ผลของปุ๋ยหมักกลุ่มจุลินทรีย์ Microbial consortium 1 (MC1) และสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต การสะสมสาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2เอพี) และการต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอม

ผู้แต่ง

  • สมคิด ดีจริง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • วศิน เจริญตัณธนกุล สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • วราภรณ์ แสงทอง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ศุภธิดา อ่ำทอง สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • รุ่งทิพย์ กาวารี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

สารหอม , ข้าวหอม , ปุ๋ยหมักกลุ่มจุลินทรีย์ , สารต้านอนุมูลอิสระ, สารกระตุ้นอินทรีย์

บทคัดย่อ

ข้าวหอมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ผลิตโดยระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 การจัดการน้ำแบบเปียก   สลับแห้ง และสารกระตุ้นอินทรีย์ชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพ และฮอร์โมนไข่) เพื่อช่วยเพิ่มการสะสมสาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) และการต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอม 3 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ ข้าวเหนียวหอม กข แม่โจ้ 2 และข้าวหอมมะลิแดง การเสริมปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 มีแนวโน้มช่วยเพิ่มความสูง การแตกกอ และจำนวนรวงของข้าวทั้ง 3 พันธุ์  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และการเสริมปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 ร่วมกับการเสริมน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนไข่ มีแนวโน้มช่วยเพิ่มความสูง การแตกกอ จำนวนรวง และจำนวนเมล็ดดีต่อรวงของข้าวทั้ง 3 พันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเสริมปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 เพียงอย่างเดียว การเสริมปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 และการเสริมน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มปริมาณฟีนอลิครวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิแดง ไม่พบการเพิ่มขึ้นของปริมาณสาร 2AP ในข้าว    ที่ได้รับการเสริมปุ๋ยหมักร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ MC1 และการเสริมน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนไข่

References

Agricultural Production Sciences Research and Development Division. 2010. Handbook of Soil Analysis (Chemical and Physical Methods). Vol. 1. Bangkok: Quick Print Offset Press. 174 p. [in Thai]

Aishwarya, D., P. Prashanth, N. Seenivasan and D.S. Naik. 2022. Coconut water as a root hormone: biological and chemical composition and applications. Journal of Pharmaceutical Innovation 11(12): 1678-1681.

Baradi, U.M.A. and A.R. Elepano. 2012. Aroma loss in rice as affected by various conditions during postharvest operations. Philippine Agricultural Scientist 95(3): 260-266.

Changsri, R. 2014. Factors Affecting the Quality of Thai Hom Mali Rice Factors Affecting the Quality of Thai Hom Mali Rice. 47 p. In Research Report. Bangkok: Rice Department. [in Thai]

Chinachanta, K., A. Shutsrirung, L. Herrmann D. Lesueur and W. Pathom-aree. 2021. Enhancement of the aroma compound 2-acetyl-1-pyrroline in Thai jasmine rice (Oryza sativa) by rhizobacteria under salt stress. Biology 10(10): 1-16.

Daiponmak, W., P. Theerakulpisut, P. Thanonkao, A. Vanavichit and P. Prathepha. 2010. Changes of anthocyanin cyanidin-3-glucoside content and antioxidant activity in Thai rice varieties under salinity stress. ScienceAsia 36: 286-291.

Davari, M.R., S.N. Sharma and M. Mirzakhani. 2012. The effect of combinations of organic materials and biofertilisers on productivity, grain quality, nutrient uptake and economics in organic farming of wheat. Journal of Organic Systems 7(2): 26-35.

Deejing, S. and V. Sanguanpong. 2015. Evaluation of Soil quality in Organic Rice Fields. pp. 150-156. In Proceedings of the 11th Research & Innovation 22-23 July 2015. Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]

Gay, F., I. Maraval, S. Roques, Z. Gunata, R. Boulanger, A. Audebert and C. Mestres. 2010. Effect of salinity on yield and 2-acetyl-1-pyrroline content in the grains of three fragrant rice cultivars (Oryza sativa L.) in Camargue (France). Field Crops Research 117: 154-160.

Goufo, P., M. Duan, S. Wongpornchai and X. Tang. 2010. Some factors affecting the concentration of the aroma compound 2-acetyl-1-pyrroline in two fragrant rice cultivars grown in South China. Frontiers of Agriculture in China. 4(1): 1-9.

Gui, R.F., H.L. Jing, U. Ashraf, S.Y. Li, M.Y. Duan, S.G. Pan, H. Tian, X.R. Tang and Z.W. Mo. 2022. Drought stress at flowering stage regulates photosynthesis, aroma and grain yield in fragrant rice. Applied Ecology and Environmental Research 20(3): 2425-2438.

Harakotr B. and A. Thongoon. 2018. Effects of water management and plant spacing on the growth and yield of purple riceberry rice with the system of rice intensification (SRI). Thai Science and Technology Journal 24(6): 986-997.

Hussain, S., J.H. Zhang, C. Zhong, L.F. Zhu, X.C. Cao, S.M. Yu, A.B. James, J.J. Hu and Q.Y. Jin. 2017. Effect of salt stress on rice growth, development characteristics, and the regulating ways: a review. Journal of Integrative Agriculture 16: 2357-2374.

Joseph, E.A., V.V. Radhakrishnan and K.V. Mohanan. 2015. A study on the accumulation of proline an osmoprotectant amino acid under salt stress in some native rice cultivars of north Kerala, India. Universal Journal of Agricultural Research 3(1): 15–22.

