ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์

Main Article Content

มนสิชา สงวนธีรพงศ์
กนกวรรณ ปัญจะมา
ภารดี ธรรมาภิชัย
โสระยา ร่วมรังษี
อภิรัฐ บัณฑิต

บทคัดย่อ

         การรบกวนของวัชพืชเป็นผลกระทบจากวัชพืชที่มีต่อพืชปลูก โดยเป็นผลจากการแข่งขันซึ่งกันและกัน จึงทำการศึกษาวิจัยอิทธิพลของช่วงระยะเวลาการรบกวนของวัชพืชต่อการเติบโตและช่อดอกของปทุมมาภายใต้แปลงทดลอง ระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชประกอบด้วย ช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นของระยะเวลาที่มีวัชพืชขึ้นแข่งขันแสดงถึงกรรมวิธีการปล่อยวัชพืชขึ้นรบกวน และช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นของระยะเวลาปราศจากวัชพืชแสดงถึงกรรมวิธีที่มีการกำจัดวัชพืช ซึ่งกรรมวิธีที่มีการกำจัดวัชพืชและการปล่อยวัชพืชขึ้นรบกวนใช้ระบุระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชที่ยอมให้ผลผลิตสูญเสียในระดับที่ยอมรับได้ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาที่มีวัชพืชแข่งขัน 10, 12, 14 และ 16 สัปดาห์หลังปลูก และระยะเวลาปราศจากวัชพืช 0, 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก ทำให้จำนวนใบ ความสูงช่อดอก ความกว้างช่อดอก และความยาวช่อดอก ของปทุมมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความสูงต้นได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากกรรมวิธีที่มีการกำจัดวัชพืช นอกจากนี้ ระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำให้ผลผลิตสูญเสียในระดับที่ยอมรับได้ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 และ 5 ถึง 8 สัปดาห์หลังปลูก ตามลำดับ โดยระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีระยะสั้นกว่าระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชควรคำนึงผลผลิตพืชที่ดีขึ้น และการประหยัดต้นทุนหลังการกำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาคำแนะนำการจัดการวัชพืชที่แม่นยำ การประเมินระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชจึงเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์การกำจัดวัชพืชที่ในแปลงปทุมมา

Article Details

How to Cite
สงวนธีรพงศ์ ม., ปัญจะมา ก., ธรรมาภิชัย ภ., ร่วมรังษี โ., & บัณฑิต อ. (2023). ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 41(3), 281–290. https://doi.org/10.55003/kmaj.2023.12.28.011
บท
บทความวิจัย

References

Anwar, M. P., Juraimi, A. S., Samedani, B., Puteh, A. & Man, A. (2012). Critical period of weed control in aerobic rice. The Scientific World Journal. 2012(5), 1-10.

Attri, M., Kashmir, J., Sharma, J., Bochalaya, R. S., Sandhu, R. & Nesar, N. A. (2022). Weed management in vegetables and flowers crops in India. The Pharma Innovation Journal. 11(2), 652-661.

Babiker, M., Siraj, M., Omer, O. & Elamin, S. A. (2014). The critical period of weed control in sesame (Sesamum orientale L.). Journal of forest products & industries. 3(2), 66-70.

Department of Agriculture. (2017). Strategy of Pathumma Research at 2012-2020. Retrieved from: www.doa.go.th/hortold/ images/stories/strategypratumma.doc. (in Thai).

Department of Agriculture. (2023). Crop Production Situation at 2022-2023. Retrieved from: http://www.agriman.doae.go.th /home/ news/2566/43siamtulip.pdf. (in Thai).

Department of Horticulture. (1988). Postharvest technology of cut flower. Bangkok: Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kasetsart University. (in Thai).

Frick, B. & Johnson, E. (2002). Weeds when are they a problem?. Retrieved from: https://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/en-home/resources/pest-management/weed-management/organic-weed-mgmt-resources/weeds-problem.html.

Ghosheh, H. Z., Holshouser, D. L. & Chandler, J. M. (1996). The critical period of johnsongrass (Sorghum halepense) control in field corn (Zea mays). Weed Science. 44(4), 944-947.

