สวัสดีปีใหม่ 2565 ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2565 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยทั้งหมด  จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วยบทความ สาขาพืชสวน 4 เรื่อง สาขาพืชไร 3 เรื่อง  สาขาโรคพืช 1 เรื่อง  สาขาสัตวศาสตร์ 4 เรื่อง และสาขาผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-31

สัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมข้ามระหว่างลิลีตัดดอกและลิลีกระถาง

จีระวัฒน์ นุธรรม, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ณัฐา โพธาภรณ์

1-13

การคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะการผสมตัวเองไม่ติดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสม

ธีรวัฒน์ สีทอง, มณีฉัตร นิกรพันธุ์, ณัฐา โพธาภรณ์ , จานุลักษณ์ ขนบดี, จุฑามาส คุ้มชัย

15-25

ผลของอุณหภูมิและต้นแบบชีวภัณฑ์จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus siamensis RFCD306 ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ

ปฐมพร ไชยะ, เจนจิรา บุญรักษา, เอมลิน พิพัฒนภักดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, อรอุมา เรืองวงษ์, ดนัย บุณยเกียรติ, พิมพ์ใจ สีหะนาม

27-40

การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปทุมมาลานนาสโนว์

อภิรัฐ บัณฑิต, กนกวรรณ ปัญจะมา, ชาติชาย เขียวงามดี , โสระยา ร่วมรังษี, ภารดี ธรรมาภิชัย

77-87

ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดราบางชนิดในการยับยั้งการงอกและการมีชีวิตของสปอร์ราแป้งสตรอว์เบอร์รี

รวิพล ต่ายคง, วิศิษฐ์ เจริญอึ๊ง, ทิพย์ประภา พรมเทพ, มนัญชยา บุญตัว, เกวลิน คุณาศักดากุล

89-98

การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, องอาจ ส่องสี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, กัญญารัตน์ พวกเจริญ, คาซูทากะ อูเมทสุ

99-107

การเปรียบเทียบระดับการเติม Pediococcus pentosaceus สำหรับอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก ต่อคุณภาพการหมัก คุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ในหลอดทดลอง

ณัชชา เกษพานิช, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, ทศพล มูลมณี, ก ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ , พงศ์ธร คงมั่น

109-121

ผลของมันเส้นบดหมักยีสต์ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตค่าชีวเคมีในเลือดและลักษณะซากของไก่เนื้อ

สุวิทย์ ทิพอุเทน, อรรถพล คำดำ, เต็มศิริ บุญเรือง, ทาริกา ทิพอุเทน

135-148

การผลิตน้ำพริกอ่องเป็ดอี้เหลียงบรรจุถุงรีทอร์ท

มาลัยพร วงค์แก้ว, โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์, เอกรินทร์ อินประมูล, ณัฐธินี สาลี, กันยวิชญ์ กันจินะ, สุรีรัตน์ ถมยา, อนิวรรต กันทายวง, พิกุลทอง ไชยมงคล

149-158