การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

อรรถพร จันทร์ดี
วีณัน บัณฑิตย์
ณัฐา โพธาภรณ์

บทคัดย่อ

กล้วยไม้เอื้องนางลมเป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก มีการกระจายพันธุ์ที่ประเทศอินเดีย เนปาล พม่า และไทย โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดมาขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ โดยทำการผสมเกสรกล้วยไม้เอื้องนางลมเป็นเวลา 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ แล้วนำเมล็ดมาย้อมด้วยสี lacto - propionic orcein เพื่อตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ด เมื่อเพาะเมล็ดบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า ฝักที่มีอายุ 6 สัปดาห์ไม่มีการงอกของเมล็ด ส่วนฝักที่มีอายุ 12 สัปดาห์มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่สูงที่สุด จากนั้นทำการย้ายต้นกล้วยไม้เอื้องนางลมลงในอาหารสูตร ½ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด ได้แก่ NAA BA Kinetin และน้ำมะพร้าว พบว่า เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม NAA 0.5 และ 1.0 ppm เป็นเวลา 120 วัน กล้วยไม้เอื้องนางลมมีความสูงของลำลูกกล้วยที่มากที่สุด ในขณะที่จำนวนยอดของกล้วยไม้เอื้องนางลมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Basker, S. and V. Narmatha Bai. 2010. In vitro propagation of an epiphytic and rare orchid Eria bambusifolia Lindl. Research in Biotechnology 1: 15-20.

Das, M.C., S. Kumaria and P. Tandon. 2008. In vitro Propagation and Conservation of Dendrobium lituiflorum Lindl Through Protocorm-like Bodies. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 17(2): 177-180.

Inwong, M. 2010. Intersectional crossability of Thai and commercial Dendrobium cultivar. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 66 p. (in Thai)

Johansen, B. 1990. Incompatibility of Dendrobium (Orchidaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 103(2): 165-196.

Kuichucheep, A. 2011. Utilizing coconut water mixed bio - extracted water as plant supplements for soybean production. M.S. (Environmental Management) Thesis. National Institute of Development Administration, Bankok. 170 p. (in Thai)

Kumar, P., G.S. Rawat and H.P. Wood. 2011. Diversity and Ecology of Dendrobiums (Orchidaceae) in Chotanagpur Plateau, India. Taiwania 56(1): 23-36

Murashige, T. and F. Skoog. 1962. A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum 15: 473-497.

Parthibhan, S., M.V. Rao and T.S. Kumar. 2015. In vitro regeneration from protocorms in Dendrobium aqueum Lindley - An imperiled orchid. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 13(2): 227-233.

Pinheiro, F., D. Cafasso, S. Cozzolino and G. Scopece. 2015. Transitions between self-compatibility and self-incompatibility and the evolution of reproductive isolation in the large and diverse tropical genus Dendrobium (Orchidaceae). Annals of Botany 116(3): 457-467.

Piyatrakul, P. and P. Apavatjrut. 2004. Affect of Pod Age on Seed Germination of Habenaria rhodocheila Hance in Aseptic Conditions. Journal of Agriculture 20(3): 230-235. (in Thai)

Pradhan, S. and B. Pant. 2009. In vitro seed germination in Cymbidium elegans Lindl. and Dendrobium densiflorum Lindl. ex Wall. (Orchidaceae). Journal of Plant Science 6: 100-102.

Prasertsongskun, S. and S. Ma. 2009. Effect of plant growth regulator on plant tissue culture of Dendrobium hercoglossum Rchb.f. Journal of Yala Rajabhat University 4(2): 85-91. (in Thai)

Ramesh, T., P. Renganathan and M. Prabhakaran. 2019. In vitro studies on Dendrobium fimbriatum Hk.F - An endangered orchid. Journal of Applied and Advanced Research 4(4): 100- 103.

Santarunai, N. 2015. Effect of Medium and Plant Growth Regulator on Development and (Dendrobium friedericksianum Rchb. f.) of Orchid In vitro. The National Conference and Research Presentation 2: 155-162. (in Thai)

Subthira,T., S. Suntaranond and S. Bunnag. 2013. Effects of plant growth regulator on in vitro culture of Dendrobium aphyllum (Roxb.). KKU Research Journal (Graduate Studies) 13(1): 1-13. (in Thai)

Supinrach, S. and I. Supinrach. 2014. Effects of IBA and NAA on Rooting for the Orchid Plantlet Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ‘Cartoon’. Thai Science and Technology Journal 22(4): 507-514. (in Thai)

Surapha, K., K. Sareetid, M. Srinongnooch, T. Sri-in and K. Tangjitman. 2017. Effect of NAA (Naphthalene Acetic Acid) and IBA (Indolebutyric Acid) concentration on rooting of Grammatophyllum specinocum BL. shoot in Vitro. KRU National Academic Conference 5: 166-173. (in Thai)

Tipchote, A. and A. Kongbangkerd. 2010. Effect of sericin on growth and development of protocorm of Grammatophyllum speciosum Bl. NU International Journal of Science 6(2): 221-229. (in Thai)

Udomdee, W., P.J. Wen, C.Y. Lee, S.W. Chin and F.C. Chen. 2014. Effect of sucrose concentration and seed maturity on in vitro germination of Dendrobium nobile hybrids. Plant Growth Regulation 72(3): 249-255.

Wongnan, O. 2010. Intersectional crossability of some Cymbidium species. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 85 p. (in Thai)