ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Main Article Content

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
วรางคณา กิจพิพิธ
ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์
ศราวุธ ม่วงเผือก
เอกกมล กมลลาภวรกุล
นาฏยา แบ่งลาภ
เสาวภา เขียนงาม

บทคัดย่อ

การทดลองนี้ศึกษาผลของการเสริมซินไบโอติกส์ (ซินแบค®) ในน้ำดื่มของไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้ปรากฏของโภชนะ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก จุลินทรีย์ในไส้ตัน ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ องค์ประกอบของกรดไขมันและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช้ไก่พันธุ์ Ross 308® จำนวน 180 ตัว (เพศผู้ 90 ตัว และ เพศเมีย 90 ตัว) วางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design: CRD) มีทั้งหมด 3 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้ำ รวมทั้งหมด 9 หน่วยทดลอง ตามโปรแกรมการเสริมซินไบโอติกส์ (ซินแบค®) ในน้ำดื่มของไก่เนื้อ ได้แก่ โปรแกรมควบคุม โปรแกรมที่ 1 และ โปรแกรมที่ 2 โดยไก่เนื้อจะได้รับน้ำและอาหารอย่างเต็มที่ ผลการทดลองพบว่าการย่อยได้ปรากฏของเยื่อใยหยาบและพลังงานรวมในอาหารไก่เนื้อแปรผันตรงกับระดับเสริมซินไบโอติกส์ในน้ำดื่มของไก่เนื้อที่เพิ่มขึ้น (P<0.05) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการย่อยได้ปรากฏของโปรตีนรวมและไขมันรวมในอาหารไก่เนื้อ (P<0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าการเสริมซินไบโอติกส์ในน้ำดื่มของไก่เนื้อสามารถช่วยเพิ่มความสูงและเพิ่มพื้นที่ผิววิลลัสของลำไส้เล็กส่วนต้นของไก่เนื้อ (P<0.05) รวมทั้งการเพิ่มจำนวน Lactic acid bacteria (Lactobacillus + Bifidobacterium spp.) และ Enterococci ในไส้ตัน หากแต่การเสริมซินไบโอติกส์ในน้ำดื่มของไก่เนื้อไม่มีผลต่อสมรรถนะการผลิต (P>0.05) รวมถึงไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วน คุณภาพทางกายภาพของเนื้อไก่ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (P>0.05) การเสริมซินไบโอติกส์ด้วยโปรแกรมที่ 2 ในน้ำดื่มของไก่เนื้อสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล แต่จะเพิ่มการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อน รวมทั้งกรดไขมันชนิด omega-6 และ omega-9 ในเนื้อไก่สูงสุด (P<0.01) การทดลองนี้สรุปได้ว่าเสริมซินไบโอติกส์ด้วยโปรแกรมที่ 2 ในน้ำดื่มของไก่เนื้อ มีศักยภาพในการเพิ่มการย่อยได้ของโภชนะในอาหาร ช่วยพัฒนาสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กส่วนต้น ปรับนิเวศวิทยา ของจุลินทรีย์ในไส้ตัน ลดระดับคอเลสเตอรอล และเพิ่มการสะสมกรดไขมันชนิด omega-6 และ 9 ในเนื้อ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี กฤติยา เลิศชุณหเกียรติ จิรัฎฐ-วัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ และวรางคณา กิจพิพิธ. 2557. ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ (แบคโตแซค®) ในน้ำดื่มต่อการย่อยได้ของโภชนะ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก เปอร์เซ็นต์ซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ. แก่นเกษตร 42(2): 221-230.
วรรณพร ทะพิงค์แก. 2557.ทางเลือกในการทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับปศุสัตว์. วารสารเกษตร 30(2): 201-212.
สุจิตรา หาคม สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน บัณฑิตย์ เต็งเจริญ-กุล เยาวมาลย์ ค้าเจริญ. 2558. ประสิทธิภาพของการใช้เศษเนื้อในเมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วบด (DCOM) ทดแทนเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็ม (FFSBM) ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในอาหารไก่เนื้อ แก่นเกษตร 43(พิเศษ 1): 26-29.
Abdalqader, A., A. R. Al-Fataftah and G. Das. 2013. Effects of dietary Bacillus subtilis and inulin supplementation on performance, eggshell quality, intestinal morphology and microflora composition of laying hens in the late phase of production. Animal Feed Science and Technology 179: 103-111.
Alander, M., J. Matt, W. Kneifel, M. Johansson, B. Kogler, R. Crittenden, T. Mattila-Sandholm and M. Saarela. 2001. Effect of galacto-oligosaccharide supplementation on human faecal microflora and on survival and persistence of Bifidobacterium lactis Bb-12 in the gastrointestinal tract. International Dairy Journal 11: 817-825.
Amerah A. M., A. Quiles, P. Medel, J. Sanchez, M. J. Lehtinen and M. I. Gracia. 2013. Effect of pelleting temperature and probiotic spplementation on growth performance and immune function of broilers fed maize/soy-based diets. Animal Feed Science and Technology 180: 55-63.
