การรับรู้ข้อมูลน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ผ่านสื่อออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ทรงธรรม มกนันท์
พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ

บทคัดย่อ

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ผ่านสื่อออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 18 - 40 ปี สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์และเคยบริโภคน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 404 คน จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการศึกษาการรับรู้ข้อมูลน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ผ่านสื่อออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.10) มีอายุระหว่าง 24 - 29 ปี (ร้อยละ 48.00) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 76.00) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 49.80) และมีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 30.90) ในภาพรวมมีการรับรู้ข้อมูลน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenient) (= 4.01) ด้านการสื่อสาร (Communication) ( = 3.92) ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer’s Want) ( = 3.75) และด้านความคุ้มค่าของผู้บริโภค (Cost of Consumer) ( = 3.69) ซึ่งจากผลการศึกษาด้านการรับรู้ในครั้งนี้พบว่าด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenient) ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อสินค้าน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ผ่านช่องทางออนไลน์มีความสะดวกที่สุด

Article Details

How to Cite
มกนันท์ ท. ., & สบายใจ พ. . (2023). การรับรู้ข้อมูลน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม UHT ผ่านสื่อออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 41(3), 196–204. https://doi.org/10.55003/kmaj.2023.12.28.002
บท
บทความวิจัย

References

Jaitab, W. (2014). Factors Affecting Consumer’s Buying Decisions of Bakery Products in Bangkok. Master's thesis. Bangkok University. (in Thai).

Khumthai, A. (2010). Media Exposure and Satisfaction with Internal Public Relations Media of Telecommunication Company Employees. Master's thesis. Ramkhamhaeng University. (in Thai).

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning, implementation, and control. 9th ed. New Jersey: A Simon & Schuster company.

Lakphanphakdee, C. (2017). Factors Affecting Purchase Decisions for Food Ordered Online in The Bangkok Mettropolitan Area. Master's thesis. Thammasat University. (in Thai).

Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: four Ps Passé: C-words take over. Advertising Age. 61(41), 26.

LadyBee. (2022). Branding, business, digital advertising, e-commerce, editor’s picks, highlight, survey. Retrieved from: https://www.thumbsup.in.th/e-commerce-trend-worldwide-2022.

Teangpook, L. (2015). Ready to Eat Eoconut Juice. Food Journal. 45(2), 51-52.

Thanaphairin, S. (2015). Factors Affecting Café Amazon Coffee Purchases At Ptt Gas Stations in The Bangkok Metropolitan Area, Thailand. Master's thesis. Thammasat University. (in Thai).

Wongmontha, S. (2000). Marketing Strategy : Marketing Planning. Bangkok: Thirafilm and Sotex. (in Thai).