ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารที่เหมาะสมต่อ สมรรถภาพการผลิต และองค์ประกอบซากของไก่ลูกผสมพื้นเมือง (ประดู่หางดำ x ฮับบาร์ดเจเอ 57 เคไอ) ช่วงอายุ 11-15 สัปดาห์

Main Article Content

วรรณสุข ไชยเดช
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์

บทคัดย่อ

ใช้ไก่ลูกผสมพื้นเมืองประดู่หางดำ x ฮับบาร์ดเจเอ 57 เคไอ (Hubbard JA 57 Ki) อายุ 10 สัปดาห์ เพศละ 630 ตัว สุ่มแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 factorial in RCBD โดยมีเพศเป็น block ให้อาหาร 6 สูตร คือ CP 2 ระดับ (17% และ 15%) ME 3 ระดับ คือ 3.2, 2.9 และ 2.6 kcal/g ใช้เลี้ยงไก่อายุ 11 - 15 สัปดาห์ ในโรงเรือนแบบเปิด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง CP และ ME ในทุกค่าที่ศึกษา อาหาร 17% CP ทำให้การเจริญเติบโต (BWG), อัตราแลกน้ำหนัก (FCR) และต้นทุนค่าอาหาร (FCG) ดีกว่า 15 % CP (P < 0.05) ส่วนปริมาณอาหารที่กินได้ (FI) อัตราการตาย และองค์ประกอบซากไม่แตกต่างกัน (P>0.05) การลด ME จาก 3.2 เป็น 2.9 หรือ 2.6 kcal/g ทำให้ FI และ BWG สูงขึ้น แต่มี FCR และ FCG ด้อยลง โดยระดับ 2.9 kcal ME/g ให้ BWG และ ADG ดีที่สุด (P<0.05) ทั้งระดับ CP และ ME ไม่มีผลต่อสัดส่วนซากและองค์ประกอบซาก ยกเว้นกระเพาะบด และไขมันในช่องท้องที่สูงขึ้นเมื่อลดระดับ ME (P<0.05) นอกจากนี้พบว่า ไก่เพศผู้มี FI และ BWG รวมทั้งสัดส่วนซาก และองค์ประกอบซากดีกว่า แต่มีเนื้ออกและไขมันในช่องท้องต่ำกว่าเพศเมีย (P<0.05) ในขณะที่เพศไม่มีผลต่อ FCR, FCG อัตราการตาย รวมทั้งสัดส่วนของเนื้อสะโพกและปีก สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองสายพันธุ์นี้ในช่วงอายุ 11 - 15 สัปดาห์ คือ 17% CP, 2.9 kcal ME/g.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC.

Benyi, K., T.S. Tshilate, A.J. Netshipale and K.T. Mahlako. 2015. Effects of genotype and sex on the growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. Tropical Animal Health and Production 47(7): 1225-1231.

Cheva-Isarakul, B. 2003. Animal Biochemistry. 2nd ed. Thanaban Printing, Chiang Mai. 416 p. (in Thai)

Chomchai, N., S. Namkhun, W. Sumamal and S. Rojanastid. 1998. Effect of dietary protein and energy levels on growth performances of crossbred native chicken. pp. 73-94. In: Annual Research Report. Animal Nutrition Division, Department of Livestock Development, Bangkok. (in Thai)

Da Costa, M.J., S. Zaragoza-Santacruz, T.J. Frost, J. Halley and G.M. Pesti. 2017. Straight run vs. sex separate rearing for 2 broiler genetic lines Part 1: Live production parameters, carcass yield, and feeding behavior. Poultry Science 96(8): 2641-2661.

De Marchi, M., M. Cassandro, E. Lunardi, G. Baldan and P.B. Siegel. 2005. Carcass characteristics and qualitative meat traits of the Padovana breed of chicken. International Journal of Poultry Science 4(4): 233-238.

Engku Azahan, E.A., A.M. Marini and M. Noraziah. 2007. Evaluation on the effects of sex on growth and carcass characteristics of broilers. Journal of Tropic Agriculture and Food Science 35(2): 313-318.