Ao, X. J., S. Yoo, T. X. Zhou, J. J. P. Wang, Q. W. Meng, L. Yan, J. H. Cho and I. H. Kim. 2011. Effects of fermented garlic powder supplementation on growth performance, blood profile and breast meat quality in broilers. Livestock Science 141: 85-89.
AOAC. 1995. Official Method of Analysis. 19th Edition. Association of Official Analytical Chemist, Washington, DC.
Awad, W. A., K. Ghareeb, S. Abdel-Raheem and J. BÖhm. 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and symbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chicken. Poultry Science 88: 49-55.
Awad, W., K. Ghareeb and J. BÖhm. 2008. Intestinal structure and function of broiler chickens on diets supplemented with a symbiotic containing enterococcus feacium and oligosaccharide. International Journal of Molecular Sciences 9: 2205-2216.
Awad, W. A., J. BÖhm. E. Razzazi-fazeli, K. Ghareeb and J. Zentek. 2006. Effects of addition of a probiotic Microorganism to broiler diets contaminated with deoxynivalenol on performance and histological of intestinal villi of broiler chicken. Poultry Science 85: 974-979.
Daneshmand, A., G. H. Sadeghi, A. Karimi and A. Vaziry. 2011. Effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) with and without prebiotic on growth performance and some blood parameter of male broilers. Animal Feed Science and Technology 170: 91-96.
de Verse, M. and J. Screzenmeir. 2008. Probiotics, prebiotics, and synbiotics. Food Biotechnol. 111: 1-66.
Farnworth E. R., 2001. Probiotics and prebiotics, In: Wildman, R.E.C. (Ed.), REC Handbook of Nutraceuticals and Functional Food, CRC press, Boca raton, USA, 407-422.
Ghasemi P. A., M. Fatahi, L. Craker and H. Shirmardi. 2014. Chemical composition and bioactivity of essential oils of Hypericum helianthemoides, Hypericum perforatum and Hypericum scabrum. Pharmaceutical Biology 52: 175-181.
Gibson G. R. and M. B. Roberfroid. 1995. Dietary modulation of the human colonic microflora: introducing the concept of prebiotic. Journal of Nutrition 125: 1401-1412.
Giannenas, I., D. Tontis, E. Tsalie, E. F. Chronis, D. Doukas and I. Kyriazakis. 2010. Influence of dietary mushroom Agaricus bisporus on intestinal morphology and microflora composition on broiler chickens. Research in Veterinary Science 89: 78-84.
Gomes, A. M. P. and F. X. Malcata.1999. Bifidobacteriun spp. and Lactobacillus acidofilus: Biologicl, biochemical, technological and therapeutical properties relevant for use as probiotic. Trends in Food Science and Technology 10:139-157.
Haddadin M. S., S. M. Abdulrahim, E. A. Hashlamoun and R. K. Robinson. 1996. The effects of Lactobacillus acidophilus on production and purification of total lipided from animal tissue. Poultry Science 75: 491-494.
Hassanpour, H., A. Zamani Moghaddam, M. Khosravi and M. Mayahi. 2013. Effects of symbiotic on the intestinal morphology and humoral immune response in broiler chickens. Livestock Science 153: 116-122.
Hossain, M. E., G. W. Kim, S. K. Lee and C. J. Yang. 2012. Growth performance, meat yield, oxidative stability, and fatty acid composition of meat from broiler fed diets supplemented with a medicinal plant and probiotics. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25(8): 1159-1168.
Huang, C. T., C. J. Workman, D. Flies, X. Pan, A. L. Marson and G. Zhou. 2004. Role of LAG-3 in regulatory T cells. Immunity 21: 503-513.
Jung, S. J., R. Houde, B. Baurhoo, X. Zhao and B. H. Lee. 2008. Effects of galacto-oligosaccharides and a Bifidobacteria lactis-based probiotic strain on the growth performance and fecal microflora of broiler chickens. Poultry Science 87: 1694-1699.
Kalavathy, R., N. Abdullah, S. Jalaludin, M. Wong and Y. W. Ho. 2009. Effects of Lacctobacilus cultures on performance of laying hens, and total cholesterol, lipid and fatty acid composition of egg yolk. Journal of the Science of Food and Agriculture 89: 482-486.
Khaksefidi, A. and Sh. Rahimi. 2005. Effect of probiotic inclusion in the diet of broiler chicken on performance, feed efficiency and carcass quality. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 18(8):1153-1156.
Lepage, G. and C. C. Roy. 1986. Direct transesterification of all classes of lipids in a one-step reaction. Journal of Lipid Research 27: 114-120.
Li, L. L., Z. P. Hou, T. J. Li, G. Y. Wu, R. L. Huang, Z. R. Tang, C. BB. Yang, J. Gong, H. Yu and X. F. Kong. 2008. Effects of dietary probiotic supplementation on ileal digestibility of nutrients and growth performance in 1 to 42 day old broilers. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 35-42.
