ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คอเลสเตอรอลในเลือด และค่าโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล
พงศธร กุนัน
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมไขมันพืชในอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และค่าโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์คอปป์ 500 (Cobb 500) อายุ 1 วัน จำนวน 90 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว ทำการเสริมน้ำมันจากพืช 3 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง และ น้ำมันกระบกในอาหารไก่เนื้อเป็นระยะเวลา 42 วัน พบว่า ชนิดของน้ำมันพืชในอาหารมีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตได้แก่ น้ำหนักตัว หนักตัวที่เพิ่มขึ้น FCR และดัชนีประสิทธิภาพการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการเสริมน้ำมันกระบกมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือน้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม ตามลำดับ ไก่เนื้อกลุ่มเสริมน้ำมันกระบกมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ซากสูงที่สุด (P=0.056) ปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดไก่ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลล์ (H)  ลิมโฟไซต์ (L) และอัตราส่วนของ H/L แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ไก่เนื้อกลุ่มเสริมน้ำมันถั่วเหลืองมีค่า  H/L ต่ำที่สุด รองลงมาคือ น้ำมันปาล์ม และน้ำมันกระบก งานทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำมันกระบกมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

ประภาพร พึ่งพระ. 2520. การสกัดและวิเคราะห์ไขมันหรือน้ำมันจากเมล็ดกระบก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 48 หน้า.
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ. 2523. คู่มือวิเคราะห์อาหารสัตว์. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล พงศธร กุนัน กฤษณธร สินตะละ ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว และ ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์. 2559. ผลของการเสริมกากมะเม่าต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาในไก่ไข่. วารสารเกษตร 32(2): 273-281.
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส เฉลิมพล เยื้องกลาง พิเชษฐ์ เทบำรุง ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ ชเวง สารคล่อง ไพวัลย์ ศรีนานวล และ แอนตอน ซี เบเนน. 2552. ผลของแหล่งไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และส่วนประกอบของซากไก่เนื้อ. แก่นเกษตร 37: 37-42.
Ayed, H.B., H. Attia and M. Ennouri. 2015. Effect of oil supplemented diet on growth performance and meat quality of broiler chickens. Advanced Techniques in Biology & Medicine 4(1): 1-5.
Bergsson, G., J. Arnfinnsson, O. Steingrimsson and H. Thormar. 2001. Killing of gram positive cocci by fatty acids and monoglycerides. APMIS 109: 670-678.
Carew, L.B., R.H. Machemer, R.W. Sharp and D.C. Foss. 1972. Fat absorption by the very young chick. Poultry Science 51(3): 738-742.
Chiang, S., K. Huang and H. Lee. 1990. Effects of medium chain triglyceride on energy metabolism, growth and body fat in broilers. Journal of the Chinese Society of Animal Science 19: 11-19.
Das, G.B., M.E. Hossain and M.A. Akbar. 2014. Performance and economic feasibility of using soybean oil, palm oil and fish oil in broiler diet. Iranian Journal of Applied Animal Science (4): 827-833.
Del Alamo, A.G., J. De Los Mozos, J.T.P. Van Dam, P.P. De Ayala. 2007. The use of short and medium chain fatty acids as an alternative to antibiotic growth promoters in broilers infected with malabsorption syndrome. pp. 317-320. In: Proceedings of the 16th European Symposium on Poultry Nutrition; Strasbourg, France.
Firman, J.D., A. Kamyab and H. Leigh. 2008. Comparison of fat sources in rations of broilers from hatch to market. International Journal of Poultry Science 7(12): 1152-1155.
Gross, W.B. and H.S. Seigel. 1986. Effects of initial and second period of fasting on heterophil/lymphocyte ratio and body weight. Avian Diseases 30(2): 345-346.
Han, J., J.A. Hamilton, J.L. Kirkland, B.E. Corkey and W. Guo. 2003. Medium-chain oil reduces fat mass and down-regulates expression of adipogenic genes in rats. Obesity Research 11: 734-744.
Htin, N.N., I. Zulkifli, A.R. Alimon, T.C. Loh and M. Hair-Bejo. 2007. Effects of sources of dietary fat on broiler chickens exposed to transient high temperature stress. Archiv für Geflügelkunde 71(2): 74-80.
Jain, N.C. 1993. Essentials of Veterinary Hematology. Lea & Febiger, Philadelphia. 471 p.
Khatibjoo, A., M. Mahmoodi, F. Fattahnia, M. Akbari-Gharaei, A.N. Shokri and S. Soltani. 2017. Effects of dietary short- and medium-chain fatty acids on performance, carcass traits, jejunum morphology, and serum parameters of broiler chickens. Journal of Applied Animal Research 46(1): 492-498.
Krogdahl, A. 1985. Digestion and absorption of lipids in poultry. Journal of Nutrition 115(5): 675-685.
Leeson, S. and J.D. Summers. 1997. Commercial Poultry Nutrition. 2nd ed. University Book, Ontario.
National Research Council (NRC). 1994. Nutrient Requirements of Poultry, 9th rev.ed. National Academy Press, Washington, DC.
Panyakaew, P., G. Goel, M. Lourenco, C. Yuangklang and V. Fievez. 2013. Medium-chain fatty acids from coconut or krabok oil inhibit in vitro rumen methanogenesis and conversion of non-conjugated dienoic biohydrogenation intermediates. Animal Feed Science and Technology 180: 18-25.
Sanz, M., A. Flores and C.J. Lopez-Bote. 1999. Effect of fatty acid saturation in broiler diets on abdominal fat and breast muscle fatty acid composition and susceptibility to lipid oxidation. Poultry Science 78: 378-382.
SAS. 2002. SAS User’s Guide. V.6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Skrivanova, E., Z. Molatova, V. Skrivanova and M. Marounek. 2009. Inhibitory activity of rabbit milk and medium-chain fatty acids against enteropathogenic Escherichia coli O128. Veterinary Microbiology 135: 358-362.
St-Onge, M.P., R. Ross, W.D. Parsons and P.J.H. Jones. 2003. Medium-chain triglycerides increase energy expenditure and decrease adiposity in overweight men. Obesity Research 11: 395-402.
Tancharoenrat, P., V. Ravindran, F. Zaefarian and G. Ravindran. 2013. Influence of age on the apparent metabolisable energy and total tract apparent fat digestibility of different fat sources for broiler chickens. Animal Feed Science and Technology 186(3-4): 186-192.
Velasco, S., L.T. Ortiz, C. Alzueta, A. Rebole, J. Trevino and M.L. Rodriguez. 2010. Effect of inulin supplementation and dietary fat source on performance, blood serum metabolites, liver lipids, abdominal fat deposition, and tissue fatty acid composition in broiler chickens. Poultry Science 89: 1651-1662.
Wang, J., X. Wang, J. Li, Y. Chen, W. Yang and L. Zhang. 2015. Effects of dietary coconut oil as a medium-chain fatty acid sources on performance, carcass composition and serum lipids in male broilers. Asian Sustralas. Journal of Animal Science 28(2): 223-230.
Wongsuthavas, S., C. Yuangklang, S. Wittayakun, K. Vasupen, J. Mitchaothai, P. Srenanul and A.C. Beynen. 2007. Dietary soybean oil, but not krabok oil, diminishes abdominal fat deposition in broiler chickens. International Journal of Poultry Science 6(11): 792-795.
Zulkifli, I., N.N. Htin, A.R. Alimon, T.C. Loh and M. Hair-Bejo. 2007. Dietary selection of fat by heat stressed broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 20(2): 245-251.