การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของเมลอน

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

จันทรา อุปาลี
อรอุมา เรืองวงษ์

บทคัดย่อ

การคัดเลือกแบคทีเรียจากดินบริเวณรอบ ๆ ราก ของเมลอนที่ไม่เป็นโรค จากพื้นที่ปลูกเมลอน ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของเมลอน สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียรอบรากได้ทั้งหมด 149 ไอโซเลท เมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อรา D. bryoniae ด้วยวิธี dual culture พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียรอบรากที่สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคได้ จำนวน 9 ไอโซเลท โดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งสูง จำนวน 2 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท S93 และ S138 ซึ่งมีร้อยละของการยับยั้งเท่ากับ 81.20 และ 82.40 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำกรองของไอโซเลท S93 ทำให้การงอกของเชื้อราสาเหตุโรคมีความผิดปกติ โดยจะทำให้ germ tube มีลักษณะบวมพอง และไอโซเลท S138 ทำให้มีการชะลอการงอกของสปอร์ได้ เมื่อนำเชื้อ แบคทีเรียรอบรากทั้ง 2 ไอโซเลท มาจัดจำแนกชนิดโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น และการเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA พบว่า ไอโซเลท S93 เป็นแกรมบวก เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่ง และมีลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA เหมือนกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไอโซเลท S138 เป็นแกรมลบ เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งเล็ก ๆ และมีลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับเชื้อแบคทีเรีย Enterobacter asburiae ถึง 99 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

