คุณภาพซาก องค์ประกอบเคมี และค่าเสถียรภาพออกซิเดชั่นของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทยกับไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองไทย ไก่ไข่ และไก่กระทง

Main Article Content

ชลธี แก้วคต
เจษฎา เรืองสุริยะ
สัญชัย จตุรสิทธา

บทคัดย่อ

การศึกษาผสมข้ามพันธุ์ของไก่พื้นเมืองไทยกับไก่พันธุ์ไข่เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อเมื่อเทียบกับชนิดไก่พันธุ์แท้และไก่เนื้อในเชิงพาณิชย์ ใช้ไก่อายุ 1 วันทั้งหมด 200 ตัว พันธุ์ละ 50 ตัว คือ พันธุ์พื้นเมืองไทย (PA) พันธุ์โรดไอแลนด์เรด (RR) พันธุ์ลูกผสม (CB = PA × RR) และไก่เนื้อ (Ross; BR) โดยแบ่งเป็น 20 คอก คอกละ 10 ตัว ไก่จะถูกฆ่าเมื่อมีอายุครบ 120 วัน (PA, CB และ RR) หรือ 45 วันสำหรับไก่เนื้อ (BR) น้ำหนักมีชีวิต น้ำหนักซากและปริมาณกล้ามเนื้ออกมีปริมาณสูงที่สุดในไก่พันธุ์ BR และและมีปริมาณต่ำสุดในกลุ่ม PA และ RR (P<0.05) และระดับปานกลางสำหรับไก่พันธุ์ CB ไก่พันธุ์ PA, CB และ RR มีสัดส่วนของกล้ามเนื้อขา สูงกว่าไก่พันธุ์ BR (P<0.05) ไก่พันธุ์ RR มีไขมันช่องท้องที่สูงที่สุด (P<0.05) กล้ามเนื้ออกไก่พันธุ์ PA และ CB มีค่า a* สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไก่พันธุ์ RR และ BR แต่มีค่า L* และ b* ที่ต่ำ กล้ามเนื้ออกของไก่พันธุ์ BR มีไขมันแทรกกล้ามเนื้อสูงที่สุดขณะที่ปริมาณโปรตีนของไก่พันธุ์ PA, CB และ RR มีปริมาณมากกว่าไก่พันธุ์ BR (P<0.05) กล้ามเนื้ออกไก่ BR มีค่า drip loss สูงที่สุด (P<0.05) ขณะที่มีค่า shear force ต่ำสุดเมื่อเทียบกับไก่พันธุ์ PA, CB และ RR (P<0.05) ค่า malondialdehyde มีค่าสูงสุด (P<0.05) มีค่าสูงสุดในไก่พันธุ์ BR เทียบกับไก่พันธุ์ RR, CB และ PA หลังจาก 3 วันเป็นต้นไป กล่าวสรุปได้ว่าไก่พันธุ์ลูกผสมมีประโยชน์ในด้านลักษณะซากดีกว่าพันธุ์แท้ที่มีขนาดตัวเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อเชิงพาณิชย์ ด้านคุณภาพเนื้อ เช่น องค์ประกอบทางเคมี สีของเนื้อและ ค่าความหืนของเนื้อไก่ลูกผสมไม่มีความแต่ต่างจากไก่พันธุ์แท้แต่มีคุณภาพเนื้อที่ดีกว่าไก่เนื้อเชิงพาณิชย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

