เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายระดับความรุนแรงของความผิดปกติของความยืดหยุ่นปอดของพนักงานโรงงาน

ณัฐวุฒิ แถมเงิน, ปกรณ์ ล่องทอง, พงศศรัณย์ ทองหนูนุ้ย, กนกวรรณ ละอองศรี, อนามัย เทศกะทึก, พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร, ณฐนนท์ เทพตะขบ, วิริยะ มหิกุล

84-95

ลำดับใหม่ที่สอดคล้องกับลำดับ k-ฟีโบนักชี

พงษ์พันธ์ มุขวะชิ , เพ็ญศิริ สมพงษ์, สุพรรณี สมพงษ์, ไกรลิขิต ลาดปะละ

122-130

ตัวแบบทำนายความต้องการทำงานของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560

เขมิกา อุระวงค์, เยาวลักษณ์ เรืองเมือง, วรินทิพย์ สุขอนันต์, นภัสสร ขุนศรี, เกษมา ผลผลา

131-140

ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจเอกสารสำหรับกระดาษที่ผ่านการกด

ณรงค์ กุลนิเทศ, นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์, อธิป ลอศิริกุล

160-165