เกวลิน คุณาศักดากุล และ ชัยพร ขัดสงคราม. 2555. การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าของลำไย. วารสารเกษตร 28(3): 285-294.
จุมพล สาระนาค และ อรพรรณ วิเศษสังข์. 2532. โรคของผักที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์. วารสารเคหการเกษตร 13: 141-144.
ทัศนาพร ทัศคร และ พีระวรรณ พัฒนวิภาส. 2552. โรคยางไหลในแคนตาลูป. จดหมายข่าวผลใบ 12(3): 2-3.
สุดาพร ปุกแก้ว อังสนา อัครพิศาล อรอุมา เรืองวงษ์ เกวลิน คุณาศักดากุล และ จิราพร ตยุติวุฒิกุล. 2550. การคัดเลือกแบคทีเรียบนผิวใบเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเสาวรส. วารสารเกษตร 23(2): 147-153.
อภิชาติ ศรีสอาด และ สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย. 2558. เมลอน & แคนตาลูป เงินล้าน. นาคา อินเตอร์มีเดีย, กรุงเทพฯ. 136 หน้า.
อรอุมา เรืองวงษ์ และ เบญจวรรณ ใจจันทรา. 2560. การใช้แอคติโนมัยซีทจากดินเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ. วารสารเกษตร 33(1): 49-59.
Abd-El-Moity, T.H., M.L. Abed El-Moneim, M.M.M. Tia, A.Z. Aly and M.R.A. Tohamy. 2003. Biological control of some cucumber diseases under organic agriculture. Acta Horticulturae 608: 227-236.
Ahmed Idris, H., N. Labuschagne and L. Korsten. 2007. Screening rhizobacteria for biological control of Fusarium root and crown rot of sorghum in Ethiopia. Biological Control 40(1): 97-106.
Beneduzi, A., A. Ambrosini and L.M.P. Passaglia. 2012. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): their potential as antagonists and biocontrol agents. Genetics and Molecular Biology 35(4): 1044-1051.
Filippi, M.C.C., G.B. da Silva, V.L. Silva-Lobo, M.V.C.B. Cortes, A.J.G. Moraes and A.S. Prabhu. 2011. Leaf blast (Magnaporthe oryzae) suppression and growth promotion by rhizobacteria on aerobic rice in Brazil. Biological Control 58(2): 160–166.
Georgakopoulos, D.G., P. Fiddaman, C. Leifert and N.E. Malathrakis. 2002. Biological control of cucumber and sugar beet damping-off caused by Pythium ultimum with bacterial and fungal antagonists. Journal of Applied Microbiology 92(6): 1078–1086.
Hammami, I., A. Rhouma, B. Jaouadi, A. Rebai and X. Nesme. 2009. Optimization and biochemical characterization of a bacteriocin from a newly isolated Bacillus subtilis strain 14B for biocontrol of Agrobacterium spp. Strains. Letters in Applied Microbiology 48(2): 253–260.
Jetiyanon, K. and P. Plianbangchang. 2013. Lipopolysaccharide of Enterobacter asburiae strain RS83: A bacterial determinant for induction of early defensive enzymes in Lactuca sativa against soft rot disease. Biological Control 67(3): 301-307.
Keinath, A.P. 2012. Differential sensitivity to boscalid in conidia and ascospores of Didymella bryoniae and frequency of boscalid-insensitive isolates in South Carolina. Plant Disease 96(2): 228-234.
Kumar, A.S., N.P.E. Reddy, K.H. Reddy and M.C. Devi. 2007. Evaluation of fungicidal resistance among Colletotrichum gloeosporioides isolates causing mango anthracnose in Agri Export Zone of Andhra Pradesh, India. Plant Pathology Bulletin 16: 157-160.
Li, Z., B. Guob, K. Wanb, M. Conga, H. Huanga and Y. Ge. 2015. Effects of bacteria-free filtrate from Bacillus megaterium strain L2 on the mycelium growth and spore germination of Alternaria alternata. Biotechnology & Biotechnological Equipment 29(6): 1062-1068.
Lucas, J.A., R.E. Kendrick and C.V. Given. 1975. Photocontrol of fungal spore germination. Plant Physiology 56(6): 847-849.
Mardaneh, J. and M.M. Soltan-Dallal. 2014. Isolation and identification Enterobacter asburiae from consumed powdered infant formula milk (PIF) in the neonatal intensive care unit (NICU). Acta Medica Iranica 54(1): 39-43.
Newark, M., M.L. Paret, N.S. Dufault and J.H. Freeman. 2014. Management of gummy stem blight (black rot) on cucurbits in Florida. UF/IFAS Extension, University of Florida, Gainesville. 8 p.
Nga, N.T.T., N.T. Giau, N.T. Long, M. Lubeck, N.P. Shetty, E.de Neergaard, T.T.T. Thuy, P.V. Kim and H.J.L. Jorgensen. 2010. Rhizobacterially induced protection of watermelon against Didymella bryoniae. Journal of Applied Microbiology 109(2): 567-582.
Phuakjaiphaeo, C., C.I. Chang, O. Ruangwong and K. Kunasakdakul. 2016. Isolation and identification of an antifungal compound from endophytic Streptomyces sp. CEN26 active against Alternaria brassicicola. Letters in Applied Microbiology 63(1): 38-44.
Pane, C. and M. Zaccardelli. 2015. Evaluation of Bacillus strains isolated from solanaceous phylloplane for biocontrol of Alternaria early blight of tomato. Biological Control 84: 11-18.
Skidmore, A.M. and C.H. Dickinson. 1976. Colony interactions and hyphal interference between Septoria nodorum and phylloplane fungi. Transactions of the British Mycological Society 66(1): 57-64.
Sudisha, J., S.R Niranjana, S. Umesha, H.S. Prakash and H. S. Shetty. 2006. Transmission of seed-borne infection of muskmelon by Didymella bryoniae and effect of seed treatments on disease incidence and fruit yield. Biological Control 37(2): 196-205.
Suslow, T.V., M.N. Schroth and M. Isaka. 1982. Application of a rapid method for gram differentiation of plant pathogenic and saprophytic bacteria without staining. Phytopathology 72(2): 917-918.
Tsutsumi, C. Y. and N. da Silva. 2004. Screening of melon populations for resistance to Didymella bryoniae in greenhouse and plastic tunnel conditions. Brazilian Archives of Biology and Technology 47(2): 171-177.
Yu, X., C. Ai, L. Xin and G. Zhou. 2011. The siderophore-producing bacterium, Bacillus subtilis CAS15, has a biocontrol effect on Fusarium wilt and promotes the growth of pepper. European Journal of Soil Biology 47: 138-145.
Zhang, J.X. and A.G. Xue. 2010. Biocontrol of sclerotinia stem rot (Sclerotinia sclerotiorum) of soybean using novel Bacillus subtilis strain SB24 under control conditions. Plant Pathology 59(2): 382-391.
Zhu, B., S. Wang, O. Li, A. Hussain, A. Hussain, J. Shen and M. Ibrahim. 2017. High-quality genome sequence of human pathogen Enterobacter asburiae type strain 1497-78T. Journal of Global Antimicrobial Resistance 8: 104-105.