ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลชนิดผงและชนิดสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของคะน้า -

Main Article Content

สุทิศา ชัยกุล
หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
จันทนิภา มะณีมา

บทคัดย่อ

      สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลที่พบบนชายหาดใน จ.จันทบุรี หากสามารถนำมาผลิตเป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชได้ น่าจะทำให้เกษตรกรสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ลดต้นทุนในการใช้ทำการเกษตรได้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา ผลของการใช้สาหร่ายทะเลชนิดผงและชนิดสารสกัดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า โดยทำการทดลองในกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี ประกอบด้วย (1) ฉีดพ่นน้ำกลั่น (2) ฉีดพ่นสาหร่ายทะเล ชนิดผงอัตรา 1% (3) ฉีดพ่นสาหร่ายทะเลชนิดผงอัตรา 2% (4) ฉีดพ่นสาหร่ายทะเลชนิดผงอัตรา 3% (5) ฉีดพ่นสารสกัด สาหร่ายทะเลอัตรา 1% (6) ฉีดพ่นสารสกัดสาหร่ายทะเลอัตรา 2% และ (7) ฉีดพ่นสารสกัดสาหร่ายทะเลอัตรา 3% กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ วิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนทั้งหมดและความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในสาหร่ายทะเลชนิดผง ก่อนทำการทดลอง เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 3 ช่วงเวลาได้แก่ 18, 25 และ 32 วัน หลังจากการย้ายปลูก เก็บข้อมูลน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง และความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักของคะน้าเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 32 วันหลังจากการย้ายปลูก จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลสามารถนำมาใช้ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยอัตราที่เหมาะสมคือ การใช้สาหร่ายทะเลในอัตรา 2% โดยทั้งรูปแบบผงหรือสารสกัดก็สามารถใช้เป็นสารส่งเสริม การเจริญเติบโตได้ไม่แตกต่างกัน

Article Details

How to Cite
ชัยกุล ส. ., สุวรรณรัตน์ ห. ., & มะณีมา จ. . (2023). ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลชนิดผงและชนิดสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของคะน้า: -. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 41(3), 187–195. https://doi.org/10.55003/kmaj.2023.12.28.001
บท
บทความวิจัย

References

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). (1990). Official Methods of Analysis of the Association of Official Chemists. Washington DC: Benjamin Franklin Station.

Attananda, T. & Chancharoensuk, C. (1999). Exercises and Laboratory Manual for Soil and Plant Analysis. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai).

Bremner, J. M. & C. S. Keeny. (1982). Nitrogen-Total. In Pages, A. L., R. H. Miller and D. R. Keeney (Eds). Methods of Soil Analysis, Part 2: Chemical Methods. (pp. 595-624). 2nd ed. Wisconsin: American Society of Agronomy.

Department of Agriculture. (2005). Fertilizers recommendations for Economic crops. Bangkok: Department of Agriculture. Ministry of Agriculture and Coorporatives. (in Thai).

Halpern, M., Bar-Tal, A., Ofek, M., Minz, D., Muller, T. & Yermiyahu, U. (2015). The Use of Biostimulants for Enhancing Nutrient Uptake. (pp. 141-174). In D. L. Sparks (Ed.). Advances in Agronomy. Amsterdam: Academic Press.

Jackson, K. W. & Mahmood, T. M. (1994). Atomic absorption, atomic emission and flame emission spectrometry. Analytical Chemistry. 66, 252-279.

Kunsook, C., P. Sangpaiboon, T. Pitakpol, Maneema, C. & Mitcherd, P. (2020). Species Diversity and Distribution of Macroalgae at Ao Yang Bay, Chanthaburi Province. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal. 14(2), 113-124. (in Thai).

Niyamanon, S. & Saknimitr, M. (2002). Utilization of seaweed as increase Cauliflower yields in Pa Payom District in Pattalung Province. Song Kla: Taksin University. (in Thai).

Osotsapa, Y. (2014). Bio accelerators as plant growth promoting. Thai Journal of Soils and Fertilizers. 36(1-4), 27-54. (in Thai).

Patel, H. D., Brahmbhatt, N., Patel, J., Patel, R., Thaker, P. & Brahmbhatt, N. (2019). Effect of Seaweed Extract on different Vegetables as a Bio Fertilizer in Farming. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology. 7(3), 2062-2067.

Rathore, S. S., Chaudhary, D. R., Boricha, G. N., Ghosh, A., Bhatt, B. P., Zodape, S. T. & Patolia, J. S. (2008). Effect of seaweed extract on the growth, yield and nutrient uptake of soybean (Glycine max) under rainfed conditions. South African Journal of Botany. 75, 351-355.

Rop, K., Karuku, G. N., Mbui, D., Njomo, N. & Michira, I. (2019). Evaluating the effects of formulated nano-NPK slow release fertilizer composite on the performance and yield of maize, kale and capsicum. Annals of Agricultural Sciences. 64(1), 9-19.

Sasikala, M., Indumathi, E., Radhika, S. & Sasireka, R. (2016). Effect of seaweed extract (Sargassum tenerrimum) on seed germination and growth of tomato plant (Solanum lycopersicum). International Journal of ChemTech Research. 9(9), 285-293.

Sutharsan, S., Nishanthi, S. & Srikrishnah, S. (2014). Effect of foliar application of seaweed (Sargassum crassifolium) liquid extract on the performance of Lycopersicon esculentum mill. in sandy regosal of Batticaloa district Sri Lanka. Journal of Agriculture and Environmental Sciences. 14(12), 1386-1396.

Thongra-ar, P., Kaewsuralikhit, S., Chatchaisiri, K., Suvittawat, K., Penchang, P., Thaweenut, N. & Saradhulhat, P. (2017). The combination of Blue-green Algae extract and foliar fertilizer accelerates growth in Micro-propagated Banana ‘Namwa Pakchong 50’. Songklanakarin Journal of Plant Science. 4(4), 16-21. (in Thai).

Youngmanee, K., Teamkao, P. & Nuthong, O. (2019). Combination Uses of Boiler Ash and Palm Oil Sludge with Animal Manures in Compost Production. King Mongkut’s Agricultural Journal. 37(4), 604-611. (in Thai).