การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปทุมมาลานนาสโนว์

Main Article Content

อภิรัฐ บัณฑิต
กนกวรรณ ปัญจะมา
ชาติชาย เขียวงามดี
โสระยา ร่วมรังษี
ภารดี ธรรมาภิชัย

บทคัดย่อ

วัชพืชเป็นปัญหาสำคัญในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของการปลูกปทุมมา ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนด้านแรงงานในการกำจัดวัชพืชที่ค่อนข้างสูง การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกช่วยในการลดต้นทุนด้านแรงงานได้ อย่างไรก็ตามการใช้สารกำจัดวัชพืชอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบหลังจากใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของปทุมมาลานนาสโนว์ ตลอดจนการควบคุมวัชพืช รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มของกรรมวิธีการใช้สารแต่ละชนิด ผลการทดลองพบว่า การพ่นสาร atrazine อัตรา 270 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, indaziflam อัตรา 10 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, isoxaflutole + cyprosulfamide อัตรา 9.6 + 9.6 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, oxyfluorfen อัตรา 47 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่, pendimethalin อัตรา 198 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และ sulfentrazone อัตรา 115 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สามารถควบคุมวัชพืชโดยรวม 14 วันหลังพ่นสาร ได้เฉลี่ยเท่ากับ 74.5 % และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ส่งผลเสียหายต่อการงอก ความสูง ความกว้างใบ การคลี่ใบแรก และน้ำหนักแห้งของปทุมมาลานนาสโนว์ 21 วันหลังพ่นสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกรรมวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก พบว่า การพ่นสาร atrazine ให้ผลลัพธ์ที่มีความคุ้มค่ากับต้นทุนมากที่สุด จากข้อมูลพื้นฐานทางด้านการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ความสามารถในการควบคุมวัชพืชของสาร และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกรรมวิธี ชี้ให้เห็นว่าควรเลือกใช้สาร atrazine ในการควบคุมวัชพืชก่อนงอกในแปลงปทุมมาลานนาสโนว์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bharty, S. and P. Kumar. 2017. Effect of integrated weed management in turmeric (Curcuma longa L.) - A review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 6(Suppl.1): 707-716.

Bundit, A. 2019. Evaluation of preemergence herbicide efficacy for weed control in sugarcane field. Journal of Agriculture 35(3): 413-423. (in Thai)

Ekeleme, F., A. Dixon, G. Atser, S. Hauser, D. Chikoye, P.M. Olorunmaiye, A. Olojede, S. Korie and S. Weller. 2020. Screening preemergence herbicides for weed control in cassava. Weed Technology 34(5): 735-747.

Eshetu, T., M. Adissu and F. Asfaw. 2015. Effect of weed management methods on the growth and yield of turmeric in Metu, Illubabor, Ethiopia. International Journal of African and Asian Studies 11: 115-119.

Hossain, M.A. 2005. Agronomic practises for weed control in turmeric (Curcuma longa L.). Weed Biology and Management 5: 166-175.

Hutchinson, E. 2017. Principles of Microeconomics. 1st ed. University of Victoria (Uvic), Canada. 549 p.

Kamenetsky, R. and H. Okubo. 2013. Ornamental Geophytes: From Basic Science to Sustainable Production. CRC Press, New York. 598 p.

Khalil, Y., K. Flower, K.H.M. Siddique and P. Ward. 2019. Rainfall affects leaching of pre-emergent herbicide from wheat residue into the soil. PLoS ONE 14(2): e0210219, doi: 10.1371/journal.pone.0210219.

Matte, W.D., S.D. Cavalieri, C.S. Pereira, F.S. Ikeda and W.B. Costa. 2019. Residual activity of diclosulam applied to soybean on cotton crop in succession. Planta Daninha 37: e019181370, doi: 10.1590/s0100-83582019370100016.

Mahajan, G. and B.S. Chauhan. 2021. Interference of wild oat (Avena fatua) and sterile oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana) in wheat. Weed Science 69(4): 485-491.

Pannacci, E., M. Farneselli, M. Guiducci and F Tei. 2020. Mechanical weed control in onion seed production. Crop Protection 135: 105221, doi: 10.1016/j.cropro.2020.105221.

Rahman, A., B. Burney, J.M. Whitham and B.E. Manson. 1976. A comparison of the activity of herbicides in peat and mineral soils. New Zealand Journal of Experimental Agriculture 4(1): 79-84.

Singh, S.P., V.P. Singh, R.C. Nainwal, N. Tripathi and A. Kumar. 2009. Efficacy of diclosulam on weeds and yield of soybean. Indian Journal of Weed Science 41(3&4): 170-173.

Vanhala, P., D. Kurstjens, J. Ascard, A. Bertram, D.C. Cloutier, A. Mead, M. Raffaelli and J. Rasmussen. 2004. Guidelines for physical weed control research: flame weeding, weed harrowing and intra-row cultivation. pp. 194-225. In: Proceedings of the 6th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Lillehammer.

Vichailak, O. 2005. Siam Tulip (Curcuma alismatifolia). Agricultural Co-operative Federation of Thailand Press, Bangkok. 131 p. (in Thai)