ผลของการให้แสงคั่นช่วงกลางคืนและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของคัตเตอร์

Main Article Content

สุชานุช ใจปินตา
ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ
กนกวรรณ ปัญจะมา
โสระยา ร่วมรังษี

บทคัดย่อ

คัตเตอร์เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งทำเป็นไม้ตัดดอก หรือปลูกประดับแปลง พืชชนิดนี้มีการตอบสนองต่อความยาววัน และปุ๋ยค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการให้แสงคั่นช่วงกลางคืนร่วมกับอัตราปุ๋ยในพืชชนิดนี้ยังมีน้อย การทดลองนี้จึงมุ่งศึกษาผลของการให้แสงคั่นช่วงกลางคืน 2, 3 และ 4 ชั่วโมง และอัตราปุ๋ย 0, 1.5, 3.0 และ 4.5 กรัมต่อกระถาง ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคัตเตอร์ (Symphyotrichum ericoides) โดยทำการปลูกคัตเตอร์ในโรงเรือนพลาสติกที่มีอุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 70 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มแสงเฉลี่ยตอนกลางวัน 836.0 µmol. m-2 s-1 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน ผลการทดลองพบว่า หลังย้ายปลูก 70 วัน ต้นคัตเตอร์ในกรรมวิธีที่ได้รับปุ๋ย 1.5 กรัมต่อกระถาง มีความสูงต้น ค่าความเข้มของสีใบและอัตราการสังเคราะห์แสงเฉลี่ยสูงที่สุด ในทางตรงข้าม การได้รับปุ๋ย 0 กรัมต่อกระถาง ส่งผลให้พืชมีคุณภาพดอกต่ำที่สุด จากการทดลองสรุปได้ว่า กรรมวิธีที่ได้รับแสงคั่นช่วงกลางคืน 4 ชั่วโมงร่วมกับอัตราปุ๋ย 1.5 กรัมต่อกระถาง ให้คุณภาพดอก มีน้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Asrar, A.-W., K. Elhindi and E. Abdel-Salam. 2014. Growth and flowering response of chrysanthemum cultivars to Alar and slow-release fertilizer in an outdoor environment. Journal of Food, Agriculture and Environment 12(2): 963-971.

Barita, Y., E. Prihastanti, S. Haryanti, A. Subagio and Ngadiwiyana. 2018. The influence of granting NPK fertilizer and nanosilic fertilizers on the growth of Ganyong plant (Canna edulis Ker.). Journal of Physics: Conference Series 1025: 012054, doi: 10.1088/1742-6596/1025/1/012054.

Bashir, M., M. Asif, R.W.K. Qadri and N. Faried. 2019. Various quantitative regimes of NPK influence the growth and quality of saffron (Crocus sativus L.). The International Journal of Biological Research 2(2): 289-294.

Belay, M.H., H.M. Beshir, M.T. Terfa and A.G. Roro. 2021. Control of growth and flowering of chrysanthemum (Dendranthema × grandiflorum Kitam.) using day length extension and red light night break. Ornamental Horticulture 27(3): 365-373.

Boodley, J.W. 1975. Plant nutrition and flower crop quality (Dianthus caryophyllus). Horticultural Science 10(1): 41-42.

Daba, K., B. Tar’an, R. Bueckert and T.D. Warkentin. 2016. Effect of temperature and photoperiod on time to flowering in chickpea. Crop Science 56(1): 200-208.

Han, X., J. Linlin, W. Shuai, Z. Xiumei, L. Yu and M. Bin. 2009. Effects of fertilizer application on photosynthetic traits of spring maize. Journal of Shenyang Agricultural University 40(4): 444-448.

Herdiana, N., A.H. Lukman and K. Mulyadi. 2008. Effect of dosage and frequency of NPK fertilizer application on the growth of Shorea ovalis Korth. (Blume.). Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 5(3): 289-296.

Hodge, J.E. and B.T. Hofreiter. 1962. Determination of reducing sugars and carbohydrates. pp. 380-394. In: R.L. Whistler and M.L. Wolfron (eds.) Method in Carbohydrates Chemistry, Academic Press, New York.

Horridge, J.S. and K.E. Cockshull. 1989. The effect of the timing of a night-break on flower initiation in Chrysanthemum morifolium Ramat. Journal of Horticultural Science 64(2): 183-188.

Ito, A., H. Hayama and Y. Kashimura. 2002. Sugar metabolism in buds during flower bud formation: a comparison of two Japanese pear [Pyrus pyrifolia, (Burm.) Nak.] cultivars possessing different flowering habits. Scientia Horticulturae 96(1-4): 163-175.

Jahan, M. and M. Jahani. 2007. The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering. Acta Horiculturae 739: 81-86

Jarvis, A.J. and W.J. Davies. 1998. The coupled response of stomatal conductance to photosynthesis and transpiration. Journal of Experimental Botany 49(Suppl.): 399-406.

Jayaweera, G.R. and D.S. Mikkelsen. 1991. Assessment of ammonia volatilization from flooded soil systems. Advances in Agronomy 45: 303-353.

Kazan, K. and R. Lyons. 2016. The link between flowering time and stress tolerance. Journal of Experimental Botany 67(1): 47-60.

Kumar, S. and M.C. Singh. 2017. Effect of photoperiod on growth characteristics in Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. Zembla using high pressure sodium light. Research on Crops 18(1): 110-115.

