วารสารเกษตรได้ย่างเข้าปีที่ 34 แล้วครับ ขอต้อนรับท่านผู้อ่านด้วยบทความวิจัย จำนวน 15 เรื่องด้วยกัน มีสาขาพืชสวน 3 เรื่อง ปฐพี 2 เรื่อง โรคพืช 3 เรื่อง ส่งเสริมการเกษตร 3 เรื่อง สัตวศาสตร์ 3 เรื่อง และอุตสาหกรรมเกษตรอีก 1 เรื่อง ทุกเรื่องเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาวิชาการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่างานวิจัยนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่ได้ทำ ณ ประเทศเมียนมาร์ในเรื่องประเมินศักยภาพมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนั้น ทำให้เห็นได้ว่าวารสารเกษตรเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยต่างชาติมากขึ้น และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าวารสารเกษตรได้เป็นแม่แบบของวารสารในสายเกษตรด้วยกันที่ยกทีมงานมาดูวิธีการดำเนินการของวารสาร

ขอขอบคุณนักวิจัยและคณะที่ได้ส่งบทความที่ดี มีคุณค่ามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่าน ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้สาระจากการอ่านอย่างมาก เพื่อเตรียมตัวกับการก้าวไปสู้ประเทศไทย 4.0 ด้วยกัน

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-08

ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง

เพชรดา อยู่สุข, ศิวาพร ธรรมดี, พิชญา บุญประสม พูลลาภ, ดนัย บุณยเกียรติ

11-20

ผลของสารคล้ายบราสซินต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน

สิริภัจน์ ธกูลสวัสดิ์, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

29-40

การตรึงและการปลดปล่อยแอมโมเนียมในดินที่มีแร่ดินเหนียวประเภท 2:1 เป็นองค์ประกอบ

ทิมทอง ดรุณสนธยา, อาภัสนันท์ สุดเจริญ, วิทยา จินดาหลวง

41-53

ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คอเลสเตอรอลในเลือด และค่าโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ

ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล, พงศธร กุนัน, ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว, ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์

135-145