ศุภมิตร เมฆฉาย. 2548. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, เชียงใหม่. 187 หน้า.
สัญชัย จตุรสิทธา. 2550. การจัดการเนื้อสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 4. โรงพิมพ์มิ่งเมือง, เชียงใหม่. 170 หน้า.
สัญชัย จตุรสิทธา. 2553. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์มิ่งเมือง, เชียงใหม่. 367 หน้า.
อุดมศรี อินทรโชติ รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ และ กัลยา บุญญานุวัตร. 2539. การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ลูกผสมพื้นเมือง. หน้า 303-314. ใน: ประชุมทางวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2539. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
อำนวย เลี้ยวธารากุล ศิริพันธ์ โมราถบ และ ชาตรี ประทุม. 2552. โครงการแนวทางสร้างการรับรู้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในกลุ่มผู้บริโภค. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพฯ. 83 หน้า.
Ao, X., J.S. Yoo, T.X. Zhou, J.P. Wang, Q.W. Meng, L. Yan, J.H. Cho and I.H. Kim. 2011. Effects of fermented garlic powder supplementation on growth performance, blood profiles and breast meat quality in broilers. Livestock Science 141: 85-89.
AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. 19th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C.
Berri, C., N. Wacrenier, N. Millet and E. Le Bihan-Duval. 2001. Effect of selection for improved body composition on muscle and meat characteristics of broilers from experimental and commercial lines. Poultry Science 80: 833-838.
Berri, C., E. Le Bihan-Duval, M. Debut, V. Sante-Lhoutellier, E. Baeza, V. Gigaud, Y. Jego and M.J. Duclos. 2007. Consequence of muscle hypertrophy on characteristics of pectoralis major muscle and breast meat quality of broiler chickens. Journal of Animal Science 85: 2005-2011.
Castellini, C., A.D. Bosco, C. Mugnai and M. Pedrazzoli. 2006. Comparison of two chicken genotypes organically reared: oxidative stability and other qualitative traits of the meat. Italian Journal of Animal Science 5: 355-365.
Chaosap, C. and K. Tuntivisoottikul. 2006. Carcass quality and some muscle properties of broiler, native, Sritong and Tanawsri chickens. pp. 230-239. In: P. Vichulta (ed.). Proceedings of the 44rd Annual Conference of the Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (in Thai)
Cunningham, M. and D. Acker. 2001. Animal Science and Industry. Prentice-Hall, Inc., New York. 746 p.
Dadgar, S., E.S. Lee, T. L.V. Leer, T.G. Crowe, H.L. Classen and P.J. Shand. 2011. Effect of acute cold exposure, age, sex, and lairage on broiler breast meat quality. Poultry Science 90: 444-457.
Fanatico, A.C., P.B. Pillai, J.L. Emmert and C.M. Owens. 2007. Meat quality of slow-and fast-growing chickens genotypes fed low-nutrient or standard diets and raised indoors or with outdoor access. Poultry Science 86: 2245-2255.
Fletcher, D.L. 1999. Broiler breast meat color variation, pH, and texture. Poultry Science 78: 1323-1327.
Gordon, S.H. and D.R. Charles. 2002. Niche and Organic Chicken Products: Their Technology and Scientific Principles. Nottingham University Press, Nottingham. 320 p.
Guan, R., F. Lyu, X. Chen, J. Ma, H. Jiang and C. Xiao. 2013. Meat quality traits of four Chinese indigenous chicken breeds and one commercial broiler stock. Journal of Zhejiang University Science B 14: 896-902.
Hunton, P. 1990. Industrial breeding and selection. pp. 985-1028. In: R.D. Crawford (ed.). Poultry Breeding and Genetics. Elsevier, Amsterdam.
Jaturasitha, S., T. Srikanchai, M. Kreuzer and M. Wicke. 2008. Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to northern Thailand (Black - boned and Thai native) and imported extensive breeds (Bresse and Rhode Island Red). Poultry Science 87: 160-169.
Liu, X., H. Yan, L. Lv, Q. Xu, C. Yin, K. Zhang, P. Wang and J. Hu. 2012. Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented with Bacillus licheniformis in drinking water. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25: 682-689.
Nowsad, A.A.M., S. Kanoh and E. Niwa. 2000. Thermal gelation characteristics of breast and thigh muscles of spent hen and broiler and their surimi. Meat Science 54: 169-175.
NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th ed. National Academy Press, Washington, D.C.
Pikul, J. and F.A. Kummerow. 1990. Lipid oxidation in chicken muscles and skin after roasting and refrigerated storage of main broiler parts. Journal of Food Science 55: 30-37.
Pripwai, N., W. Pattanawong, M. Punyatong and T. Teltathum. 2014. Carcass characteristics and meat quality of Thai inheritance chickens. Journal of Agricultural Science 2: 182-188.
Rossell, J.B. 1994. Measurement of rancidity. pp. 22-53. In: J.C. Allen and R.J. Hamilton (eds.). Rancidity in Foods. Blackie Academic and Professional, London.
SAS. 1997. SAS Systems for Window. version 8.2. of SAS Institute Inc., Cary, NC.
Shaarani, S.M., K.P. Nott and L.D. Hall. 2006. Combination of NMR and MRI quantitation of moisture and structure changes for convection cooking of fresh chicken meat. Meat Science 72: 398-403.
Sims., R.J. and J.A. Fioriti. 1991. Antioxidant. pp. 483-505. In: I. Goldberg and R. Williams (eds.). Biotechnology and Food Ingredients. Van Nostrand Reinhold, New York.
Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. MC Graw-Hill Book Company, New York. 631 p.
Sung, S.K., T.M. Yang, Y.J. Kwon, J.D. Choi and D.G. Kim. 2000. The quality characteristics of Korean native chicken by the age. Korean Journal of Animal Science and Technology 42: 693-702.
Tang, H., Y. Gong, C. Wu, J. Jiang, Y. Wang and K. Li. 2009. Variation of meat quality traits among five genotypes of chicken. Poultry Science 88: 2212–2218.
Wang, G., J.X. Zheng, Z.C. Hou, L.J. Qu, N. Yang and G.Y. Xu. 2009. Comparison study on meat quality of AA broilers and Beijing fatty chickens. China Poultry 31: 11-18.
Wattanachant, S., S. Benjakul and D.A. Ledward. 2004. Composition, color, and texture of Thai indigenous and broiler chicken muscles. Poultry Science 83: 123-128.
Young, H.T. and H.J. Choi. 2003. Studies on nutrient components between the Chungjung chicken meats and general chicken meats. Korean Journal of Food and Nutrition 16: 187-191.