เผยแพร่แล้ว: 2023-02-28

การพัฒนาน้ำมังคุดผสมเปลือกทุเรียนผง

จิรพร สวัสดิการ, เดือนรุ่ง เบญจมาศ, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์

1-9

ลักษณะทางกายวิภาค ปริมาณสารพฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลำ ต้นใต้ดินมันเลือด (Dioscorea alata L.)

ชนาภร คุณวงศ์, วิลาวัณย์ พร้อมพรม, วรรณชัย ชาแท่น, ศจีรา คุปพิทยานันท์

10-19

การตรวจหาโลหะหนักในหอยเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

ศุทธินี เมฆประยูร, จักรพันธ์ โพธิพัฒน์

31-37

การผลิตไบโอดีเซลชนิดไหลอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความร้อนจากไมโครเวฟ

อินทรักษ์ องอาจ, อดิศักดิ์ ปัตติยะ, จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

38-45