วารสารเกษตร ฉบับที่ 2 ปีที่ 34 นี้มีเนื้อหาหลากหลายสาขา จำนวน 15 บทความ มีทั้ง พืชสวน โรคพืช  กีฏวิทยา ส่งเสริมการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร สัตวศาสตร์ สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งบทความเหล่านี้ล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในแปลงหรือฟาร์มของตนเอง จากแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับภาคเกษตร แต่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพหรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะสามารถลดแรงงานในภาคเกษตรได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรของประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดการผลิตที่สามารถควบคุมได้มากขึ้น ซึ่งต่างจากการผลิตในอดีตที่ต้องพึ่งดิน ฟ้า อากาศ แต่การผลิตที่ทำให้เกษตรอิสระ (Smart Farm) จะยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นไม่เพียงแต่เกษตรกรที่ต้องปรับตัว นักวิชาการก็ต้องปรับตัวในแนวทางการวิจัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการใช้เทคโนโลยีให้มาก เพราะถ้าเราไม่คิด ค้นคว้า ก็จะเป็นเพียงผู้พึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอด เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน ผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านที่แบ่งปันบทความวิจัยคุณภาพดีมาให้อ่าน จึงหวังว่าคงจะได้ความอนุเคราะห์จากท่านต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-06

การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียในการควบคุมโรคผลเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียของเมลอน

สุดารัตน์ แก้วน้ำอ่าง, อังสนา อัครพิศาล, อรอุมา เรืองวงษ์

193-204

ผลของรูปแบบรังไม้ประกอบต่อการจัดวางถ้วยอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps Species Complex

สมฤทัย ใจเย็น, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, กนกวรรณ คำยอดใจ

215-226

ประสิทธิภาพสารพาบางชนิดในการเก็บรักษาเชื้อรา Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

นวลศิริ สีบุญมี, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ปภพ สินชยกุล, จิราพร กุลสาริน

227-234

ผลของระบบนิเวศวิศวกรรมต่อความหลากหลายของแมลงและแมงมุมในนาข้าว

วงเดือน ฟักขำ, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ปภพ สินชยกุล, วิชัย สรพงษ์ไพศาล

235-243

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรบ้านโพธิ์ประสาท ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กัญชลี เจติยานนท์, ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล, วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์, สุพรรณนิกา อินต๊ะนนท์

245-253

การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชร

สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

255-267

สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการงอกของข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวอบพอง

ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก, สุวนันท์ คำปัน, ธัญเรศ พรมอินทร์, นภาพันธ์ โชคอำนวยพร, นันทินา ดำรงวัฒนกูล

297-309