Gibson, D. J., Millar, K., Delong, M., Connolly, J., Kirwan, L., Wood, A. J. & Young, B. G. (2008). The weed community affects yield and quality of soybean (Glycine max (L.) Merr.). Journal of the Science of Food and Agriculture. 88, 371-381.

Hartzler R. G., (2009). Early-Season Weed Competition in Corn. Retrieved from: https://www.iastatedigitalpress.com/ farmreports/article/4343/galley/4209/view.

Imoloame, E. O. & Omolaiye, J. O. (2017). Impact of different periods of weed interference on growth and yield of maize (Zea mays L.). Journal of Tropical Agriculture. 93(4), 246-257.

Karnas, Z., Isik, D., Tursun, N. & Jabran, K. (2019). Critical period for weed control in sesame production. Weed Biology and Management. 19, 121-128.

Keawbua, K., Nualmanee, R., Ruamrungsri, S. & Hongpakdee, P. (2018). Development of curcuma hybrids cv. ‘Doi Tung Red’ as potted plant by paclobutrazol drenching. Khon Kaen Agriculture Journal. 46(suppl. 1), 376-380. (in Thai).

Kifelew, H., Eshetu, T. & Abera, H. (2015). Critical time of weed competition and evaluation of weed management techniques on ginger (Zengeber Officinale) at Tepi in South West Ethiopia. International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences. 1(3), 5-10.

Kifelew, H. & Getachew, W. (2017). Critical time of weed competition and evaluation of weed management techniques on turmeric (Curcuma Longa) at Tepi, South West Ethiopia. International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences. 3(7), 15-22.

Knezevic, S. Z. & Datta, A. (2015). The critical period for weed control : Revisiting data analysis. Weed Science. 63, 188-202.

Knezevic, S. Z., Evans, S. P., Blankenship, E. E., Van Acker, R. C. & Lindquist, J. L. (2002). Critical period for weed control: the concept and data analysis. Weed Science. 50, 773-786.

Knezevic, S. Z., Streibig, J. C. & Ritz, C. (2007). Utilizing R software package for dose response studies: the concept and data analysis. Weed Technology. 21(3), 840-848.

Maidatchan, S., Khayankan, S., Na-Nan, S. & Nareawuttikun, N. (2017). Variety and Market Trails of Curcuma Hybrids-Series III. Retrieved from: https://www.doa.go.th/hort/wp-content/uploads/2020/10/การทดสอบการผลิตและการตลาดปทุมมาลูกผสมชุดที่-3.pdf. (in Thai).

Northern Meteorological Center. (2023). Temperature data and precipitation of the northern part. Retrieved from: http://www.cmmet.tmd.go.th/forecast/pt/Max_Min_Rainfall.php. (in Thai).

Pintarin, P. (2010). Extending vase life of Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink by 5-sulfosalicylic acid. Master’s thesis. Chiang Mai University. (in Thai).

Puymoorthy, B., Boontiang, K., Chutichudet, P. & Chutichudet, B. (2012). Effect of ninth break treatment and paclobutrazol on off-season flowering in Curcuma alismatifolia Gagnep. Science and Technology Journal Mahasarakham University. 31(6), 747-756. (in Thai).

R Development Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. Retrieved from: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/4.1.2/.

Ronchi, C. P. & Silva, A. A. (2006). Effects of weed species competition on the growth of young coffee plants. Planta Daninha. 24(3), 415-423.

Sammayo, S. & Adthalungrong, A. (2020). Pathumma production situation. Retrieved from: https://www.doa.go.th/hort/wp-content/uploads/2020/06/สถานการณ์ปทุมมา_มิถุนายน63.pdf. (in Thai).

Shield, M. (2006). Critical period analysis. Submitted as an Honours Thesis in the Department of Mathematic and Statistics. The University of Melbourne.

Soil Resources Survey and Research Division. (2023). Characteristics and properties of soil series. Retrieved from: http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Hd.htm. (in Thai).

Soonthornkalump, S., Pungpairote, T., Niwesrat, S., & Leong-Skornickova, J. (2021). Curcuma lithophila and C. rufostriata (Zingiberaceae), two new species from Thailand, and additional notes on C. papilionacea. Thai Forest Bulletin (Botany). 49(1), 32-43.