May, P., W. Lieo, Y. Wu, B. Shuai, W.R. McCombie, M.Q. Zhang and Q.A. Liu. 2013. The effects of carbon dioxide and temperature on microRNA expression in Arabidopsis development. Nature Communications 4: 2145, doi: 10.1038/ncomms3145.

Naenon, T., T. Pengsom and N. Phakamas. 2017. Influence of nitrogen fertilizer on the correlation between chlorophyll contens and yield of Panicum maximum cv. Mombasa. Khon Kaen Agriculture Journal 45(Suppl. 1): 1009-1015.

Ngui, M.E., M. Sugiyanta and M. Melati. 2021. The leaf greenness and yield components of paddy plants influenced by biological fertilizer with and without combination of inorganic fertilizers. International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology 5(10): 1-4.

Office of Agricultural Extension and Development Region 6. 2020. Margaret and cutter planting. (Online). Available: http://www. ndoae.doae.go.th/article.php?a=49 (August 14, 2021). (in Thai)

Ommen, O.E., A. Donnelly, S. Vanhoutvin, M. van Oijen and R. Manderscheid. 1999. Chlorophyll content of spring wheat flag leaves grown under elevated CO2 concentrations and other environmental stress within the ‘ESPACE-wheat’ project. European Journal of Agronomy 10(3-4): 197-203.

Prazeres, S.S., C.F. Lacerda, F.E.L. Barbosa, A.V. Amorim, I.C.S. Araujo, L.F. Cavalcante. 2015. Crescimento e trocas gasosas de plantas de feijão-caupi sob irrigação salina e doses de potássio. Revista Agroambiente 9(2): 111-118.

Rajcan, I., L.M. Dwyer and M. Tollenaar. 1999. Note on relationship between leaf soluble carbohydrate and chlorophyll concentrations in maize during leaf senescence. Field Crop Research 63(1): 13-17.

Ruamrungsri, S., W. Khongkhaw, A. Payakaihapon and R. Kijkar. 2008. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and development of Curcuma petiolata Roxb. Journal of Agriculture 24(3): 179-186. (in Thai)

Salazar, J.D., T. Saithong, P.E. Brown, J. Foreman, J.C.W. Locke, K.J. Halliday, I.A. Carre, D.A. Rand and A.J. Millar. 2009. Prediction of photoperiodic regulators from quantitative gene circuit models. Cell 139(6): 1170-1179.

Salih, Z.K. and A.N. Hussen. 2019. Effect of night break duration and paclobutrazol on growth and flowering of Dendranthema grandiflora pot plant production. Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants 7(1): 1-9.

Sarhan, A.M.Z, E.l. El-Maadawy, N.M. Arafa and M.F. Gaber. 2017. Influence of pinching, some fertilization treatments and spraying with alar on solidago plants. B: Flowering characteristics. Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants 4(1): 51-71.

Singh, R. and M. Bala. 2020. Effect of different sources of light as night break on growth characteristics of Korean chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Genotypes. Bangadesh Journal of Botany 49(4): 967-974.

Sirisawad, T. 2020. Light supplement in plants. (Online). Available: https://stri.cmu.ac.th/ (August 17, 2020). (in Thai)

Sousa, J.T.M., G.G. Sousa, E.B. Silva, F.B.S. Junior and T.V.A. Viana. 2021. Physiological responses of peanut crops to irrigation with brackish waters and application of organo-mineral fertilizer. Surgical and Cosmetic Dermatology 34(3): 682-691.

Sultana, S., R.N. Khan, F.N. Haque, M.A. Akhter and S. Noor. 2006. Effect of NPK on growth and flowering in tuberose. Journal of Subtropical Agricultural Research and Development 4(2): 111-113.

Sun, A., I. Somayanda, S.V. Sebastian, K. Singh, K. Gill, P.V.V. Prasad and S.V.K. Jagadish. 2018. Heat stress during flowering affects time of day of flowering, seed set, and grain quality in spring wheat. Crop Science 58(1): 380-392.

Thakur, T. 2016. Effects of photoperiod, nitrogen and growing media on morphological development of chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.). Ph.D. Thesis. Punjab Agricultural University, Ludhiana. 93 p.

Vajari, M.A., J.F. Moghadam and S. Eshghi. 2018. Influence of late season foliar application of urea, boric acid and zinc sulfate on nitrogenous compounds concentration in the bud and flower of Hayward kiwifruit. Scientia Horticulturae 242: 137-145.

Valverde, F., A. Mouradov, W. Soppe, D. Ravenscroft, A. Samach and G. Coupland. 2004. Photoreceptor regulation of CONSTANS protein in photoperiodic flowering. Science 303(5660): 1003-1006.

Wan, C.Y., L. Mi, B.Y. Chen, J.F. Li, H.Z. Huo, J.T. Xu and X.P. Chen. 2018. Effects of nitrogen during nursery stage on flower bud differentiation and early harvest after transplanting in strawberry. Brazilian Journal of Botany 41(1): 1-10.

Yang, J., C. Li, D. Kong, F. Guo and H. Wei. 2020. Light-mediated signaling and metabolic changes coordinate stomatal opening and closure. Frontiers in Plant Science 11: 1-12, doi: 10.3389/fpls.2020.601478.

Zhang, W.-J., J.-W. Lu, Z.-P. Jiang and Y.-Y. Wang. 2010. Effects of nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer on the growth, blossom, and N.P.K uptake in Calendula officinalis L. Journal of Wuhan Botanical Research 28(4): 491-496.