ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระในเนื้ออก ปริมาณเชื้อจุลชีพในไส้ตัน สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และการแสดงออกของยีน

Main Article Content

มงคล ยะไชย
อรณี ศรีนวล
พิมพร คำทวี
มนตรี ปัญญาทอง
ชมพูนุช หลำแสงกุล
วรรณพร ทะพิงค์แก

บทคัดย่อ

     ในกระบวนการการแปรรูปกาแฟเกิดผลพลอยได้จำนวนมาก โดยเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ (coffee silverskin, CSS) ถือเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟที่มีปริมาณมากและมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่สูง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟในอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระในเนื้ออกไก่ ปริมาณเชื้อจุลชีพบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายในไส้ตัน สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และการแสดงออกของยีนทั้งหมดในตับและลำไส้เล็ก ทดลองโดยใช้ไก่พื้นเมืองเพศผู้ จำนวน 600 ตัว อายุ 1 สัปดาห์ สุ่มให้อาหาร 6 กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มเสริม CSS ที่ระดับ 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 กรัม/กิโลกรัมอาหาร และกลุ่มที่เสริมยาปฏิชีวนะในระดับกระตุ้นการเจริญเติบโต (AGPs) โดยแบ่งแต่ละกลุ่มการทดลองออกเป็น 10 ซ้ำ (10 ตัว/คอก) ไก่จะได้รับอาหารเป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้นจึงฆ่าและเก็บตัวอย่าง จากผลการดำเนินงานพบว่า การเสริม CSS ที่ระดับ 2.0 กรัม/กิโลกรัมอาหาร สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวของไก่ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้ออก และปรับปรุงอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อให้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ กลุ่มที่เสริม CSS พบว่ามีต้นทุนค่าอาหารต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยต้นทุนค่าอาหารลดลงได้ 4.09 บาท (ประมาณ 12%) อีกทั้งยังลดจำนวนเชื้อ Salmonella sp. และ E. coli ในไส้ตันของไก่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.05) มากไปกว่านั้น พบว่าการเสริม CSS ในสูตรอาหารสามารถเพิ่มความสูงของวิลไลและอัตราส่วนระหว่างความสูงของวิลไลต่อความลึกของเซลล์คริปท์ในลำไส้เล็ก ในขณะที่เซลล์คริปท์มีลักษณะตื้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.001) อีกทั้งการเสริม CSS ยังเพิ่มการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระ และยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตในตับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เสริมยาปฏิชีวนะ (P<0.05) โดยพบว่า การแสดงออกของยีน SOD, CAT, GPX, IL10 และ IGF1 เพิ่มขึ้นในตับของไก่ที่เลี้ยงด้วย CSS เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสรุป จากผลการวิจัยพบว่าการเสริม CSS ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง และมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับการเสริม AGPs ในสูตรอาหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alimohammadi-Saraei, M., Chamani, M., Seidavi, A., Sadeghi, A. A., & Aminafshar, M. (2019). Effects of different levels of green tea and Resemary extracts on growth performance, carcass characteristics, liver enzymes, interleukin-6 and interferon-gamma genes expression in broiler chickens Ross 308. Agricultural Biotechnology Journal. 11(3), 83-112.

Bessada, S. M., Alves, R., & PP Oliveira, M. B. (2018). Coffee silverskin: A review on potential cosmetic applications. Cosmetics. 5(1), 5-15.

Borrelli, R. C., Esposito, F., Napolitano, A., Ritieni, A., & Fogliano, V. (2004). Characterization of a new potential functional ingredient: coffee silverskin. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 52(5), 1338-1343.

Candan, T., & Bağdatlı, A. (2017). Use of natural antioxidants in poultry meat. Celal Bayar University Journal of Science. 13(2), 279-291.

Giannenas, I., Tontis, D., Tsalie, E., Chronis, E., Doukas, D., & Kyriazakis, I. (2010). Influence of dietary mushroom Agaricus bisporus on intestinal morphology and microflora composition in broiler chickens. Research in Veterinary Science. 89(1), 78-84.

He, F., Ru, X., & Wen, T. (2020). NRF2, a transcription factor for stress response and beyond. International Journal of Molecular Sciences. 21(13), 4777.

Jang, I., Ko, Y., Yang, H., Ha, J., Kim, J., Kim, J., Kang, S., Yoo, D., Nam, D., & Kim, D. (2004). Influence of essential oil components on growth performance and the functional activity of the pancreas and small intestine in broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 17(3), 394-400.

Jaturasitha, S., Srikanchai, T., Kreuzer, M., & Wicke, M. (2008). Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to northern Thailand (Black-boned and Thai native) and imported extensive breeds (Bresse and Rhode Island Red). Poultry Science. 87(1), 160-169.

