สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่นผมขอแจ้งข่าวดีปลายปี พ.ศ. 2558 ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้อ่านทุกท่านว่า Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ที่เป็นองค์กรจัดมาตรฐานคุณภาพวิชาการของวารสารประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดคุณภาพวารสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าวารสารเกษตรได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factors (IF) ปี พ.ศ. 2557 เป็น 0.177 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองบรรณาธิการตลอดจนนักวิจัยทุกท่าน เพราะการที่วารสารได้รับการประเมิน TCI กลุ่มที่ 1 มีผลถึงปี 2562 (รวมระยะเวลา 5 ปี) นอกจากนี้ยังจะได้รับการผลักดันไปสู่ ASEAN Citation Index (ACI) อีกด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่คุณภาพที่ทุกท่านคาดหวัง ทางวารสารจะให้สิทธิ์ในการตีพิมพ์เร็วขึ้นสำหรับบทความที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยตื่นตัวพร้อมรับ AEC และเป็นการเตรียมวารสาร เข้าสู่ ACI อีกด้วย ซึ่งเน้นย้ำบทความวิจัยที่มีคุณภาพดี ต้องแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้ค้นพบจากการทดลองของท่าน

สำหรับวารสารเกษตร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 นี้มีบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความปริทัศน์ 1 เรื่อง ในสาขาพืชสวน 2 เรื่อง พืชไร่ 2 เรื่อง กีฏวิทยา 2 เรื่อง โรคพืช 3 เรื่อง และสัตวศาสตร์ 4 เรื่อง ซึ่งบทความเหล่านี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะได้เห็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทางวารสารขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ได้แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางวงวิชาการและหวังว่าคงได้รับการอนุเคราะห์จากท่านต่อไปในอนาคต

พบกันใหม่ในฉบับหน้าย่างเข้าสู่ปีที่ 32 ครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-31

ความสามารถในการผสมข้ามสกุลย่อยของ กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิด

วิชรุจญ์ ทองคำ, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ณัฐา โพธาภรณ์

241-249

ความหลากหลายของแมลงและแมงมุม ในนาข้าวเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

วีรยุทธ สร้อยนาค, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, สมชาย ธนสินชยกุล, วิชัย สรพงษ์ไพศาล, คณิตา เกิดสุข

281-290

การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

อารยา บุญศักดิ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

291-299

ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วรางคณา กิจพิพิธ, ชวลิต ผึ้งปฐมภรณ์, ศราวุธ ม่วงเผือก, เอกกมล กมลลาภวรกุล, นาฏยา แบ่งลาภ, เสาวภา เขียนงาม

349-366