiose, S. H. & Ikujenlola, A. (2014). Comparison of chemical composition, functional properties and amino acids composition of quality protein maize and common maize (Zea may L). Journal of Food Science and Technology. 5(3), 81-89. doi:10.14303/ajfst.2014.024.

American Meat Science Association. 1967. Recommended guides for carcass evaluation and contests. American Meat Science Association. Chicago, Iil.

AOAC. (1990). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15th ed. Washington: Association of Official Analytical Chemists

Bray, R. W. 1963. Quanyitative measures of carcass composition and Qualitative evalution. Symposium on Feed and Meat Terminology; 54th Meeting of the American. Security Operation Center. Journal of Animal Science. 22.

Cleveland, J., Montville, T. J., Nes, I. F., & Chikindas, M. L. (2001). Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. International Journal of Food Microbiology. 71, 1-20.

Danielsen, V., Hansen, L.L., Møller, F., Bejerholm, C. & Nielsen, S. (1999). Production results and sensory meat quality of pigs fed different amounts of concentrate and ad lib. Clover grass or clover grass silage. Proceedings of NJF-seminar No, 303. (pp. 79-86). Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries.

Department of Livestock Development. (2017). rūam lem sukō̜n phan mœ̄isān khō̜ng krom pasu sat. Nakon Ratchasima: Provincial Livestock Office.

Fankhauser, D. B. (2012). Pour plate technique for bacterial enumeration. [Online].Available:http://biology.clc.uc.

edu/fankhauser/Labs/Microbiology/Meat_Milk/Pour_Plate.htm.[2012, January 20].

Gunha, T., Powpaisal, I. & Sommart, K. (2015). Itthiphon khō̜ng ʻāyu tat kepkīeo yānēpīa pākchō̜ng nưng tō̜ ʻongprakō̜p thāng khēmī khwāmsāmāt nai kān yō̜i dai phalangngān thī chai prayōt dai læ kān plotplō̜i kǣt mīthēn čhāk krapho̜ mak khō̜ng khō nư̄a [Influences of Napier grass [Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (Pakchong 1) cutting aged on chemical composition, digestibility, metabolizable energy and enteric methane emissions in beef cattle]. Khon Kaen Agriculture Journal. 43(3), 565-572.Guo, X. S., Undersander, D. J. & Combs, D. K. (2013). Effect of lactobacillus inoculants and forage dry matter on the fermentation and aerobic stability of ensiled mixed-crop tall fescue and meadow fescue. Journal of Dairy Science. 96, 1735-1744. doi: 10.3168/jds.2045-5786.

Kang, T. W., Adesogan, A. T., Kim, S. C and Lee, S. (2009). Effects of an esterase-producing inoculant on fermentation, aerobic stability, and neutral detergent fiber digestibility of corn silage. Journal of Dairy Science. 92, 732–738. doi:10.3168/jds.2007-0780.

Kunan, N. (2017). ʻāhān læ kānhai ʻāhān sat khīeoʻư̄ang [Feed and Feeding of Ruminants]. Udon Thani. Udon Thani Rajabhat University.

Khotchomphu, N. et al. (2012). Kān chai yā mak thotthǣn nai ʻāhān suk tō̜ samatthana kān charoentœ̄ptō læ kān yō̜I dai khō̜ng phōt chana nai suk phư̄nmư̄ang [Used grass silage in pig diet on growth performance and nutrients of digestibility in native pigs]. Khon Kaen Agriculture Journal. 40 (suppl.2,: 507-511.

Kuikui, N.,Yanping, W. & Huili, P. (2017). Natural lactic acid bacteria population and silage fermentation of whole-crop wheat. Journal of Animal Sciences. 28(8), 1123-32. doi:10.5713/ajas.14.0955.

Kung Jr., L., Stokes, M. R. & Lin, C. J. (2003). Silage additives: Review. Journal of Applied Sciences. doi:10.4236/ojapps.2014.45026.

Len, N. T. (2008). Evaluation of Fibrous Feeds for Growing Pigs in Vietnam. Doctoral thesis. Uppsala. Swedish University of Agricultural Sciences.

Moonmanee, T., Phuak-Charoen, K. & Tangtaweewipat, S. (2015). Kān khat lư̄ak Prapprung suk læ kān thot sō̜p sūt ʻāhān thī mo̜som [Integrated Research to Increase Pig Production Efficiency on Highland Area]. Department of Animal and Aquatic Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University.

NRC. (1998). Nutrient Requirements of Swine. 10th ed. Washington D.C.: The National Academy Press.

Phochan, S., Phochan, P. & Rotchanasathit, S. (1990). Kān khun suk dōI chai yākhon sot thotthǣn ʻāhānkhon [Utilization of fresh para Grass Replacing concentrate feed for pig fattening]. Journal of Agriculture. 6.1,10-20.

Seare, T. D., Xianjun, Y., Junfeng, L. & Tao, S. (2016). Ensiling characteristics, structural and nonstructural carbohydrate composition and enzymatic digestibility of Napier grass ensiled with additives. Bioresource Technology. 211,447-454. doi:10.1016/j.biortech.2016.09.068.

Schnürer, J. & Magnusson, J. (2005). Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives. Trends in Food Sciences andTechnology. 16,70-78.

Shinoda, M., Kawashima, T., Pholsen, P. & Chuenpreecha, T. (2000). Quality and nutritive value of Napier grass silage at different growth stages and chopped or unchopped in northeast Thailand. Retrieved from: http://www.fao.org/3/X8486E/x8486e0z.htm.

Silva, M. R., Jobim, C., Neumann, M. & Osmari, M. P. (2018). Corn grain processing improves chemical composition and fermentative profile of rehydrated silage. Journal of Animal Sciences. 40(1), 1807-8672 doi:10.4025/actascianimsci.v40i1.42564.

Steel, R.G.D., Torrie, J.H. & Dickey, D.A. (1997). Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 3rd ed. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York. 666 p.

Van Winsen et al. (2002). Effect of fermented feed on shedding of Enterobacteriaceae by fattening pigs. Veterinary Microbiology. 87(3), 267–276. doi:10.1016/s0378-1135(02)00066-4.

Vasupen, K., Waongsuthawas, S.,Bureenok, S., Mitchaothai, C. & Yuangklang, C. (2013). Phon khō̜ng kān thotthǣn ʻāhān rap suk run dūai yāmak tō̜ samatphāp kān phalit læ kān Yō̜I dai khō̜ng phōtchana nai suk phư̄nmư̄ang [Effect of replacing complete diet for growing pig with grass silage on productive performance and nutrients digestibility of native pigs]. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine. 8(2), 89-101.

Wallenbeck, A., Rundgrenb. M., & Prestob, M. (2015). Inclusion of grass/clover silage in diets to growing/finishing pigs-Influence on performance and carcass quality. Journal of Animal Science. 64, 145-153.

Yothee, A., Tartrakoon, W., Wuthijaree, K., Tartrakoon, T. & Chalermsan, N. (2009). kān thotthǣn ram laʻīat nai ʻāhān sukō̜n raya run khun dūai sēt phak læ yūak klūai mak [Substitution for Fine Rice Bran in Growing-Finishing Diet by Fermented Vegetable Wastes and Banana Stalk]. Faculty of Agriculture, Naresuan University.