วารสารเกษตรฉบับนี้เป็น ปีที่ 37  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม -
สิงหาคม ปี พ.ศ. 2564   ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหา
สาระที่เข้มข้น จำนวน 10 เรื่อง  ซึ่งประกอบด้วยบทความทางวิชาการ
จากสาขาวิชาพืชสวน จำนวน 5 บทความ สาขาปฐพีศาสตร์ จำนวน 2
บทความ  สาขากีฏวิทยา  จำนวน 2 บทความ  และ สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 บทความ

วารสารเกษตร   ขอขอบพระคุณนักวิชาการและนักวิจัยทางการเกษตรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจตีพิมพ์ผลงานและสนใจติดตามผลงานวิจัยในวารสารมาโดยตลอด   และหากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ที่จะทำให้วารสารเกษตรมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: agjournal22@gmail.com ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ  ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

เผยแพร่แล้ว: 2021-05-27

การเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องนางลมในสภาพปลอดเชื้อ

อรรถพร จันทร์ดี, วีณัน บัณฑิตย์ , ณัฐา โพธาภรณ์

149-157

การวิเคราะห์พันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีแดงสิงขร

วิชรุจญ์ ทองคำ, ณัฐา โพธาภรณ์ , ฉันทลักษณ์ ติยายน, วีณัน บัณฑิตย์

159-168

ผลผลิตในรอบปีของปาล์มน้ำมัน 8 สายพันธุ์ทางการค้า

ธีรภาพ แก้วประดับ , ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ศุภัครชา อภิรติกร, ธีรพล ฆังคมณี , จารี ทองสกูล

169-177

การตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าว

รุ่งนภา วงษ์สกุล, วิภา หอมหวล, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข

207-216

พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

ชโลทร หลิมเจริญ, วิภา หอมหวล, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน, คณิตา เกิดสุข

217-226

การจำแนกระบบการทำฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดสตูล

ฐิตินันท์ โสระบุตร, วิโชติ จงรุ่งโรจน์, ปิ่น จันจุฬา

227-241