Laopaiboon, B., Duangjinda, M., Vongpralab, T., Sanchaisuriya, P., Nantachai, K., & Boonkum, W. (2010). Testing of growth performances and meat tenderness in crossbred chicken from Thai indigenous sire and commercial dam. Kaen Kaset. 38(4), 373-384.

Lee, K.-W., Everts, H., Kappert, H., Frehner, M., Losa, R., & Beynen, A. (2003). Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science. 44(3), 450-457.

Livak, K. J., & Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2− ΔΔCT method. Methods. 25(4), 402-408.

Marković, R., Šefer, D., Krstić, M., & Petrujkić, B. (2009). Effect of different growth promoters on broiler performance and gut morphology. Archivos de Medicina Veterinaria. 41(2), 163-169.

Martuscelli, M., Esposito, L., & Mastrocola, D. (2021). The role of coffee silver skin against oxidative phenomena in newly formulated chicken meat burgers after cooking. Foods. 10(8), 1833-1839.

Narita, Y., & Inouye, K. (2014). Review on utilization and composition of coffee silverskin. Food Research International. 61, 16-22.

Oliveira, M., Rodrigues, E., Marques, R., Gravena, R., Guandolini, G., & Moraes, V. (2008). Performance and morphology of intestinal mucosa of broilers fed mannan-oligosaccharides and enzymes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. 60(2), 442-448.

Olsen, R. E., Myklebust, R., Kryvi, H., Mayhew, T. M., & Ring, E., (2001). Damaging effect of dietary inulin on intestinal enterocytes in Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). Aquaculture Research. 32, 931-934.

Pashtetsky, V., Ostapchuk, P., Il’yazov, R., Zubochenko, D., & Kuevda, T. (2019). Use of antioxidants in poultry farming. In The IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. (pp. 1-9). Kurgan: Russian Federation.

Pourfarzad, A., Mahdavian-Mehr, H., & Sedaghat, N. (2013). Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology. LWT-Food Science and Technology. 50(2), 599-606.

Sayrafi, R., Shahrooz, R., Soltanalinejad, F., & Rahimi, S. (2011). Histomorphometrical study of the prebiotic effects on intestine morphology and growth performance of broiler chickens. Veterinary Research Forum. 2(1), 45-51.

Spring, P., Wenk, C., Dawson, K., & Newman, K. (2000). The effects of dietary mannaoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicks. Poultry Science. 79(2), 205-211.

Srijan, K., Tapingkae, W., & Yachai, M. (2014). Effects of dietary coffee silverskin supplementation on productive performance and immune response of broilers. Thai Journal of Animal Science. 1: 33-36 (in Thai).

Srijan, K., Tapingkae, W., & Yachai, M. (2016). Functional properties of coffee silverskin and its effect on cecal microbiota in broiler chicken. Khon Kaen Agriculture Journal. 44(2), 735-741 (in Thai).

Srinual, O., Punyatong, M., Moonmanee, T., Intawicha, P., Yachai, M., & Tapingkae, W. (2020). Replacement of fish meal with suckermouth armored catfish and its effect on performance and intestinal morphology of indigenous Thai chicken. Journal of Animal & Plant Sciences. 30(4), 803-810.

Starčević, K., Krstulović, L., Brozić, D., Maurić, M., Stojević, Z., Mikulec, Ž., Bajić, M., & Mašek, T. (2015). Production performance, meat composition and oxidative susceptibility in broiler chicken fed with different phenolic compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture. 95(6), 1172-1178.

Valenzuela-Grijalva, N. V., Pinelli-Saavedra, A., Muhlia-Almazan, A., Domínguez-Díaz, D., & González-Ríos, H. (2017). Dietary inclusion effects of phytochemicals as growth promoters in animal production. Journal of Animal Science and Technology. 59(1), 1-17.

Van Doan, H., Lumsangkul, C., Hoseinifar, S. H., Harikrishnan, R., Balasundaram, C., & Jaturasitha, S. (2021). Effects of coffee silverskin on growth performance, immune response, and disease resistance of Nile tilapia culture under biofloc system. Aquaculture. 543, 736995.

Windisch, W., Schedle, K., Plitzner, C., & Kroismayr, A. (2008). Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science. 86(14), 140-148.

Xia, D., Wu, X., Shi, J., Yang, Q., & Zhang, Y. (2011). Phenolic compounds from the edible seeds extract of Chinese Mei (Prunus mume Sieb. et Zucc) and their antimicrobial activity. LWT-Food Science and Technology. 44(1), 347-349.

Young, H.-T., & Choi, H.-J. (2003). Studies on nutrient components between the Chungjung chicken meats. The Korean Journal of Food and Nutrition. 16(3), 187-191.

Zhao, J. S., Deng, W., & Liu, H. W. (2019). Effects of chlorogenic acid-enriched extract from Eucommia ulmoides leaf on performance, meat quality, oxidative stability, and fatty acid profile of meat in heat-stressed broilers. Poultry science 98(7), 3040-3049.