เผยแพร่แล้ว: 2018-08-03

การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกออัตโนมัติ

อาทิตย์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์, แพรพลอย จันอินทร์

6