ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูก ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ประภัสสร เจริญไทย
ชูชาติ สันธทรัพย์

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน  พันธุ์ซูการ์สตาร์พลัส  ได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธีทดลอง ประกอบไปด้วยการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราแตกต่างกัน 4 กรรมวิธี คือ 0 7.5 15 และ 30 กก.K2O/ไร่  โดยมีกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นกรรมวิธีควบคุม  ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 7.5-30 กก.K2O/ไร่  ไม่ส่งผลให้การเจริญเติบโต น้ำหนักแห้ง องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในเมล็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ดินที่มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินระดับต่ำ (56.27 มก./กก.) การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 7.5 กก.K2O/ไร่ เพียงพอต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 3.73 ตัน/ไร่  องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดหวาน ได้แก่ น้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 322.65 กรัม/ต้น  เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉลี่ย 5.43 ซม. ความยาวฝักปอกเปลือกเฉลี่ย 19.92 ซม.  จำนวนแถวเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 15.95 แถว/ฝัก ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดเฉลี่ย 41.52%  ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เฉลี่ย 6.25% และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (TSS) เฉลี่ย 13.89 องศาบริกซ์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวาน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ. 26 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2548. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 121 หน้า.

กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2531. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและฝักอ่อน. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 90 หน้า.

คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 547 หน้า.

เฉลิมพล แซมเพชร. 2542. สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่. นพบุรีการพิมพ์, เชียงใหม่. 276 หน้า.

ชูชาติ สันธทรัพย์. 2553. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพันธุ์ข้าวโพดอาหารเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 58 หน้า.

ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. คู่มือ การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับการผลิตพืช. อาร์ เอส ก๊อปปี้, เชียงใหม่. 24 หน้า.

ชูชาติ สันธทรัพย์ และ กนกวรรณ นพพันธ์. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวโพดอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดตาก. วารสารเกษตร 33(2): 225-234.

น้ำทิพย์ พวงระย้า. 2543. การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตเยื่อกระดาษเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าว. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 104 หน้า.

พิชิต พงษ์สกุล และ ปรีดา พากเพียร. 2532. สถานะของโพแทสเซียมในดินต่อคุณภาพและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย. หน้า 35-42. ใน: รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 8. ความสำคัญของโพแทสเซียมต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย. สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด บริษัท ไอ เอ็ม ซี เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด สมาคมผู้ส่งออกโพแทสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต, กรุงเทพฯ.

มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี. 2532. ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบที่ให้ในเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นข้าวโพด แนวทางใหม่ในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของข้าวโพด. หน้า 15-31 ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2543. ธาตุอาหารพืช. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 424 หน้า.

ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพด. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 274 หน้า.

วรวัธน์ อัสดรนิธี และ ศศิธร ซิ้มประเสริฐ. 2557. สถานการณ์การผลิตและการแข่งขันทางการค้าข้าวโพดหวานระหว่างประเทศ. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.ap.mju.ac.th/webpage/ seminar/download.php (26 มกราคม 2560).

ศิวพร ศีลเตโช. 2545. ประสิทธิภาพของน้ำต้มเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าที่ใช้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินอุบล. หน้า 86-96 ใน: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัยปี 2540-2543 โครงการวิจัยรหัสโครงการพิเศษ 2 B1.1.40: การใช้วัสดุเหลือใช้จากการผลิตเยื่อกระดาษเป็นปุ๋ยและปรับปรุงดิน. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ศรีสม สุวรรณวงศ์. 2544. การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 141 หน้า.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. มาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวโพดหวาน. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 12 หน้า.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.oae.go.th/production.html (3 มกราคม 2560).

สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์. 2550. การประเมินฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินบางชุดดินของประเทศไทย โดยวิธีเมลิช 3 และแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต-ดีทีพีเอ. วารสารดินและปุ๋ย 29(1): 18-28.

Andrew, R.H., R.A. Brink and N.P. Neal. 1944. Some effects of the waxy and sugary genes on endosperm development in maize. Journal of Agricultural Research 69(9): 355-371.

Chen, Y.Q., C.L. Zhang, Q.L. Zhang and H.J. Chen. 1993. Effect of applying N, P, K on yield and quality of sweet corn. Journal of South China Agricultural University 14(1): 33-38.

Devlin, R.M. and F.H. Witham. 1986. Plant Physiology. CBS Publishers, New Delhi. 558 p.

Ebrahimi, S.T., M. Yarnia, M.B.K. Benam and E.F.M. Tabrizi. 2011. Effect of potassium fertilizer on corn yield (Jeta cv.) under drought stress condition. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 10(2): 257-263.

Havlin, J.L., S.L. Tisdale, J.D. Beaton and W.L. Nelson. 2005. Soil Fertility and Fertilizers: An Introdution to Nutrient Management. 7th ed. Pearson/Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 528 p.

James, C.S. 1995. Analytical Chemistry of Foods. The Alden Press, Oxford. 178 p.

Kalra, Y.P. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press, London. 300 p.

Martens, J.W. and D.C. Arny. 1967. Effects of potassium and chloride ion on root necrosis stalk rot and pith condition in corn (Zea mays L.). Agronomy Journal 59: 499-502

Novozamsky, I., R. Van Eck, J.C. Van Schouwenburg and I. Walinga. 1974. Total nitrogen determination in plant material by means of the indophenol blue method. Netherland Journal of Agricultural Science 22: 3-5.

Simic, B., J. Cosic, V. Duvnjak, L. Andric and I. Liovic. 2011. Influence of fertilization on sweet corn characteristics. Sjemenarstvo 27(3/4): 133-137.

Stromberger, J.A., C.Y. Tsai and D.M. Huber. 1994. Interaction of potassium with nitrogen and their influence on growth and yield potential in maize. Journal of Plant Nutrition 17(1): 19-37.

Usherwood N.R. 1980. The effects of potassium on plant diseases. pp. 151-164. In: Potassium for Agriculture: A Situation Analysis. Potash and Phosphate Institue (ed.). Atlanta, Georgia.

Zhu, S., J.R. Mount and J.L.Collins. 1992. Sugar and soluble solids changes in refrigerated sweet corn (Zea mays L.). Journal of Food Science 57(2): 454-457.