Hidayat, C., S. Iskandar, T. Sartika and T. Wardhani. 2016. Growth response of improved native breeds of chicken to diets differed in energy and protein content. Indonesian Journal of Animal and Veterinary Sciences 21(3): 174-181.

Hubbard. 2019. Parent stock: Guide and nutrient specifications. (Online). Available: https:// www.hubbardbreeders.com/media/premium_guide_and_nutrient_specifications.pdf (July 7, 2020).

Kubena, L.F., T.C. Chen, J.W. Deaton and F.N. Reece. 1974. Factors influencing the quantity of abdominal fat in broilers: 3. Dietary energy levels. Poultry Science 53(3): 974-978.

Liu, S.K., Z.Y. Niu, Y.N. Min, Z.P. Wang, J. Zhang, Z.F. He, H.L. Li, T.T. Sun and F.Z. Liu. 2015. Effects of dietary crude protein on the growth performance, carcass characteristics and serum biochemical indexes of Lueyang black-boned chickens from seven to twelve weeks of age. Brazilian Journal of Poultry Science 17(1): 103-108.

Maliwan, P., S. Khempaka and W. Molee. 2017. Evaluation of various feeding programmes on growth performance, carcass and meat qualities of Thai indigenous crossbred chickens. South African Journal of Animal Science 47(1): 16-25.

Mbajiorgu, C.A., J.W. Ng`ambi and D.D. Norris. 2011. Voluntary feed intake and nutrient composition in chickens. Asian Journal of Animal Veterinary Advances 6(1): 20-28.

Nguyen, T.V. and C. Bunchasak. 2005. Effects of dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of Betong chicken at early growth stage. Songklanakarin Journal of Science and Technology 27(6): 1171-1178.

Nguyen, T.V., C. Bunchasak and S. Chantsavang. 2010. Effects of dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of Betong chickens (Gallus domesticus) during growing period. International Journal of Poultry Science 9(5): 468-472.

Niyamcom, V. 2019. Hubbard premium products. Hubbard Company, Bangkok. 27 p.

NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academy Press, Washington, D.C. 176 p.

Office of Agricultural Economics. 2020. Agricultural Statistics of Thailand. Office of Agricultural Economics, Bangkok. 214 p. (in Thai)

Phaitong, P. 2017. Optimum protein and metabolizable energy levels in Royal Project black bone chicken diets during growing period. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. (in Thai)

Pingmuang, R., S. Tangtaweewipat, B. Cheva-Isarakul and B. Tananchai. 2001. Proper dietary protein and energy levels for crossbred native chickens during 6-10 weeks of age. pp. 169-177. In: Proceedings of the 39th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Songsee, O., S. Tangtaweewipat, B. Cheva-Isarakul and T. Moonmanee. 2020. Proper dietary crude protein and metabolizable energy levels on growth performance, carcass characteristics and meat quality of Royal Project Bresse capon. Agriculture and Natural Resources 54(2): 121-129.

Steel, R.G.D., J.H. Torrie and D.A. Dickey. 1997. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 3rd ed. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York. 666 p.

Tananchai, B., S. Tangtaweewipat and B. Cheva-Isarakul. 2001. Energy and protein requirement of crossbred native chickens during 11-13 weeks. pp. 161-168. In: Proceedings of the 39th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Tangtaweewipat, S., B. Wongrueng and N. Ya-Thep. 1996. The use of high fiber diets in poultry: 1. Replacement pullets. Journal of Agriculture 12(1): 74-82. (in Thai)

Tangtaweewipat, S., B. Cheva-Isarakul and R. Pingmuang. 2000. Proper dietary protein and energy levels for growing crossbred native chickens (I). pp. 100-113. In: Proceedings of the 38th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Widjastuti, T., A. Abun and W. Tanwiriah. 2019. The effect of dietary crude fibre level on the final body weight, carcass weight, gizzard weight and length of intestine in Sentul chicken. Scientific Lucrări Științifice - Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară, Seria Zootehnie 71: 201-204.

Zerehdaran, S., A.L.J. Vereijken, J.A.M. van Arendonk and E.H. van der Waaijt. 2004. Estimation of genetic parameters for fat deposition and carcass traits in broilers. Poultry Science 83(4): 521-525.