เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ ปทุมธานี 1 ด้วยเครื่องอบแห้งแบบท่อโค้ง

เจษฎา แพรกนันเธอ, มณฑล ชูโชนาค, มุสตาฟา ยะภา, เอนก สุทธิฤทธิ์

80-89

การตั้งสูตรตำรับเจลจากสารสกัดเปลือกบอระเพ็ดสำ หรับสิวอักเสบ

อารีรัตน์ ซื่อดี, แสงเพ็ญ อินประเสริฐ, พิทักษ์ แซ่เฮ้ง, เพชรพงศ์ เพชรี, พิรุณรัตน์ เดชบำรุง, กฤษดา อนันตวุฒิกุล, นวลศรี นิวัติศัยวงศ์