Liu, X., H. Yan, L. Lv, Q. xu, C. Yin, K. Zhang, P. Wang and J. Hu. 2012. Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented with Bacillus licheniformis in drinking water. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25(5): 682-689.
Lutfullah, G., T. Akhtar, I. Ahmad, M. M. A. K. Khattak, F. E. Durrani and M. S. Qureshi. 2011. Effects of probiotic on the intestinal morphology with special reference to the growth of broilers. Journal of the Chemical Society of Pakistan 33: 129-133.
Mikulski, D., J. Jankowski, J. Naczmanski, M. Mikulska and V. Demey. 2012. Effects of dietary probiotic (Pediococcus acidilactici) supplementation on performance, nutrient digestibility, egg traits, egg yolk cholesterol, and fatty acid profile in laying hens. Poultry Science 91: 2691-2700.
Mountzouris, K. C., P. Tsirsikos, I. Palamidi, A. Arvanniti, M. Mohnl, G. Schatmayr and K. Fegeros. 2010. Effect of probiotic inclusion level in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulin, and cecal microflora composition. Poultry Science 89: 588-593.
NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. (9th Ed.). Washington, D. C.
Okasaki, M., S. Fujikawa and N. Matumoto. 1990. Effect of xylooligosaccharide on growth of bifidobacteria. Bifidobacteria Microb. 9: 289-295
Pelicano, E. R. L., P. A. Souza, H. B. A. Souza, A. Oba, M. M. Boiago, N. M. B. L. Zeola, A. M. Scatolini, V. A. Bertanha and T. M. A. Lima. 2005. Carcass and cut yields and meat qualitative traits of broilers fed diets containing probiotics and prebiotics. Brazilian Journal of Poultry Science 7: 169-175.
R Core Team. 2013. R. A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http:/www.R-project.org/
Sakamoto, K., H. Hirose, A. Onizuka, M. Hayashi, N. Futamura, Y. Kawamura and T. Ezaki. 2000. Quantitative study of change in intestinal morphology and mucous jel on total parenteral nutrition in rats. Journal of Surgical Research 94: 99-106.
Sako, T., K. Matsumoto and T. Ryuichiro. 1999. Recent progress on research and application of non-digestible galacto-oligosaccharides. International Dairy Journal 9: 69-80.
Sharifi, S. D., A. Dibamerhr, H. Lotfollahian and B. Baurhoo. 2012. Effects of flavomycin and probiotic supplementation to diets containing different sources of growth performance, intestinal morphology, apparent metabolizable energy, and fat digestibility in broiler chickens. Poultry Science 91: 918-927.
Silzewska, K., A. Nowak, Z. Libudzisz and J. Blasiak. 2010. Probiotic preparation reduced the fecal water genotoxicology in chickens fed with aflatoxin B1 contamination fodder. Research in Veterinary Science 89: 391-395
Smirnov, A., R. Perez, E. Amit-Romach, D. Sklan and Z. Uni. 2005. Mucin dynamic and microbial population in chicken small intestine are change by dietary probiotic and antibiotic growth promoter supplementation. Journal of Nutrition 135-187.
St-Onge, M. P., E. R. Farnworth and PP. J. H. Jones. 2000. Consumption of fermented and nonfermented dairy products: effects on cholesterol concentrations and metabolism. American Journal of Clinical Nutrition 71: 674-681.
Steel, R. G. D. and J. H. Torrie. 1992. Principles and procedure statistic. 2nd Edn., McGrew-Hill Book Co., Inc., Singapore.
Teshfam, M., M. J. Gharagozlou, J. Saramodi and H. Hassanpour. 2006. Morphological alteration of the small intestine mucosa following oral administration of cadmium in broiler chickens. Journal of Applied Animal Research 29: 65-68.
Tsirtsikos, P., K. fegeros, C. Balaskas, A. Kominakis, and K. M. Mountzouris. 2012. Dietary probiotic inclusion level modulates intestinal mucin composition and mucosal morphology on broilers. Poultry Science 91: 1860-1868.
Yalcin, S., S. Yalcin, K. Cakin, O. Eltan and L. Dagasan. 2010. Effects of dietary yeast autolysate (Saccharomyces cereviceae) on performance, egg trait, egg cholesterol content, egg yolk fatty acid composition and humeral immune response of laying hens. Journal of the Science of Food and Agriculture 90: 1695-1701.
Zhang, Z. F., T. X. Zhou, X. Ao and I. H. Kim. 2012. Effect of ß-glucan and Bacillus subtilis on growth performance, blood profile, relative organ weight and meat quality in broilers fed maize-soybean meal based diets. Livestock Science 150: 419-424.
Zhou, X., Y. Wang, Q. Gu and W. Li. 2010. Effect of dietary probiotic, Bacillus coagulans, on growth performance, chemical composition, and meat quality of Guangxi Yellow chicken. Poultry Science 89: 588-593.
Zubillaga, M., R. Weill, E. Postaire, C. Goldman, R. Caro and J. Boccio. 2001. Effect of probiotic and functional foods and their use in different diseases. Nutrition Research 21: 569-579.