เผยแพร่แล้ว: 2023-08-21

การเรียนรู้ของเครื่องในการพิสูจน์ตัวตนด้วยชีวมาตร

สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

97-107

ผลของระดับกลีเซอรีนต่อคุณภาพฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งข้าวหอมมะลิ

ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, ละมุล วิเศษ, อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล, ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล, ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ

118-126

การศึกษาคาบการโคจรและรัศมีของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-10b

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-10b

ทิตลา พรแสน, สุมินทร์ญา เจือเงิน, พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ, ธนวัฒน์ รังสูงเนิน, สมานชาญ จันทร์เอี่ยม

138-144