Kasikumpaiboon, J. and N. Boonman. 2020. Antioxidant Activities of Red Jasmine Rice Extracts. pp. 1382-1394. In Proceedings of the 10th STOU National Research Conference. Nontaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]

Lia, M., U. Ashraf, H. Tian, Z. Mob, S. Pan, A. Anjumd, M. Duan and X. Tang. 2016. Manganese-induced regulations in growth, yield formation, quality characters, rice aroma and enzyme involved in 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in fragrant rice. Plant Physiology and Biochemistry 103: 167-175.

Maraval, I., K. Sen and A. Agrebi. 2010. Quantification of 2-acetyl-1-pyrroline in rice by stable isotope dilution assay through headspace solid–phase microextraction coupled to gas chromatography tandem mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 675: 148-155.

Matsumiya, Y. and M. Kubo. 2011. Soybean peptide: novel plant growth promoting peptide from soybean. Agricultural and Biological Sciences Journal 1: 215-230.

Mo, Z., J. Huang and D. Xiao. 2016. Supplementation of 2-Ap, Zn and La improves 2-acetyl-1-pyrroline concentrations in detached aromatic rice panicles In Vitro. PLoS One 11(2): e0149523.

Mo, Z., U. Ashraf, Y. Tang, W. Li, S. Pan, M. Duan, H. Tian and X. Tang. 2018. Nitrogen application at the booting stage affects 2-acetyl-1-pyrroline, proline, and total nitrogen contents in aromatic rice. Chilean Journal of Agricultural Research 78(2): 165-172.

Monggoot, S., P. Sookwong, S. Mahatheeranont and S. Meechoui. 2014. Influence of single nutrient element on 2-Acetyl-1-pyrroline contents in Thai fragrant rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 grown under soilless conditions. pp. 642-647. The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conferences. Chiang Rai: Mae Fah Luang University.

Nawara, W.C., O. Bennett, O. Norkaew P. Sookwong, S. Moolkam, S. Narueba and S. Mahatheeranont. 2020. Variation of the impact aroma compound, 2-acetyl-1-pyrroline, content in Thai fragrant rice plants and its enhanced accumulation by soil nutritional elements. Journal of Agricultural Science 2(6): 36-45.

Office of Science for Land Development. 2005. Handbook for the Analysis of Soil Samples, Water, Fertilizers, Plants, Soil Improvement Materials and Analyze to Inspect and Certify Product Standards Vol. 1. Bangkok: Kasetsart University Press. 46 p. [in Thai]

Pabby, A., R. Prasanna and P.K. Singh. 2003. Azolla-anabaena symbiosis from traditional agriculture biotechnology. Indian Journal of Biotechnology 2(1): 26-37.

Palungwachira, P., S. Tancharoen, C. Phruksaniyom, S. Klungsaeng, R. Srichan, K. Kikuchi and T. Nararatwanchai. 2019. Antioxidant and anti-inflammatory properties of anthocyanins extracted from Oryza sativa L. in primary dermal fibroblasts. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019: 1-18.

Prodhan, Z.H. and S. Qingyao. 2020. Rice aroma: a natural gift comes with price and the way forward. Rice Science 27(2): 86-100.

Sakulsingharoj, C., L. Na Rachasima, A. Richinda, P. Wongputtisin, R. Kawaree, S. Pongjaroenkit and V. Sangtong. 2019. Evaluation of Total Anthocyanins and Antioxidant Activity of Thai Rice Cultivars for Phenotypic Selection in Rice Breeding. pp. 227-235. Proceedings of the 2019 International Joint Conference on JSAM and SASJ, and 13th CIGR VI Technical Symposium joining FWFNWG and FSWG Workshops. Hokkaido: Hokkaido University – Sapporo Campus

Sangchhen, V. 2011. A Study on Bioextract Production Process and Its Effectiveness on Rice Production of Farmers in Bangpakong District. Master Thesis. Rajamangala University of Technology. 114 p. [in Thai]

Thammapat, P. and S. Sirimornpun. 2015. Effects of NaCl and soaking temperature on the phenolic compounds, α-tocopherol, γ-oryzanol and fatty acids of glutinous rice. Food Chemistry 175(21): 218-224.

Umesha, S. and B. Narayanaswamy. 2017. Pivotal role of residual coconut water and spent wash on phyllosphere and rhizosphere microflora of Gherkin (Cucumis sativus L.) under glass house condition. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 6(7): 3956-3963.

Umnajkitikorn, K., B. Faiyue and K. Saengnil. 2013. Enhancing antioxidant properties of germinated Thai rice (Oryza sativa L.) cv. Kum Doi Saket with salinity. Journal of Rice Research 1: 103.

Wongtay, P., D. Maneejan, R. Jansasithorn, A. Juttupornpong, N. Sueadang, P. Saiyued, S. Kongsomjit, W. Sukviwat, P. Maneenin and K. Parngrussamee. 2020. Phenolic content in Thai rice varieties and the effects of storage temperature on rice quality. Thai Rice Research Journal 11(2): 103-113.

Yi, D.W., X. Yu, X. Zhang, X.D. Qin, X.L. Fu, F.T. Yang, X.Y. Liu, X.S. Min, X.W. Fa and S. Schaeffer. 2014. Changes in soil microbial community composition in response to fertilization of paddy soils in subtropical China. Applied Soil Ecology 84: 140-147.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-04-2024