องค์ประกอบทางเคมี จลศาสตร์การผลิตแก๊สโดยวิธี In vitro และการสลายโดยกระเพาะรูเมน โดยวิธี In Sacco ของเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมัก

Main Article Content

สุภิญญา ชูใจ
ภูมิพงศ์ บุญแสน
อัญชลี คงประดิษฐ์
สุริยะ สะวานนท์

บทคัดย่อ

        การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี จลศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนด้วยวิธี In sacco ของเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมักและกากต้นสับปะรดหมัก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี               6 ทรีตเมนต์ประกอบด้วย T1 = เยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมัน T2 = เยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมัก T3 = เยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมักด้วยยูเรีย 5% T4 = เยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมักด้วยกากน้ำตาล 3% T5 = เยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมักด้วยยูเรีย 5% ร่วมกับกากน้ำตาล 3% และ T6 = กากต้นสับปะรดหมัก เก็บตัวอย่างอาหารหมักที่ระยะหมัก 21 วัน โดยศึกษาในกระเพาะรูเมนของ         โคเนื้อเจาะกระเพาะ พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของ (T1) มีวัตถุแห้ง  42.40%DM ปริมาณโปรตีนรวม 1.48% ปริมาณผนังเซลล์ 50.71% และปริมาณลิกโนเซลลูโลส 30.35% T2-T5 มีปริมาณโปรตีนรวม 2.09, 12.78, 3.74 และ 14.53% ตามลำดับ ผนังเซลล์ อยู่ในช่วง 48.15-52.07% และลิกโนเซลลูโลส อยู่ในช่วง 29.05-31.25%DM ขณะที่กากต้นสับปะรดหมักมีปริมาณโปรตีน 4.60%DM ผนังเซลล์ 52.60%DM และลิกโนเซลลูโลส 18.4%DM จลศาสตร์การผลิตแก๊ส พบว่า (T6) มีปริมาณการผลิตแก๊สสูงสุด ในขณะที่สูตรทดลอง T5 มีค่าการผลิตแก๊สสูงกว่าเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันสูตรทดลองอื่นๆ ค่าการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมัก พบว่า T5 มีอัตราการย่อยสลายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมักสูตรทดลองอื่น โดยอัตราการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักในกระเพาะรูเมนที่ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นสามารถสรุป       ในเบื้องต้นได้ว่าเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันเมื่อหมักด้วยยูเรียและกากน้ำตาลจะช่วยทำให้การหมักย่อยในกระเพาะรูเมนได้ดีขึ้นและน่าจะนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้

Article Details

How to Cite
ชูใจ ส. ., บุญแสน ภ. ., คงประดิษฐ์ อ. ., & สะวานนท์ ส. . (2023). องค์ประกอบทางเคมี จลศาสตร์การผลิตแก๊สโดยวิธี In vitro และการสลายโดยกระเพาะรูเมน โดยวิธี In Sacco ของเยื่อในลำต้นปาล์มน้ำมันหมัก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 41(3), 242–249. https://doi.org/10.55003/kmaj.2023.12.28.007
บท
บทความวิจัย

References

AOAC. (1995). Official Methods of Analysis, 16th ed. Animal Feeds. Virginia: Association of Official Analytical Chemists.

Bourapa, R. & Kullama, P. (2018). Effect of Saccharomyces cerevisae on nutritive values and fermentation characteristics of rice straw. Khon Kaen Agriculture Journal. 46(5), 947-954. (in Thai).

Bunseelarp, W. (2012). Effects of Different Levels of Soybean Meal Supplementation with Sago Palm Pith on Nutrient Utilization and Rumen Ecology of Thai Indigenous Cattle. Master’s thesis. Songhkla Nakarin University. (in Thai).

Choowang, R. (2012). Utilization Role of Oil Palm Trunk. Science and Technology Journal Mahasarakham University. 31(4), 456-462. (in Thai).

Cherney, D. J. R., Patterson, J. A. & Lemenager, R. P. (1990). Influence of in situ bag rinsing technique on determination of dry matter disappearance. Journal Dairy Science. 73(2), 391-397.

Kraiprom, T., Hama, M. & Srijarun, T. (2017). The Survey on Situation and Nutritive Value of Forage for Raising Buffalo in Pattani Farmer Province. Princess of Naradhiwas University Journal. 9(2), 104-112. (in Thai).

Laorodphan, N., Hantai, P., Chueaphudi, C. & Incharoen, T. (2019). Improve the Quality of Corn Husk on Chemical Composition and In Vitro Digestibility. Naresuan Agriculture Journal. 16(2), 63-69. (in Thai).

Menke, K. H., Raab, L. & Steingass, H. (1979). The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science. 93(1), 217-222.

Menke, K. H. & Steingass, H. (1988). Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Journal Animal Reserch Development. 28, 7-55.

Office of Agricultural Economics. (2021). Area of oil pam tree. Retrieved from: https://www.oae.go.th/view.

Ørskov, E. R. & McDonald, I. (1979). The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal. Agricutural. Science. 92, 499-503.

Poungchompu, O., Mansatith, J., Unsumrong, M., Sririmoh, S., Kaowthong, C. & Panprasert, P. (2018). Effect of Urea Treated Rice Straw in Combination with Fermented Ground Samanea Saman Pods on Quality of Rice Straw and a Reduction of Aflatoxin B1 (AFB1) Level Using In vitro Gas Production Technique. RMUTI Journal Science and Technology. 12(1), 97-120. (in Thai).

Rattanagoson, N. (2010). Utilization of Oil Palm Frond Silage Mixed with Molasses as Roughage Source for Goats. Master’s thesis. Songhkla Nakarin University. (in Thai).

Yammuen-art, S., Peangtina, N., Sanyong, P., Chuptong, N., Arjin, N. & Laorodpun, N. (2012). Effect of urea and molasses supplementation on field corn cob haylage quality and ruminal degradation characteristic in Thai northern native cattle. Khon Kaen Agriculture Journal. 2(Suppl.40), 187-192. (in Thai).

Steel, R. G. D. & Torrie, J. H. (1980). Principle and Procedures of Statistics : A Biometrica Approach. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Co. Inc.

Sallam, S. M. A., Nasser, M. E. A., El-Waziry, A. M., Bueno, I. C. S. & Abdalla, A. L. (2007). Use of an in vitro rumen gas production technique to evaluate some ruminant feedstuffs. Journal of Applied Sciences Resarch. 3(1), 34-41.

Van Soest, P. J., Robertson J. B. & Lewis B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch bpolysaccharides in relation to animal nutrition. Journal Dairy Science. 74(10), 3583-3597.