เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลชนิดผงและชนิดสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของคะน้า

-

สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จันทนิภา มะณีมา

187-195

ผลของการใช้เชื้อรา Beauveria bassiana ท้องถิ่นต่อการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ Allocaridala maleyensis (Crawford) ในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก

สุกฤตา อนุตระกลูชัย, เทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์, ประเวช จันทร์ศิริ, ธิติ ทองคำงาม

213-222

ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์

มนสิชา สงวนธีรพงศ์, กนกวรรณ ปัญจะมา, ภารดี ธรรมาภิชัย, โสระยา ร่วมรังษี, อภิรัฐ บัณฑิต

281-290