การชักนำให้เกิดต้นแฮพลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงรังไข่ของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ Rathu Heenati/KDML105//Chai Nat 1

Main Article Content

โสภณ บุญธรรม
ธีรยุทธ ตู้จินดา
ณัฐา โพธาภรณ์
ประสาทพร สมิตะมาน

บทคัดย่อ

จากการชักนำให้เกิดแคลลัสจากรังไข่ของข้าวลูกผสมกลับรุ่นที่ BC4F3 ที่ได้จาก Rathu Heenati/KDML105 //Chai Nat 1 จำนวน 2 สายพันธุ์  บนอาหาร N6 ที่เติมออกซินและไซโทไคนินร่วมกัน พบว่าบนอาหารสูตร N6 ที่เติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, 2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไคนีทิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, CH 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  และมอลโทส 40 กรัมต่อลิตร เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของรังไข่มากที่สุด  โดยให้เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส 11.00 และ 6.60 เปอร์เซ็นต์ในข้าวสายพันธุ์ CH75 และ CH71 ตามลำดับ อัตราการเกิดต้นสีเขียวจากรังไข่ 7.46 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสูตร  MS ที่เติม BAP 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, NAA  0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, CH  500 มิลลิกรัมต่อลิตร และซูโครส  30 กรัมต่อลิตร โดยต้นสีเขียวที่ได้จากเพาะเลี้ยงรังไข่ทั้งหมดแสดงลักษณะที่เป็นต้นแฮพลอยด์ มีจำนวนโครโมโซมเพียงชุดเดียว ซึ่งสามารถยืนยันจากการนับจำนวนโครโมโซมและการตรวจสอบชั้นเอพิเดอร์มิสของใบ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา. 2524. หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 109 หน้า.
Bindeshwar S. P., R. K. Niroula and H. P. Bimb. 2007. Culture of embryo with a segment of ovary Improved germination and crossability of distant hybrids in indica rice. Scientific World 5 (5): 46-50.
Chen, C., H. Xiao, W. Zhang, A. Wang, Z. Xia, X. Li, W. Zhai, Z. Cheng and Z. Zhu. 2006. Adapting rice anther culture to gene transformation and RNA interferenc. Science in China Series C: Life Sciences 49: 414-428.
Chu, C. C., C. C. Wang, C. S. Sun, C. Hsu, K. C. Yin, C. Y. Chu and F. Y. Bi. 1975. Establishment of an efficient medium for anther culture of rice through comparative experiment on the nitrogen sources. Scientia Sinica 18: 659-668.
Chu, C. C. 1978. The N6 medium and its application to anther culture of cereal crops. pp. 43-50. In: Proceedings of Symposium on Plant Tissue Culture. Science Press, Peking.
Chu, Q. R., H. X. Cao and S. Linscombe. 1977. A novel medium for induction of embryogenic callus in rice anther culture of Southern US crosses. Rice Biotechnology Quarterly 32: 19-20.
De Beauville, A. M. 1980. Obtention haploides in vitro a partir d'ovaires non fecondes de riz, Oryza sativa L. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences. Serie D 296: 489-492.
Huang, Q. F., H. Y. Yang. and C. Zhou. 1982. Embryological observations on ovary culture of unpollinated young flowers in Hordeum vulgare L. Acta Botanica Sinica 24: 295-300.
Kharabian, A. and A. Darabi. 2005. Characterization of some chromosomal aberrations in regenerated rice plants (Oryza sativa). Plant cell, Tissue and Organ Culture 83: 161-168.
Kuo, C. S. 1982. The preliminary studies on culture of unfertilized ovary of rice in vitro. Acta Botanica Sinica 24: 33-38.
Toriyama, K., K. Hinata and T. Sasaki. 1986. Haploid and diploid plant regeneration from protoplasts of anther callus in rice. Theoretical and Applied Genetics 73(1): 16-19.
Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15(3): 473-497.
Raina, S. K. 1989. Tissue culture in rice improvement: Status and potential. Advances in Agronomy 42: 339-397.
Rongbai, L., M. P. Pandey, G. K. Garg, S. K. Pandey, D.K. Dwivedi and Ashima. 1998. Development of a technique for in vitro unpollinated ovary culture in rice, Oryza sativa L.. Euphytica 104: 159-166.
Uchimiya, H., T. Kameya and N. Takanashi. 1971. In vitro culture of unfertilized ovules in Solanum melongena and Zea mays. Japanese Journal of Breeding 21: 247-250.
Yang, H. Y. and C. Zhou. 1982. In vitro induction of haploid plants from unpollinated ovaries and ovules. Theoretical and Applied Genetics 63(2): 97-104.
Zhou, C. and H.Y. Yang. 1980. In vitro induction of haploid plantlets from unpollinated young ovaries of Oryza sativa L.. Acta Genetica Sinica 7: 287-288.
Zhou, C. and H. Y. Yang. 1981a. Induction of haploid rice plantlets by ovary culture. Plant Science Letters 20: 231-237.
Zhou, C. and H. Y. Yang. 1981b. Studies on the in vitro induction of callus from embryo sac of rice. Hereditas 3(5): 10-12.
Zhou, C. and H. Y. Yang. 1981c. In vitro embryogenesis in unfertilized embryo sacs of Oryza sativa L. Acta Botanica Sinica 23: 176-180.