สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่นผมขอแจ้งข่าวดีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้อ่านทุกท่านว่า Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ที่เป็นองค์กรจัดมาตรฐานคุณภาพวิชาการของวารสารประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดคุณภาพวารสาร ประจำปี 2558 ปรากฏว่าวารสารเกษตรได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factors (IF) ปี 2557 เป็น 0.177 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองบรรณาธิการตลอดจนนักวิจัยทุกท่าน เพราะการที่วารสารได้รับการประเมิน TCI กลุ่มที่ 1 มีผลถึงปี 2562 (รวมระยะเวลา 5 ปี) นอกจากนี้ยังจะรับการผลักดันไปสู่ ASEAN Citation Index (ACI) อีกด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่คุณภาพที่ทุกท่านคาดหวัง ทางวารสารจะให้สิทธิ์ในการตีพิมพ์เร็วขึ้น ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยตื่นตัวพร้อมรับ AEC และเป็นการเตรียมวารสาร เข้าสูj ACI อีกด้วย

สำหรับวารสารเกษตร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 นี้มีบทความวิจัย 12 เรื่อง และบทความปริทัศน์ 1 เรื่อง ในสาขาพืชสวน 2 เรื่อง พืชไร่ 2 เรื่อง กีฏวิทยา 2 เรื่อง โรคพืช 3 เรื่อง และสัตวศาสตร์ 4 เรื่อง ซึ่งบทความเหล่านี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะจะได้เห็นองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทางวารสารขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ได้แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน เมื่อให้เกิดประโยชน์ทางวงวิชาการและหวังว่าคงได้รับการอนุเคราะห์จากท่านต่อไปในอนาคต

พบกันใหม่ในฉบับหน้าย่างเข้าสู่ปีที่ 32 ครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-03

ผลของการเสริมหนอนนกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ต้นทุนและผลตอบแทน ของการเลี้ยงเม่นแคระ

ณันญรัตน์ คุ้มครอง, กมลพรรณ เจือกโว้น, โสภณ บุญล้ำ, พีรวัจน์ ชูเพ็ง

135-143

การชักนำให้เกิดต้นแฮพลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงรังไข่ของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ Rathu Heenati/KDML105//Chai Nat 1

โสภณ บุญธรรม, ธีรยุทธ ตู้จินดา, ณัฐา โพธาภรณ์, ประสาทพร สมิตะมาน

145-153

สัณฐานวิทยาเมล็ดและสารประกอบโพลีฟีนอลของลำไย

สุรินทร์ นิลสำราญจิต, สุริยา ตาเที่ยง

167-175

ชีววิทยาของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของ สารฆ่าแมลงสำหรับการควบคุมในมะเขือม่วง

จริยา สีดวงแก้ว, จิราพร กุลสาริน, ไสว บรูณพานิชพันธุ์, สิริญา คัมภิโร

193-201