สวัสดีปีใหม่ 2566 ท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 39 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566  ในฉบับ นี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจำนวน 9 เรื่อง และต้นฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย  สาขากีฏวิทยา 2 เรื่อง  สาขาโรคพืช 1 เรื่อง สาขา การจัดการระบบทรัพยากรเกษตร 1 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 1 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 1 เรื่อง สาขาพืชไร่ 1 เรื่อง และสาขาพืชสวน 3 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-31

ความเหมาะสมของวัสดุวางไข่และเทคนิคการเก็บไข่ในการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน

จิราพัชร ทะสี, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, จิราพร กุลสาริน

1-10

การควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟ (Araecerus fasciculatus) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

จิตรลดา จารุหิรัญโรจน์, อรอุมา เรืองวงษ์, อังสนา อัครพิศาล, ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

11-21

ผลของการเสริมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนหลังการผสมเทียมต่อการตั้งท้องในโครีดนมที่มีปัญหาการผสมซ้ำ

อิทธิพล สักลอ, วาที คงบรรทัด, อานนท์ ปะเสระกัง, วรรณลักษณ์ ถาวร, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

49-57

ผลของกากตะกอนอ้อยต่อสมบัติทางเคมีดินบางประการในกลุ่มชุดดินที่ 35 ของจังหวัดเชียงใหม่

จีราภรณ์ อินทสาร, ธัญจิตรา สุวรรณ์พิงคา, ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ

59-70

ความหลากหลายทางลักษณะสัณฐานของอ้อย 28 พันธุ์ จากแหล่งพันธุกรรมในประเทศไทย

สุพรรษา ชินวรณ์, พิชัย บุตรสีภูมิ, อนุพงศ์ วงค์ตามี

71-80

การประเมินคุณภาพผลและการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีอาการเนื้อโพรง

จุฑามาส สงวนทรัพย์, อรอุมา เรืองวงษ์, พิมพ์ใจ สีหะนาม, พลกฤษณ์ มณีวระ, ฉันทลักษณ์ ติยายน

81-90

ผลของการให้แสงคั่นช่วงกลางคืนและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของคัตเตอร์

สุชานุช ใจปินตา, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, กนกวรรณ ปัญจะมา, โสระยา ร่วมรังษี

91-103

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, วชิระ ชุ่มมงคล, ธีระพล เสนพันธุ์

105-115