ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อรีวิวท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเฟซบุ๊กของผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วรภร บุญเจริญ
พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ

บทคัดย่อ

        งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อรีวิวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ที่ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 429 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 37 ปี 7 เดือน มีรายได้เฉลี่ย 27,904.98 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีความสนใจรับชมเนื้อหารีวิวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในด้านของสถานที่พัก เช่น โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ อีกทั้งในด้านความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อรีวิวการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พบว่า ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลบนเฟซบุ๊ก และด้านการเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D. = 0.413) และ 3.47 (S.D. = 0.402) ตามลำดับ และด้านการนำเสนอและรูปแบบบนเฟซบุ๊กมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32 (S.D. = 0.380)

Article Details

How to Cite
บุญเจริญ ว. ., & สบายใจ พ. . (2023). ความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อรีวิวท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเฟซบุ๊กของผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 41(3), 205–212. https://doi.org/10.55003/kmaj.2023.12.28.003
บท
บทความวิจัย

References

Department of Agricultural Extension. (2019). The Department of Agricultural Extension promotes agricultural tourism in response to government policies to create jobs and income for farmers. Retrieved from: https://www.thailandplus.tv/archives/106941. (in Thai).

Electronic Transactions Development Agency. (2020). Retail value- Wholesale other industries. Retrieved from: https://www.etda .or.th/th/https/www-etda-or-th/th/newsevents/pr/Value-of-e-Commerce-Survey-in-Thailand-2019.aspx. (in Thai).

Electronic Transactions Development Agency. (2021). E-commerce value survey from a sample of e-commerce entrepreneurs across the country. Retrieved from: https://www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx. (in Thai).

Kaewthong, P. (2014). Perceived Usefulness and Information Adoption of Sponsored Reviews on Hotel Business in Blue Planet Webboard, www.pantip.com. Master's thesis. Chulalongkorn University. (in Thai).

Khongman, S. (2016). Online restaurant review viewing habits and intentions to use After-watching consumer online reviews. Retrieved from: https://shorturl.asia/sMyn0. (in Thai).

Kongchana, B. (2018). Agricultural Tourists’ use of information technology for tourism: Case study Suan Sala Arthit, Surat Thani Province. Retrieved from: https://shorturl.asia/TZCn6. (in Thai).

Wongreanthong, N. (2012). What influences a purchase decision?. Retrieved from: https://www.marketingoops.com/reports/ behaviors/purchase-influence/. (in Thai).

Maneekhut, P. (2019). The Influence of Online Reviews on Tourism Decide Behavior of Thai Generation Tourist. Master's thesis. Dusit Thani College. (in Thai).

Muangtum, N. (2022). Summary of 52 Key Insights from Thailand Digital Stat 2022 of We Are Social. Retrieved from: https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/insight-thailand-digital-stat-2022-we-are-social/. (in Thai).

National Statistical Office. (2022). The 2022 Household Survey on The Use of Information and Communication Technology. Retrieved from: https://shorturl.asia/CBktK. (in Thai).

Office of the Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration. (2009). Division of administrative areas of Bangkok. Retrieved from: https://office2.bangkok.go.th/ard/?page_id=4048. (in Thai).

Roscoe, John T. (1969). Fundamental Research Statistics for the Behavioral Sciences. Retrieved from: https://shorturl. asia/WesPM. (in Thai).

Srisuay, S. (2017). The Influence of Restaurant Advertising on Online Social Network to Consumer Response Process. Master's thesis. Siam University. (in Thai).

Vutidhammakhun, B. (2016). The Social Media Restaurant Reviews and the Decision Making in Choosing Restaurant in Bangkok. Master's thesis. Bangkok University. (in Thai).