การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

คำสำคัญ:

ยางพารา, ปริมาณการส่งออก, ตัวแบบพยากรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 108 ค่า โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น      2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 96 ค่า สำหรับการสร้าง      ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการพยากรณ์รวม และชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 12 ค่า สำหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของค่าพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า จากวิธีการพยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ศึกษา วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิธีการพยากรณ์รวม ผลการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ     การส่งออกให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ รวมถึงยังเป็นแนวทางให้รัฐบาลสามารถออกนโยบายในการสนับสนุนการส่งออกยางพาราได้อย่างเหมาะสม

References

Box, G.E.P., G.M. Jenkins and G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. 438 p.

Keerativibool, W. 2014. Forecasting the export quantity of rubber compound. Srinakharinwirot Science Journal 30(2): 41-56. [in Thai]

Keerativibool, W. and P. Kanjanasamranwong. 2014. Forecasting the prices of rubber smoked sheets level 3. KKU Science Journal 42(1): 235-247. [in Thai]

Ket-iam, S. 2005. Forecasting Technique. 2nd Ed. Songkhla: Thaksin University. 328 p. [in Thai]

Manmin, M. 2006. Time Series and Forecasting. Bangkok: Foreprinting. 448 p. [in Thai]

Montgomery, D.C., E.A. Peck and G.G. Vining. 2006. Introduction to Linear Regression Analysis. 4th Ed. New York: Wiley. 535 p.

Office of Agricultural Economics. 2020. Natural rubber export statistics from 2011 to 2019. [Online]. Available http://impexp.oae.go.th/service/export.php?S_YEAR=2554&E_YEAR=2562&PRODUCT_GROUP=5265&PRODUCT_ID=&wf_search=&WF_SEARCH=Y#export (28 January 2020).

Riansut, W. 2018. Comparison of tangerine prices forecast model by exponential smoothing methods. Thai Journal of Science and Technology 7(5)(Suppl.): 460-470. [in Thai]

Riansut, W. 2019. Forecasting the value of natural rubber exports. Science and Technology RMUTT Journal 9(1): 115-127. [in Thai]

Rmutphysics. 2020. Natural rubber. [Online]. Available http://www.electron.

rmutphysics.com/sciencenews/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=0 (28 January 2020). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2021