ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

จารุวรรณ ฟูตั๋น
สุรพล เศรษฐบุตร
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย  2) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัย 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 137 คน เก็บข้อมูลโดย ใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีทั้งคำถามปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และไค-สแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) การได้รับฝึกอบรบเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย และ 2) ความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัย เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกผักปลอดภัยในด้านการเพาะปลูก การดูแลแปลงปลูก การป้องกันโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว และการตลาด

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2548. การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 7: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ณัฐวุฒิ จั่นทอง และ พหล ศักดิ์คะทัศน์. 2559. การยอมรับการผลิตมะม่วงตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง. วารสารเกษตร 32(1): 19-27.
นราดล ประไพศรี และ กังสดาล กนกหงษ์. 2558. การยอมรับวิธีการผลิตข้าวนาปีของเกษตรกรในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 32(1): 39-46.
นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์. 2557. ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผักปลอดภัย. วารสาร มฉก.วิชาการ 18(35): 107-117.
มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://royalprojectthailand.com/ maethanuier. (8 กันยายน 2558).
ยุทธพล ทองปรีชา และ ดุษฎี ณ ลำปาง. 2554. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 27(1): 1-10.
Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. Harper and Row, New York.