ผลของระดับไนโตรเจนต่อการเติบโตและปริมาณของธาตุอาหาร ในกล้วยไม้แวนดาลูกผสม

Main Article Content

กนกวรรณ ปัญจะมา
ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ
โสระยา ร่วมรังษี

บทคัดย่อ

แวนดาเป็นกล้วยไม้ที่ใช้ปุ๋ยในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน ซึ่งเป็นปุ๋ยสำคัญสำหรับการผลิตกล้วยไม้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมการเติบโตและคุณภาพดอกของแวนดายังมีรายงานอยู่น้อยมาก การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของระดับไนโตรเจนที่ส่งผลต่อการเติบโตออกดอกและปริมาณธาตุอาหารในแวนดา พันธุ์ ‘Ratchaburi Fuchs-Katsura’ โดยศึกษาการให้ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ระดับได้แก่ 0, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 100 มิลลิลิตรต่อต้น ทุกกรรมวิธีประกอบด้วยฟอสฟอรัส 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และโพแทสเซียม 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ให้น้ำดีไอออไนซ์แทนปุ๋ย) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์จำนวน  4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ซ้ำ ทำการบันทึกข้อมูล ความสูงต้น ความสูงของลำต้น จำนวนใบต่อต้น  วันที่ออกดอก และปริมาณของธาตุอาหาร ผลการทดลองพบว่า การได้รับไนโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้พืชมีอัตราการเติบโตทางลำต้น ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบ ลำต้น และรากมากกว่ากรรมวิธีอื่น แต่ส่งผลให้พืชชะลอการออกดอก ในขณะที่การได้รับไนโตรเจน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร กระตุ้นการออกดอกได้เร็วขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณของโพแทสเซียมในใบมากกว่ากรรมวิธีอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไชยา อุ้ยสูงเนิน และ ลาวัลย์ อุ้ยสูงเนิน. 2534. แวนด้า. สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, นนทบุรี. 94 หน้า.

วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2559. ผลของไนโตรเจนต่อคุณภาพของกุหลาบตัดดอกที่ผลิตในกระถาง. วารสารเกษตร 32(3): 339-345.

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 237 หน้า.

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. 2558. สถานการณ์กล้วยไม้โลก. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.ditp.go.th/contents_ attach/92375/92375.pdf (4 ธันวาคม 2559).

อบฉันท์ ไทยทอง. 2543. กล้วยไม้เมืองไทย. สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ. 461 หน้า.

Abbasi, M.K., M.M. Tahir, W. Azam, Z. Abbas and N. Rahim, 2012. Soybean yield and chemical composition in response to phosphorus-potassium nutrition in Kashmir. Agronomy Journal 104: 1476-1484.

Arditti, J. 1992. Fundamentals of Orchid Biology. Wiley-Interscience, New York. 704 p.

Davidescu, D. and V. Davidescu. 1972. Evaluation of Fertility by Plant and Soil Analysis. Abacus Press, London. 560 p.

Dibb, D. W. and L. F. Welch. 1976. Corn growth as affected by ammonium vs. nitrate absorbed from soil. Agronomy Journal 68: 89-94.

Fageria, N.K. 2014. Nitrogen Management in Crop Production. CRC Press, New York. 436 p.

Grove, D. L. 1995. Vandas and Ascocendas and Their Combinations with Other Genera. Timber Press, Inc., Portland, Oregon. 282 p.

Hew, C. S. and J. W. H. Yong. 2004. The Physiology of Tropical Orchids in Relation to The Industry. 2nd ed. The World Scientific Publishing, Toh Tuck Link, Singapore. 388 p.

Kamemoto, H. and R. Sagarik. 1975. Beautiful Thai Orchid Species. Orchid Society of Thailand, Bangkok. 186 p.

Lunt, O.R. and A.M. Kofranek. 1961. Exploratory nutritional studies on Cymbidium using two textures of fir bark. American Orchid Society Bulletin 30: 297-302.

Marschner, P. 2012. Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, Waltham, Massachusetts. 651 p.

Mizukoshi, K., T. Nishiwaki, N. Ohtake, R. Minagawa, K. Kobayashi, T. Ikarashi and T. Ohyama. 1994. Determination of tungstate concentration in plant materials by HNO3-HClO4 digestion and colorimetric method using thiocyanate. Bulletin. Faculty of Agriculture, Niigata University 46: 51-56.

Naik, S.K., T. Usha Bharathi, D. Barman, R. Devadas, L.C. Rampal and R.P. Medhi. 2009. Status of mineral nutrition of orchid - a review. Journal of Ornamental Horticulture 12(1): 1-14.

Ohyama, T., M. Ito, K. Kobayashi, S. Araki, S. Yasuyoshi, O. Sasaki, T. Yamazaki, K. Soyama, R. Tanemura, Y. Mizuno and T. Ikarashi. 1991: Analytical procedures of N, P, K contents in plant and manure materials using H2SO4-H2O2 Kjeldahl digestion method. Bulletin. Faculty of Agriculture, Niigata University 43: 111-120.

Ohyama, T. and K. Sueyoshi. 2010. Nitrogen Assimilation in Plants. Research Signpost, Kerala. 378 p.

Poole, H.A. and J.G. Seeley. 1978. Nitrogen, potassium and magnesium nutrition of three orchid genera. Journal of the American Society for Horticultural Science 103: 485-488.

Rittershausen, W. and B. Rittershausen. 2001. The Gardener’s Guide to Growing Orchids. Timber Press, Inc., Portland, Oregon. 159 p.

Stewart, J. 2000. Orchids. Revised ed. Timber Press, Inc., Portland, Oregon. 124 p.

Wang, Y. and L. T. Gregg. 1994. Medium and fertilizer affect the performance of Phalaenopsis orchids during two flowering cycles. Horticultural Science 29(4): 269-271.

Wang, Y. 2000. Impact of a high phosphorus fertilizer and timing of termination of fertilization on flowering of a hybrid Moth orchid. Horticultural Science 35(1): 60-62.

Wong, Y.K. and S.E. Chua. 1975, Yeild and growth responses of Aranda Wendy Scott to manorial treatments with NPK and sawdust mulch, Singapore Journal of Primary Industry 3: 75-106.

Yamamoto Dendrobiums. 2006. Hints for flowering. (Online). Available: http://www.yamamotodendrobiums.com/html/hints.html (December 15, 2016).