แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-04-22

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

          ด้วยวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Vol. 10 No. 2 (2022): July - December 2022

Published: 2022-12-26

Effect of pressure on magnetic properties of MnBi prepared by low-temperature liquid phase sintering

Satienrapong Ngamsomrit, Tanachat Eknapakul, Supree Pinitsoontorn, Prayoon Songsiriritthigul

169-177

Effects of packing shape and density on magnetic behavior of MnBi powder

Puttamawan Juntree, Tanachat Eknapakul, Supree Pinitsoontorn, Prayoon Songsiriritthigul

178-186

Light emitting diode: Application to modern plant cultivation

Napat Watjanatepin, Khanittha Wannakam, Pattanapong Sinpaitoon, Pakorn Somboonkit

216-242

View All Issues

Indexed in tci